Ve­li­ka tur­ne­ja Gra­barKi­ta­ro­vić pri­pre­ma­na pu­ne dvi­je go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net

Zbog Brexi­ta, čla­ni­ce Com­monwe­al­t­ha tra­že no­ve part­ne­re u EU. Za­to je ovaj po­sjet va­žan za gos­po­dar­stvo i bo­lju tr­go­vin­sku su­rad­nju

Pred­sjed­ni­ca RH Kolinda Gra­bar-Ki­ta­ro­vić u po­sje­tu je Aus­tra­li­ji i Novom Ze­lan­du, a na­kon du­ge 22 go­di­ne to je pr­vi po­sjet jed­nog čel­ni­ka na­še zem­lje tim dr­ža­va­ma. Tu vi­jest poz­dra­vi­li su na mrež­nim stra­ni­ca­ma i pre­mi­je­ri tih ze­ma­lja. Aus­tral­ski pre­mi­jer Mal­colm Tur­n­bull, s ko­jim bi se pred­sjed­ni­ca tre­ba­la sas­ta­ti, obja­vio je na mrež­noj stra­ni­ci da Aus­tra­li­ja ja­ko ci­je­ni svo­je sr­dač­ne od­no­se s Hr­vat­skom i pod­sje­tio da se ove go­di­ne obi­lje­ža­va 25. go­diš­nji­ca us­pos­ta­ve di­plo­mat­skih od­no­sa dvi­ju ze­ma­lja.

Ko­mo­re za­po­če­le su­rad­nju

– Po­sjet hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce pri­go­da je za obi­lje­ža­va­nje ve­li­kog do­pri­no­sa aus­tral­sko-hr­vat­ske za­jed­ni­ce aus­tral­skom mul­ti­kul­tur­nom druš­tvu. Vi­še od 43 ti­su­će lju­di ro­đe­nih u Hr- vat­skoj ži­vi u Aus­tra­li­ji, a još ih 133 ti­su­će ima hr­vat­sko po­ri­jek­lo – re­kao je Tur­n­bull i naj­a­vio da će s Gra­bar-Ki­ta­ro­vić raz­go­va­ra­ti o ja­ča­nju pos­lov­nih i dru­gih ve­za s Hr­vat­skom. U ne­dje­lju se Gra­bar-Ki­ta­ro­vić u Syd­neyju su­sre­la s pred­stav­ni­ci­ma hr­vat­ske za­jed­ni­ce, ko­ji mno­go ra­de na ra­zvo­ju gos­po­dar­skih od­no­sa dvi­ju ze­ma­lja. Pre­ma po­da­ci­ma ta­moš­njeg mi­nis­tar­stva vanj­skih pos­lo­va, u Aus­tra­li­ji ži­vi oko 150.000 Hr­va­ta, a u hr­vat­skoj za­jed­ni­ci ra­ču­na se da ih je oko 250.000. Pred­sjed­ni­ca je po­sje­ti­la i Hr­vat­ski ka­to­lič­ki cen­tar te na­zo­či­la sve­toj mi­si u cr­k­vi sv. Ni­ko­le Ta­ve­li­ća u par­ku St. John, pre­nio je ra­dio na hr­vat­skom je­zi­ku u Aus­tra­li­ji. Na­kon mi­se odr­ža­la je krat­ki go­vor i ot­kri­la spo­men-plo­če po­kraj ka­pe­li­ce Gos­pe Tr­sat­ske. Aus­tral­ska tur­ne­ja pred­sjed­ni­ce, uz Syd­ney uklju­ču­je i gra­do­ve Can­ber­ru, Mel­bo­ur­ne, Ade­la­ide i Port Lin­coln. U Aus­tra­li­ji je i pred­sjed­nik HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić ko­ji je pot­pi­sao Me­mo­ran­dum o spo­ra­zu­mi­je­va­nju iz­me­đu HGK i ta­moš­nje če­ti­ri mje­šo­vi­te ko­mo­re. – To je po­če­tak ja­čeg po­ve­zi­va­nja tvrt­ki i ko­rak da­lje u bu­du­ćim od­no­si­ma, a cilj je po­ve­ća­ti raz­mje­nu dvi­ju ze­ma­lja ko­ja je la­ni bi­la na samo 27 mi­li­ju­na do­la­ra – re­kao je Bu­ri­lo­vić.

Pot­pi­si­va­nje Me­mo­ran­du­ma o spo­ra­zu­mi­je­va­nju te­melj je za bo­lju gos­po­dar­sku su­rad­nju LU­KA BU­RI­LO­VIĆ pred­sjed­nik HGK

Dvi­je go­di­ne pri­pre­me

Po­sjet Novom Ze­lan­du po­či­nje 19. ko­lo­vo­za u Auc­k­lan­du, a po­sje­tit će i grad Wel­lin­g­ton. Ta­moš­nji pre­mi­jer Bill En­glish iz­ja­vio je da ima­ju to­ple i kons­truk­tiv­ne od­no­se s Hr­vat­skom, a naj­a­vio je broj­ne te­me raz­go­vo­ra s Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, uklju­ču­ju­ći “nje­zi­no vi­đe­nje ne­dav­nih do­ga­đa­ja u Eu­ro­pi i pri­go­du da No­vi Ze­land oja­ča od­no­se s tom re­gi­jom”. Aus­tra­li­ja i No­vi Ze­land čla­ni­ce su Com­monwe­al­t­ha i za­to zbog Brexi­ta po­ja­ča­no tra­že no­ve part­ne­re u EU. Na Pan­tov­ča­ku su rek­li ka­ko se na pri­pre­mi po­sje­ta ra­di­lo čak dvi­je go­di­ne.

Pred­sjed­ni­ca Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na su­sre­tu s pred­stav­ni­ci­ma hr­vat­ske za­jed­ni­ce u Aus­tra­li­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.