Pri­tis­ci iz NBA li­ge ja­ko osi­ro­ma­ši­li EP

Sa­bo­nis je šef na­ci­onal­nog sa­ve­za, a sin ne igra!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić sport@ve­cer­nji.net ZAGREB

Osim na­še rep­ke ko­joj su ot­ka­za­li He­zo­nja, Zu­bac, Ži­žić, te po­s­ljed­nji Bi­lan, u mu­ka­ma su i Sr­bi, Gr­ci, Fran­cu­zi i Špa­njol­ci...

Kao i mno­ga pret­hod­na ve­li­ka na­tje­ca­nja, ni ovaj Eu­ro­ba­sket ne­će bi­ti imun na iz­os­ta­nak ve­li­kih zvi­jez­da. Ne­ke je sus­ti­gao zub vre­me­na, dru­ge oz­lje­de, a tre­ći­ma se či­ni da ima­ju “pa­met­ni­jeg pos­la” ovog lje­ta ne­go pred­stav­lja­ti do­mo­vi­nu na ve­li­koj sce­ni. He­zo­nja, Zu­bac, Ži­žić... A kre­nut će­mo upra­vo od tih jer imamo pri­mjer u svom dvo­ri­štu. Ma­rio He­zo­nja, Ivi­ca Zu­bac i An­te Ži­žić uvje­re­ni su (od ne­ko­ga) da ovo lje­to mo­gu pro­ves­ti ko­ris­ni­je no što bi to bi­lo tre­ni­ra­nje u re­pre­zen­ta­ci­ji i igra­nje utak­mi­ca pro­tiv naj­ja­čih europ­skih se­lek­ci­ja. He­zo­nja je Aci Pe­tro­vi­ću pr­vi re­kao “ne”, još pro­lje­tos, s objaš­nje­njem da tre­ba po­ra­di­ti na se­bi ka­ko bi se iz­vu­kao iz krize. Po­s­ljed­nji je to, ne­pri­mje­re­no kas­no, re­kao Mi­ro Bi­lan, start­ni hr­vat­ski cen­tar na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju či­ji se iz­os­ta­nak ne bi osje­tio da iz­bor­ni­ku ni­su ot­ka­za­li i La­kers Zu­bac i Cel­tics Ži­žić.

Sr­bi­ma će Jo­kić ja­ko fa­li­ti

Na­ža­lost, u Los An­ge­le­su i Bos­to­nu ni­su re­zo­ni­ra­li kao u Pho­enixu gdje su svom Dra­ga­nu Ben­de­ru rek­li ne­ka ide igra­ti za Hr­vat­sku jer mu tre­ba što vi­še utak­mi­ca. La­ker­si i Cel­tic­si vr­ši­li su na mla­de Hr­va­te per­fi­dan pri­ti­sak u sti­lu “bi­lo bi do­bro da lje­to pro­ve­deš u klu­bu, da ra­diš na ti­je­lu i teh­ni­ci”. A ka­da ti ta­ko ne­što ka­že slav­ni Ma­gic Joh­n­son, on­da ni­je lako us­pro­ti­vi­ti se. Ne­što slič­no do­go­di­lo se i u slu­ča­ju po­naj­bo­ljeg sr­p­skog ko­šar­ka­ša Ni­ko­le Jo­ki­ća iza ko­jeg su već dvi­je NBA se­zo­ne. Nje­mu je net­ko utu­vio u gla­vu da, ako že­li već slje­de­će se­zo­ne pos­ta­ti Al­lStar igrač, lje­to mo­ra pro­ves­ti u De­nve­ru i ra­di­ti na ti­je­lu, što se ni­ka­ko ni­je svi­dje­lo Sa­ši Đor­đe­vi­ću ko­ji ni ovo lje­to ne­ma na ras­po­la­ga­nju oz­li­je­đe­nog Bje­li­cu. Sr­p­ski iz­bor­nik pri­mi­rio se ka­da je vi­dio da će ima­ti na ras­po­la­ga­nju svog dru­gog NBA cen­tra, di­vov­skog Bo­ba­na Mar­ja­no­vi­ća. Da ne bi bi­lo za­bu­ne, dvo­ji­ca vi­so­kih duž­nos­ni­ka De­nver Nug­get­sa Tim Con­nel­ly i Ar­tu­ras Kar­ni­šo­vas iz­ja­vi­li su da kao klub oni ni naj­ma­nje ni­su utje­ca­li na Jo­ki­ća. Nikola je bio je­dan od ključ­nih igra­ča u po­ho­du Sr­ba na olim­pij­sko sre­bro u Ri­ju, a ko­li­ki je to hen­di­kep za na­še is­toč­ne su­sje­de, go­vo­re i nje­go­ve sta­tis­ti­ke iz proš­le NBA se­zo­ne (16,7 ko­še­va, 9,8 sko­ko­va i 4,9 asis­ten­ci­ja). Ne­ki ko­šar­ka­ški za­ljub­lje­ni­ci is­ti- ču da je zna­ko­vi­to da je i Jo­ki­ću, baš kao i tro­ji­ci odus­ta­lih hr­vat­skih cen­ta­ra (Zu­bac, Ži­žić, Bi­lan), je­dan te is­ti me­na­džer (Mi­ško Raž­na­to­vić) pa se pos­tav­lja pi­ta­nje je li do­tič­ni ja­či i od Fi­be i na­ci­onal­nih sa­ve­za. Uos­ta­lom, jav­na je taj­na da se Mi­ško i hr­vat­ski iz­bor­nik Pe­tro­vić vi­še ne vo­le pa se mno­gi pi­ta­ju ni­je li tu u igri i iz­vjes­ni me­na­džer­ski re­van­ši­zam. No da su NBA klu­bo­vi do­is­ta sprem­ni či­ni­ti pri­ti­sak “is­pod sto­la”, vi­di se i iz pri­mje­ra špa­njol­skog Cr­no­gor­ca Ni­ko­le Mi­ro­ti­ća ko­jem su Chi­ca­go Bul­l­si rek­li da mis­le da bi ovo lje­to tre­bao pro­pus­ti­ti igra­nje za Špa­njol­sku. Mi­ro­tić je ti­me u nez­god­nu si­tu­aci­ju do­veo iz­bor­ni­ka Sca­ri­ola ko­ji se za ovo lje­to za­hva­lio dru­gom svom NBA kril­nom-cen­tru Ser­geu Iba­ki pa će na ovom Eu­ro­ba­ske­tu bi­ti bez kla­sič­ne če­tvor­ke. Do­du­še, tu po­zi­ci­ju mo­že igra­ti cen­tar Pau Ga­sol, no ni­je on s vanj­skih po­zi­ci­ja ni pri­bliž­no šu­ter­ski opa­san kao što su Iba­ka i Mi­ro­tić. Na ža­lost na­vi­ja­ča “fu­ri­je”, Sca­ri­olo ne­će ima­ti na ras­po­la­ga­nju ci­je­lu pe­tor­ku vr­hun­skih igra­ča – Llul­la, Fer­nan­de­za, Cla­ve­ra, Mi­ro­ti­ća i Reye­sa – no na­ma se či­ni da će mu naj­ve­ći uda­rac bi­ti te­ška oz­lje­da po­naj­bo­ljeg europ­skog bra­ni­ča Ser­gi­ja Llul­la. Baš kao i “al­le­na­to­reu” Me­ssi­ni sa­mo­oz­li- je­đi­va­nje naj­bo­ljeg stri­jel­ca Ita­li­je Da­ni­la Ga­li­na­ri­ja. Na is­toj po­zi­ci­ji, kril­nog igra­ča, ne­će bi­ti ni Er­sa­na Ilya­so­ve (Atlan­ta), ko­ji je uzeo pre­dah, a tur­ski iz­bor­nik Sa­ri­ca ne­će mo­ći ra­ču­na­ti na još jed­nog NBA igra­ča – cen­tra Pe­li­can­sa Asi­ka. Ru­si­ja je os­ta­la bez oz­li­je­đe­nog Ka­ra­se­va, Če­ška je os­ta­la bez Ja­na Ve­selyja jer se ože­nio pa tre­ba slo­bod­no lje­to, a Polj­ska je os­ta­la bez Mar­ci­na Gor­ta­ta (33), ko­ji je iz­ja­vio da se po­vu­kao iz re­pre­zen­ta­ci­je, baš kao što su to uči­ni­li i Gr­ci Va­si­lis Spa­no­ulis i Ni­kos Zi­sis. Od­la­skom “Kill Bil­la” Spa­no­uli­sa igrač­ki šef u toj re­pre­zen­ta­ci­ji bit će “Gre­ak Fre­ak” Gi­an­nis An­te­to­ko­un­m­po.

Na mu­ka­ma i Col­let

Bez kom­plet­ne pe­tor­ke os­tao je i fran­cu­ski iz­bor­nik Col­let pri če­mu će naj­vi­še ne­dos­ta­ja­ti Tony Par­ker, a po­tom Ni­co­las Ba­tum i po­naj­bo­lji NBA blo­ker Rudy Go­bert. Pri­ti­sku NBA klu­bo­va ni­je odo­lio ni sin jed­nog od naj­ve­ćih europ­skih ko­šar­ka­ša Ar­vi­da­sa Sa­bo­ni­sa, ina­če še­fa li­tav­skog ko­šar­ka­škog sa­ve­za. “Zar i ti, si­ne Sa­bo­nis”, bio je nas­lov u li­tav­skim no­vi­na­ma ko­je ni­su pro­gu­ta­le pri­ču o to­me da je to, još pri­je raz­mje­ne s Ok­la­ho­mom, od Do­man­ta­sa tra­žio nje­gov no­vi klub In­di­ana Pa­cers.

Špa­njol­ci su bez ci­je­le pe­tor­ke, no naj­ve­ći im je uda­rac oz­li­je­da be­ka Ser­gi­ja Llul­la Iz re­pre­zen­ta­ci­je se po­vu­kao i Spa­no­ulis, pa će Gr­ke pre­dvo­di­ti “Gre­ek fre­ak”

RE­UTERS

Do­man­tas Sa­bo­nis zbog svog NBA klu­ba ne­će igra­ti za Li­tvu

RE­UTERS

Ne­će bi­ti Ve­selyja, Mi­ro­ti­ća, Jo­ki­ća...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.