Odveo je Slo­ve­ni­ju na OI, sa­da bra­ni med­vje­de

Čim su me na­zva­li, pri­hva­tio sam. Ov­dje sam kao kod ku­će

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pu­no se to­ga pro­mi­je­ni­lo u od­no­su na onu pr­vu se­zo­nu u EBEL-u. Ta­da se dos­ta im­pro­vi­zi­ra­lo, a sa­da je Me­dveš­čak pos­tao ve­li­ki klub

Na­kon če­ti­ri go­di­ne igra­nja u KHL-u, ho­ke­ja­ši Me­dveš­ča­ka vra­ti­li su se u EBEL, gdje su pr­vu utak­mi­cu odi­gra­li još u ruj­nu 2009. go­di­ne. Me­đu 30-ak igra­ča ko­ji su u mom­ča­di med­vje­da za idu­ću se­zo­ne, sa­mo je je­dan ko­ji je su­dje­lo­vao i u toj pr­voj se­zo­ni EBEL-a. To je slo­ven­ski vra­tar Ga­šper Kro­šelj. Ta­da je imao 22 go­di­ne, a sa­da mu je 30.

Ići će u Pye­on­g­c­hang

– Uh, ta pr­va se­zo­na, te pr­ve utak­mi­ce u EBEL-u, bi­lo je tu ne­za­bo­rav­nih utak­mi­ca, do­živ­lja­ja. Pu­no se to­ga pro­mi­je­ni­lo od ta­da. Ta­da je bi­lo i dos­ta im­pro­vi­za­ci­je, a u me­đu­vre­me­nu je Me­dveš­čak pro­šao KHL i pos­tao ve­li­ki klub. Sa­da je sve ja­ko do­bro pos­lo­že­no – ka­že Kro­šelj te do­da­je: – Kad je ri­ječ o me­ni, sa­da imam pu­no vi­še is­kus­tva, bo­lji sam gol­man ne­go te 2009. go­di­ne. Na­dam se da ću to po­ka­za­ti ove se­zo­ne. Čim su me lje­tos na­zva­li iz Me­dveš­ča­ka, od­mah sam pri­hva­tio po­nu­du. U Za­gre­bu se osje­ćam kao do­ma. U po­s­ljed­nje tri go­di­ne Kro­šelj je igrao u Skan­di­na­vi­ji – u Nor­ve­škoj, Dan­skoj i Šved­skoj. – Skan­di­nav­ski ho­kej je ja­ko brz, pu­no sam na­učio, na­pre­do­vao. Bi­lo je li­je­po i u zad­njoj se­zo­nu u Stoc­k­holm­skom AIK-u. Ta­mo smo stal­no igra­li pred 8-9 ti­su­ća lju­di. Mo­gao sam i os­ta­ti ta­mo, ali i Šve­đa­ni su po­če­li ima­ti pro­ble­ma s fi­nan­ci­ja­ma – ka­že Ga­šper. Kro­šelj je po­s­ljed­njih go­di­na pu­no to­ga na­pra­vio i u re­pre­zen­ta­tiv­nom dre­su Slo­ve­ni­je. Su­dje­lo­vao je na po­s­ljed­nja tri Svjet­ska pr­vens­tva te je bio po­naj­bo­lji u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma u ko­jim je Slo­ve­ni­ja dru­gi put u ni­zu iz­bo­ri­la od­la­zak na Olim­pij­ske igre, u druš­tvo 12 naj­bo­ljih ho­ke­ja­ških vr­sta svi­je­ta. Ve­li­ka je stvar ka­da si pr­vi vra­tar ho­ke­ja­ške zem­lje po­put Slo­ve­ni­je, a ovo­ga pro­lje­ća Kro­šelj je bra­nio pro­tiv Ka­na­de na SP-u u Fran­cu­skoj. – Uh, bio je to po­se­ban osje­ćaj, igra­ti pro­tiv 25 NHL igra­ča. Udar­ci su sa­mo fi­ju­ka­li, pri­mio sam 7 go­lo­va, za­bi­li dva, bi­lo je to do­bro is­kus­tvo. U po­čet­ku mi je bio pri­ti­sak bi­ti pr­vi vra­tar Slo­ve­ni­je, ali na­učio sam se no­si­ti s tim. Tru­dit ću se da do­brim obra­na­ma u Me­dveš­ča­ku os­ta­nem u re­pre­zen­ta­ci­ji i da bu­dem me­đu put­ni­ci­ma za Pye­on­g­c­hang – ka­že Ga­šper, ko­je­mu je u slo­ven­skoj vr­sti ka­pe­tan An­že Ko­pi­tar, po­naj­bo­lji ho­ke­jaš svi­je­ta ko­ji ima i dva Sta­nleyje­va ku­pa s LA Kin­g­si­ma. – Ko­pi­tar je pra­vi li­der, ali i ja do­bar, obi­čan deč­ko. On je za lju­de u Los An­ge­le­su ve­li­ka zvi­jez­da, lju­di mu se kla­nja­ju, ali os­tao je pot­pu­no nor­ma­lan, to ga či­ni druk­či­jim od ve­ći­ne NHL Top igra­ča – na­po­mi­nje Kro­šelj. Na kra­ju je Ga­šper ot­krio što oče­ku­je od no­ve se­zo­ne u Me­dveš­ča­ku. – Mom­čad mi se či­ni ja­ko do­bra, je­dva če­kam da se­zo­na poč­ne, a i ja­ko se ve­se­lim Win­ter cla­ssi­cu na Ša­la­ti. Na­dam se po sni­je­gu.

Tre­ner ima sa­mo 32 go­di­ne

Tre­ner Me­dveš­ča­ka Con­nor Ca­me­ro­on ima sa­mo 32 go­di­ne i bit će naj­mla­đi u EBEL-u. – Ni­sam imao ta­ko mla­dog tre­ne­ra, ali Ca­me­ro­on mi se svi­đa, jer zbog svo­je do­bi raz­miš­lja kao mi igra­či. Tre­nin­zi su mu su­per, ja­ko do­bro ra­di­mo – ka­že Kro­šelj i za­klju­ču­je: – Li­je­po je u Me­dveš­ča­ku vi­dje­ti 5-6 do­ma­ćih, mla­dih hr­vat­skih igra­ča. Na­dam se da će igra­ti što vi­še. Ja ću pu­no po­ma­ga­ti dvo­ji­ci mla­dih gol­ma­na, Ni­ko­li­ću i Ro­san­di­ću.

An­že Ko­pi­tar je me­ga­zvi­jez­da u NHL-u, ali os­tao je nor­ma­lan, obi­čan deč­ko. On je naš ve­li­ki li­der u svla­či­oni­ci GA­ŠPER KRO­ŠELJ o ko­le­gi iz re­pre­zen­ta­ci­je Bi­lo je ja­ko li­je­po bra­ni­ti pro­tiv Ka­na­de, ko­ja je ima­la 25 NHL igra­ča. Ia­ko sam do­bio 7 go­lo­va Ni­kad ni­sam imao ta­ko mla­dog tre­ne­ra, ali Ca­me­ro­on mi se či­ni ja­ko do­bar i stru­čan

Čim su me lje­tos na­zva­li iz Me­dveš­ča­ka, od­mah sam pri­hva­tio po­nu­du. U Za­gre­bu se osje­ćam kao do­ma, ka­že slo­ven­ski vra­tar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.