U lo­vu na zajam za stan s naj­vi­še 3,75% ka­ma­ta od­lu­ču­je re­dos­li­jed zah­tje­va

Agen­ci­ja za prav­ni pro­met i po­sre­do­va­nje ne­kret­ni­na­ma otva­ra po­nu­de ba­na­ka ko­je će su­dje­lo­va­ti u pro­da­ji sta­no­va gra­đa­ni­ma pre­ma pov­la­šte­nim uvje­ti­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net

Po­pis ba­na­ka uklju­če­nih u pro­jekt bit će objav­ljen na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma APN-a, a zah­tje­vi će se pri­ma­ti od kra­ja ko­lo­vo­za

Danas u de­set sa­ti (po­ne­dje­ljak 14. ko­lo­vo­za) Agen­ci­ja za prav­ni pro­met i po­sre­do­va­nje ne­kret­ni­na­ma jav­no će otvo­ri­ti po­nu­de ba­na­ka ko­je su se ja­vi­le na na­tje­čaj za su­bven­ci­oni­ra­ne kre­di­te. Uz ime­na ba­na­ka ko­je su uklju­če­ne u naj­no­vi­ji dr­žav­ni pro­jekt su­bven­ci­oni­ra­ne kup­nje sta­no­va, za­in­te­re­si­ra­ni će doz­na­ti i ka­mat­nu sto­pu po ko­joj će ku­po­va­ti sta­no­ve. Dr­ža­va je u za­ko­nu na­ve­la da pr­ve če­ti­ri go­di­ne ka­mat­na sto­pa ne smi­je bi­ti vi­ša od 3,75 pos­to, no oče­ku­je se od ba­na­ka da po­nu­de i ni­že ka­mat­ne sto­pe, a Agen­ci­ja će, na os­no­vu uvje­ta pro­pi­sa­nih u jav­nom po­zi­vu za pri­kup­lja­nje po­nu­da, iz­a­bra­ti ban­ke pre­ko ko­je će gra­đa­ni ku­po­va­ti sta­no­ve po pov­la­šte­nim uvje­ti­ma. Po­pis ba­na­ka bit će objav­ljen na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma APN-a. Su­bven­ci­oni­ra­ne kre­di­te mo­gu tra­ži­ti svi hr­vat­ski dr­žav­lja­ni ko­ji ni­su sta­ri­ji od 45 go­di­na te ko­ji, is­to kao i nji­ho­vi iz­van­brač­ni part­ne­ri, su­pruž­ni­ci i ne­for­mal­ni ži­vot­ni part­ne­ri, u vlas­niš­tvu ne­ma­ju ne­kret­ni­nu, od­nos­no ko­ji u vlas­niš­tvu ima­ju samo jed­nu ne­kret­ni­nu ali je pro­da­ju ra­di kup­nje ve­će.

Zah­tjev pri­je ogla­sa ne vri­je­di

Agen­ci­ja pod­sje­ća da će se su­bven­ci­oni­ra­nje kre­di­ta odo­bra­va­ti za kup­nju sta­na ili ku­će, od­nos­no za grad­nju ku­će, či­ja ci­je­na s PDVom ne pre­la­zi 1500 eu­ra po kva­dra­tu. Ci­je­na mo­že bi­ti ve­ća, ali se u tom slu­ča­ju nje­zi­na raz­li­ka ne­će su­bven­ci­oni­ra­ti. Osim za kup­nju pr­ve ku­će ili sta­na, su­bven­ci­ja se mo­že do­bi­ti i za kup­nju ve­ćeg sta­na. Ma­nji stan mo­ra bi­ti je­di­na ne­kret­ni­na i mo­ra se pro­da­ti u ro­ku od dvi­je go­di­ne. Ogra­ni­čen je i uku­pan iz­nos su­bven­ci­oni­ra­nog kre­di­ta i to do mak­si­mal­nih 100.000 eu­ra, uz na­po­me­nu da kre­dit mo­že bi­ti i ve­ći od tog iz­no­sa, no ta se raz­li­ka ne­će su­bven­ci­oni­ra­ti. Ta­ko­đer, rok ot­pla­te kre­di­ta ne smi­je bi­ti kra­ći od 15 go­di­na. Pr­ve če­ti­ri go­di­ne dr­ža­va će ban­ka­ma upla­ći­va­ti po­la iz­no­sa mje­seč­ne ra­te, a za sva­ko ro­đe­no ili po­svo­je­no di­je­te u tom raz­dob­lju su­bven­ci­je će se pro­du­lji­ti još dvi­je go­di­ne. U slu­ča­ju da pod­no­si­telj zah­tje­va ili član nje­go­va obi­telj­skog do­ma­ćins­tva ima­ju ut­vr­đe­ni inva­li­di­tet naj­ma­nje 50 pos­to, rok za su­bven­ci­oni­ra­nje kre­di­ta pro- du­lju­je se za go­di­nu da­na. Na­kon što pro­đu če­ti­ri go­di­ne, ka­ma­ta se dalj­nje dvi­je go­di­ne mo­že po­ve­ća­ti za naj­vi­še de­set pos­to, no pro­te­kom tog raz­dob­lja ka­ma­te će se odre­đi­va­ti u skla­du s tr­žiš­nim uvje­ti­ma. Ban­ke i dr­žav­ni APN ka­žu da je in­te­res gra­đa­na ve­lik, a pr­vi zah­tje­vi za su­bven­ci­jom mo­gli bi se po­če­ti pre­da­va­ti kra­jem ko­lo­vo­za. Pro­ce­du­ra je tak­va da se zah­tjev za su­bven­ci­oni­ra­nje stam­be­nog kre­di­ta pr­vo pre­da­je u ban­ku u ko­joj se po­di­že stam­be­ni kre­dit, a o sa­mom po­čet­ku su­bven­ci­oni­ra­nja kre­di­ta APN će oba­vi­jes­ti­ti ogla­som u jav­nim gla­si­li­ma i Na­rod­nim no­vi­na­ma. Zah­tje­vi za­prim­lje­ni pri­je obja­ve ogla­sa o po­čet­ku su­bven­ci­oni­ra­nja ne­će se raz­ma­tra­ti. Ban­ka će u ro­ku od osam da­na od pod­ne­se­nog zah­tje­va od­lu­či­ti is­pu­nja­va li pod­no­si­telj zah­tje­va uvje­te za da­va­nje kre­di­ta te svu po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju pros­li­je­di­ti APN-u. Po­tom APN pro­vje­ra­va je li zah­tjev pot­pun te do­no­si od­lu­ku o odo­bra­va­nju ili neo­do­bra­va­nju su­bven­ci­ja ko­ju dos­tav­lja ban­ki.

Nov­ca ima za ti­su­ću sta­no­va

Dr­ža­va je u ovoj go­di­ni osi­gu­ra­la 17,5 mi­li­ju­na ku­na, što zna­či da će broj su­bven­ci­oni­ra­nih kre­di­ta bi­ti ogra­ni­čen, pa APN na­gla­ša­va da će se su­bven­ci­je kre­di­ta odo­bra­va­ti pre­ma vre­me­nu za­pri­ma­nja pot­pu­nog zah­tje­va, a u slu­ča­ju vi­še is­to­dob­no pod­ne­se­nih zah­tje­va odo­bra­va­nje će po­če­ti od zah­tje­va s ma­njim iz­no­som tra­že­nog kre­di­ta. Pro­cje­nju­je se da će odo­bre­na sred­stva bi­ti do­volj­na za ti­su­ću sta­no­va ili ku­ća.

Kre­dit se mo­že do­bi­ti i za ve­ći stan ako se pos­to­je­ći, uz uvjet da je je­di­ni, pro­da za 2 go­di­ne Za sva­ko ro­đe­no ili po­svo­je­no di­je­te u tom raz­dob­lju su­bven­ci­ja se pro­du­lju­je dvi­je go­di­ne

Ban­ke i APNN ka­žu da je in­te­res gra­đa­na ve­lik. Dr­ža­va je ove go­di­ne za taj pro­jekt osi­gu­ra­la 17,5 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.