Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN (21. ožuj­ka - 20. trav­nja)

TRENUTNO VAM NE NE­DOS­TA­JE ENER­GI­JE

LJUBAV: Vje­ro­jat­no će­te se do­bro za­bav­lja­ti. Mno­gi će osje­ti­ti priv­lač­nost pre­ma oso­bi s ko­jom ra­de, a ko­ja će im uni­je­ti svje­ži­nu u ži­vot. KARIJERA: Na­pre­do­va­nje u ka­ri­je­ri bit će iz­gled­no, ali i na­por­no. Po­treb­na je bo­lja or­ga­ni­za­ci­ja.

ZDRAVLJE: Re­dov­no se re­lak­si­raj­te.

BLIZANCI (21. svib­nja - 20. lip­nja)

ONI KO­JI SU DRUGIMA ŠEFOVI BIT ĆE U VE­LI­KIM ISKUŠENJIMA

LJUBAV: Ne­će­te bi­ti u oče­ki­va­no lju­bav­noj for­mi. Po­ne­kad će­te se čak osje­ća­ti frus­tri­ra­no, ali to će­te br­zo za­bo­rav­lja­ti.

KARIJERA: Tko god da vam po­ku­ša pri­go­vo­ri­ti, vi će­te mu od­go­vo­ri­ti. Ni­je ide­al­no, ali po­ne­kad si ne­će­te mo­ći po­mo­ći. ZDRAVLJE: Spus­ti­te lop­tu.

LAV (23. sr­p­nja - 22. kolovoza)

MO­GLO BI SE DO­GO­DI­TI DA VAS POGREŠNO SHVATE LJUBAV: Bit će­te ve­se­li zbog stva­ri ko­je su vam dra­ge. Us­li­je­dit će ugod­ne za­ba­ve bez pre­vi­še pom­pe, kao i opu­šte­nost u kru­gu dra­gih vam oso­ba. KARIJERA: Bit će­te učin­ko­vi­ti u obav­lja­nju pos­lo­va, ali ni­su ne­mo­gu­će oš­tri­je ri­je­či. ZDRAVLJE: Nit­ko ni­je sa­vr­šen.

VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da)

MNO­GI ĆE PREISPITIVATI LISTU POSLOVNIH PRIORITETA

LJUBAV: Ka­ko tje­dan bu­de od­mi­cao, pri­mi­je­tit će­te da se va­ši osob­ni od­no­si po­či­nju po­bolj­ša­va­ti. To će vas ohra­bri­ti da bu­de­te otvo­re­ni­ji. KARIJERA: Na­kon pos­tav­lja­nja do­brih fi­nan­cij­skih te­me­lja, nas­ta­vit će­te gra­di­ti da­lje. ZDRAVLJE: Is­tra­ži­te ko­ji vam sport od­go­va­ra.

STRI­JE­LAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca)

RA­DI­TE DA­LJE BEZ PRE­VI­ŠE PI­TA­NJA I BUDITE OZBILJNI LJUBAV: Bit će­te za­tvo­re­ni­ji vi­še ne­go ina­če. To će kat­ka­da iz­a­zi­va­ti zbr­ku u od­no­si­ma jer drugima ne­će­te bi­ti jas­ni. KARIJERA: Mo­že­te vi­še od onog što mis­li­te. Ugled­ni lju­di će vas po­dr­ža­ti, ali još ne sti­žu po­treb­na oči­to­va­nja. ZDRAVLJE: Ot­krij­te svo­je ta­len­te.

VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če)

TREBAT ĆE VAM NEKO VRI­JE­ME DA SE PRILAGODITE

LJUBAV: Sad već mo­že­te lak­še ko­mu­ni­ci­ra­ti s vo­lje­nom oso­bom. Ta­ko će na dnev­ni red do­ći i pre­is­pi­ti­va­nja ne­kih dvoj­bi iz va­še lju­bav­ne proš­los­ti.

KARIJERA: Su­rad­nja iz­me­đu vas i dru­gih ob­no­vit će se uz po­moć no­vih in­for­ma­ci­ja. ZDRAVLJE: Budite otvo­re­ni.

BIK (21. trav­nja - 20. svib­nja)

VOLJENA OSO­BA OPET ĆE VAS OBASIPATI NJEŽNOSTIMA LJUBAV: U idu­ćim da­ni­ma va­ši će od­no­si na­pre­do­va­ti u po­zi­tiv­nom prav­cu, a vi će­te pos­ta­ti ras­po­lo­že­ni­ji za ljubav. KARIJERA: Mo­žda još če­ka­te od­go­vo­re na ne­ka pi­ta­nja. Ka­ko će oni iz­os­ta­ti, mo­rat će­te se sna­ći s onim što zna­te. ZDRAVLJE: Čo­vjek je čo­vje­ku li­jek.

RAK (21. lip­nja - 22. sr­p­nja)

TRE­BA­TE SE SPUSTITI NA ZEM­LJU. TO JE ZDRAVO

LJUBAV: Ma­šta i stvar­nost mi­je­šat će vam se u lju­bav­nom ži­vo­tu go­to­vo sva­kod­nev­no. KARIJERA: Mo­gu­će je da će iz­a­ći na vi­dje­lo ne­što što se du­go če­ka­lo. To će uz­ro­ko­va­ti no­vi vje­tar u le­đa i po­kre­nu­ti će po­sao u no­vom smje­ru.

ZDRAVLJE: Is­tra­ži­vat će­te svi­jet.

DJEVICA (23. kolovoza - 22. ruj­na)

NOSITE SE S IZ­A­ZO­VI­MA UZ PO­MOĆ BO­LJE OR­GA­NI­ZA­CI­JE

LJUBAV: Priv­la­čit će vas mno­ge skri­ve­ne stva­ri. Ne­ki će se mu­či­ti s mo­guć­noš­ću taj­ne lju­bav­ne ve­ze. KARIJERA: Us­ta­nov­lje­na su no­vi obras­ci po­na­ša­nja i dnev­nog re­da na rad­nom mjes­tu. Tre­ba pos­tu­pa­ti po to­me. ZDRAVLJE: Do­bro bi vam do­šao ne­ki sport.

ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog)

UBRZO ĆE­TE SHVA­TI­TI DA VAM LJUBAV OTVARA VRATA

LJUBAV: Gdje god iz­aš­li, osje­ćat će­te se ugod­no. Druš­tvo će bi­ti baš po va­šoj mje­ri. Oni ko­ji su još mo­žda sa­mi ne­ka pri­hva­te sva­ki po­ziv. KARIJERA: Va­še fi­nan­ci­je na­po­kon će se ko­li­ko to­li­ko sta­bi­li­zi­ra­ti. ZDRAVLJE: Opus­ti­te se uz sa­dr­ža­je ko­je vo­li­te.

JARAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja)

PRIUŠTIT ĆE­TE SE­BI I VOLJENOJ OSO­BI VI­ŠE UŽIVANJA LJUBAV: Sve vi­še će vam se otva­ra­ti lju­bav­na vrata. Pri­mi­je­tit će­te to po to­me što se sve češ­će smi­je­te. KARIJERA: Do­bit će­te oče­ki­va­ne od­go­vo­re. Sad mo­že­te nas­ta­vi­ti ra­di­ti mir­ni­je, a i pla­ni­ra­nje se mo­že nas­ta­vi­ti. ZDRAVLJE: Umjet­nost će vam os­vje­ži­ti da­ne.

RI­BE (19. ve­lja­če - 20. ožuj­ka)

NAJ­BO­LJE ĆE BI­TI ONI­MA KO­JI TRE­NU­TAČ­NO NE RA­DE

LJUBAV: Bit će­te za­nim­lji­vi drugima te u sva­kom tre­nut­ku sprem­ni za raz­go­vo­re. Mno­gi će ra­zvi­ja­ti svo­ju druš­tve­nu cr­tu. KARIJERA: Osje­tit će­te bla­gi pad in­te­re­sa za po­sao. Po­ku­ša­vat će­te ob­no­vi­ti ne­ke sta­re kon­tak­te. ZDRAVLJE: Tko mo­že, ne­ka pu­tu­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.