Zašto iz­bor­nik Ča­čić zo­ve Sr­nu da se vra­ti u re­pre­zen­ta­ci­ju

S nes­trp­lje­njem se oče­ku­je vi­jest ho­će li Mo­drić igrati!

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Sport@ve­cer­nji.net Igor Flak

Da­ri­jo Sr­na proš­le je se­zo­ne odi­grao 34 utak­mi­ce u dre­su Šah­ta­ra, a ove je se­zo­ne nas­tu­pio u svih pet

Vra­ća li se Da­rio Sr­na svo­joj naj­ve­ćoj no­go­met­noj lju­ba­vi? Ho­će li du­go­go­diš­nji ka­pe­tan Hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je 2. ruj­na bi­ti u stro­ju An­te Ča­či­ća? Pri­ča se za­vr­tje­la na­kon što smo izgubili pro­tiv Is­lan­da na po­čet­ku lip­nja te na­kon što je Lu­ka Mo­drić dao is­kaz na su­đe­nju Zdrav­ku Ma­mi­ću i nje­go­vim ka­ma­ra­di­ma. Na­ime, Lu­ka Mo­drić špa­njol­skim je me­di­ji­ma ko­ji ve­li­ča­ju nje­go­vo no­go­met­no umi­je­će ot­krio da raz­miš­lja o to­me ho­će li na­kon sve­ga igrati za koc­kas­te. Na­rav- no, sve su to pre­ne­se­ne in­for­ma­ci­je pa nas za­ni­ma samo Mo­dri­će­va živa ri­ječ, a nju bi­smo tre­ba­li ču­ti slje­de­ćih da­na jer se ru­jan­ske kva­li­fi­ka­ci­je za Svjet­sko pr­vens­tvo pri­bli­ža­va­ju. I dok če­ka­mo Mo­dri­ća, Da­ri­jo Sr­na ta­ko­đer bi tre­bao re­ći iz­bor­ni­ku An­ti Ča­či­ću što mis­li o nje­go­vu pri­jed­lo­gu da se vra­ti među koc­kas­te.

Ča­čić ga mo­že na­go­vo­ri­ti

Na­ime, Sr­na je na­kon Eu­ra u Fran­cu­skoj od­lu­čio re­ći “dos­ta”, ia­ko je u dre­su Šah­ta­ra stal­no po­ka­zi­vao da ni­je pre­vi­še iz­gu­bio na br­zi­ni i sna­zi, što su pak do­volj­ni pa­ra­me­tri da bi Sr­na mo­gao igrati za re­pre­zen­ta­ci­ju. Mno­gi su sklo­ni us­t­vr­di­ti da ne pos­to­ji ni je­dan iz­bor­nik ko­ji bi mo­gao na­go­vo­ri­ti Sr­nu osim An­te Ča­či­ća. U te­škim tre­nu­ci­ma smr­ti Sr­ni­na oca na po­čet­ku Eu­ra 2016. go­di­ne, upra­vo je Ča­čić po­ske. ka­zao pu­no osje­ća­ja. Uos­ta­lom, pri­vat­nim je avi­onom od­le­tio na po­kop Sr­ni­na oca, na­pu­šta­ju­ći re­pre­zen­ta­ci­ju ko­ja je os­ta­la u fran­cu­skom kam­pu. Ni­je to Sr­na, na­rav­no, za­bo­ra­vio, a osim to­ga Da­ri­jo je bio ja­ko odan na­šoj no­go­met­noj vr­sti. Ča­čić ne­dvoj­be­no ima pro­ble­ma s oz­lje­da­ma, a če­ka ga Ko­so­vo ko­je bi tre­bao la­ga­no do­bi­ti, a on­da mo­žda i ključ­na utak­mi­ca u gos­ti­ma pro­tiv Tur- U slu­ča­ju po­ra­za, vje­ro­jat­no bi Hr­vat­ska iz­gu­bi­la pra­vu pri­go­du za pr­vo mjes­to u sku­pi­ni, a ti­me i pod ve­li­ki znak pi­ta­nja do­ve­la nas­tup na SP-u slje­de­će go­di­ne u Ru­si­ji.

Je­dan cilj - Ru­si­ja

Ča­čić, ko­li­ko god imao za­šti­tu ve­li­kog gaz­de, ne­će os­ta­ti iz­bor­ni­kom ako se ne pla­si­ra na SP. Jer čel­ne lju­de HNS-a samo za­ni­ma ve­li­ka smo­tra na ko­joj će se za­ra­di­ti ve­li­ki no­vac, a ne­ke dru­ge lju­de bli­ske sa­ve­zu samo za­ni­ma ho­će li nji­ho­vi pu­le­ni, pa i ne­ki mla­di igra­či ima­ti pri­li­ku po­ka­za­ti svo­je no­go­met­no zna­nje ci­je­lom svi­je­tu. Vje­ruj­te da im u pr­vom pla­nu ni­je nuž­no us­pjeh re­pre­zen­ta­ci­je. Ka­da pri­ča­mo o Sr­ni, on­da tre­ba ne­dvoj­be­no re­ći da on u ovom tre­nut­ku krat­ko­traj­no mo­že po­mo­ći, no svi smo svjes­ni nje­go­vih go­di­na i nje­go­ve no­go­met­ne per­s­pek­ti­ve. Ča­čić sa­da tre­ba va­tro­gas­ca da uga­si po­žar u obra­ni, ali i čo­vje­ka s auto­ri­te­tom, s cr­ta­ma li­de­ra ko­ji ovoj re­pre­zen­ta­ci­ji mo­že do­ni­je­ti dos­ta na psi­ho­lo­škom pla­nu. Sr­na na­vod­no raz­miš­lja, ni­je do kra­ja ot­klo­nio tu mo­guć­nost ia­ko je u ne­ko­li­ko na­vra­ta već na­gla­sio ka­ko je vri­je­me za no­ve, mla­de sna­ge. No na ovim pre­vrt­lji­vim pros­to­ri­ma jed­no je si­gur­no – a to da je sve mo­gu­će.

Hr­vat­ska će 2. ruj­na igrati pro­tiv Ko­so­va, a 5. ruj­na pro­tiv ja­ko ne­ugod­ne Tur­ske

Da­ri­jo Sr­na još uvi­jek igra ja­ko do­bro i An­te Ča­čić se nada da će se vra­ti­ti u re­pre­zen­ta­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.