Mo­že li Vla­da bi­ti re­for­m­ska ako pre­mi­jer ‘pov­la­či ruč­nu’?

Žu­pa­ni­je se ne­će di­ra­ti, dr­žav­na imo­vi­na ni­ka­ko da se ak­ti­vi­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak, Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Sa­vjet­nik gu­ver­ne­ra Žig­man ka­že da Vla­da mo­že na­pra­vi­ti ma­le re­for­me po­put cen­tral­nog obra­ču­na pla­ća, sma­nji­ti bi­ro­krat­ske pre­pre­ke,...

Je li Vla­da pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća re­for­m­ska? Za­sad se či­ni da ni­je s ob­zi­rom na to da su pla­no­vi oko pri­va­ti­za­ci­je i ak­ti­vi­ra­nja dr­žav­ne imo­vi­ne go­to­vo pot­pu­no sta­li ia­ko je upra­vo u tu svr­hu os­no­va­no Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne. A od po­re­za na ne­kret­ni­ne, ko­ji je bio pre­po­ru­ka Eu­rop­ske ko­mi­si­je, na­glo se odus­ta­lo.

Žu­pa­ni­je os­ta­ju

– Europ­ska ko­mi­si­ja pre­po­ru­či­la je uvo­đe­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne s ob­zi­rom na to da je ta imo­vi­na pu­no ma­nje op­te­re­će­na ne­go što je po­rez na rad i ka­pi­tal. Od­go­dom pri­mje­ne tog po­re­za, na još ve­ćem gu­bit­ku će bi­ti lo­kal­ne je­di­ni­ce, ko­ji­ma je to tre­bao bi­ti izvor pri­ho­da – ko­men­ti­ra eko­nom­ski ana­li­ti­čar Da­mir Novotny. Sa­da je u pro­sje­ku nji­hov udio u sa­mo­fi­nan­ci­ra­nju oko 30 do 40 pos­to. Što se ti­če sma­nje­nja op­ći­na i žu­pa­ni­ja, svi će ana­li­ti­ča­ri re­ći da je ta od­go­da oče­ki­va­na jer do sa­da ni jed­na Vla­da ni­je ima­la hra­bros­ti pro­ves­ti je. Da vje­ro­jat­no ne­će ni ova, jas­no je iz od­go­vo­ra pre­mi­je­ra u in­ter­v­juu Ju­tar­njem lis­tu u ko­jem je ka­zao ka­ko sma­tra da žu­pa­nij­ski us­troj tre­ba pos­to­ja­ti i da­lje, a da je, što se ti­če re­for­me ni­žih je­di­ni­ca, “po­treb­no raz­mo­tri­ti fi­skal­ne i funk­ci­onal­ne as­pek­te, ali uz di­ja­log i kon­sen­zus lo­kal­nih sre­di­na”. Novotny sma­tra da mo­žda op­ći­ne ne bi tre­ba­lo di­ra­ti, ali da se nji­ma tre­ba učin­ko­vi­ti­je uprav­lja­ti. Broj žu­pa­ni­ja se pak, sma­tra, mo­ra sma­nji­ti. Sa­vjet­nik gu­ver­ne­ra HNB-a An­te Žig­man sma­tra da bi Vla­da mo­gla na­pra­vi­ti niz ma­njih re­for­mi ko­je ne pro­izvo­de ve­lik tro­šak kao što je Za­kon o fi­skal­nom po­vje­rens­tvu, cen­tral­ni obra­čun pla­ća..., a i sma­nji­ti ad­mi­nis­tra­tiv­ne pre­pre­ke i pro­fe­si­ona­li­zi­ra­ti ad­mi­nis­tra­ci­ju uki­da­njem po­moć­ni­ka mi­nis­ta­ra. Vla­da je od­go­dom ne­kih re­for­mi u gos­po­dar­stvu po­kri­la onu glav­nu re­for­mu – spa­ša­va­nje Agro­ko­ra, ko­je za sa­da ima učin­ka. Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Slaven Letica dr­ži pak ka­ko sa­ma ide­ja da ova Vla­da ni­je re­for­m­ska ne mo­ra bi­ti ar­gu­ment pro­tiv te Vla­de. – Po­ma­mu za re­for­ma­ma na po­li­tič­ku je sce­nu uveo Most. A tre­ba zna­ti da sva­ka re­for­ma ima i plu­se­ve i mi­nu­se­ve i da ko­šta i da se za nju tre­ba oz­bilj­no pri­pre­ma­ti. Po­što-po­to ra­di­ti ne­kak­vu re­for­mu ni­je do­bro – dr­ži Letica. Mno­go ve­ćim pro­ble­mom od ne­dos­tat­ka ve­li­kih re­for­mi za Le­ti­cu je to što pre­mi­jer Plen­ko­vić, ka­že, ne­ma do­bro pos­lo­že­ne osob­ne pri­ori­te­te. No ni­su gos­po­dar­ska pi­ta­nja je­di­na u ko­ji­ma se vi­di da ak­tu­al­na Vla­da vo­li “po­di­ći ruč­nu”. Sve su oči­ti­ja i nes­la­ga­nja na re­la­ci­ji Plen­ko­vić – mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak pa se pos­tav­lja lo­gič­no pi­ta­nje što će, i ho­će li, išta bi­ti, s ku­ri­ku­lar­nom re­for- mom. Od­nos­no, tko će pre­ži­vje­ti, mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak, ko­ja že­li “za­sjes­ti” na če­lo Po­vje­rens­tva za pro­ved­bu stra­te­gi­je obra­zo­va­nja, ili Di­ja­na Vi­can, ak­tu­al­na še­fi­ca spo­me­nu­tog Po­vje­rens­tva ko­ja ima pot­po­ru pre­mi­je­ra.

Po­vez­ni­ca s des­nim kri­lom

– Pre­mi­jer će u jed­nom tre­nu mo­ra­ti do­ni­je­ti od­lu­ku ho­će li ili ne­će pus­ti­ti obra­zo­va­nje pot­pu­no HNS-u. No ako im to pus­ti, on­da će se sres­ti s oz­bilj­nim pro­ble­mi­ma unu­tar sa­me stran­ke – ka­že Letica. Da će se Plen­ko­vić te­ško od­lu­či­ti pre­pus­ti­ti do kra­ja re­sor obra­zo­va­nja HNS-u, dr­ži i po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žarko Puhovski. Na­gla­ša­va da je Di­ja­na Vi­can za pre­mi­je­ra po­vez­ni­ca s des­nim kri­lom HDZ-a i, ako nju žr­tvu­je, otvo­rit će su­ko­be na vi­še stra­na, a to je ne­što što že­li iz­bje­ći. Puhovski do­da­je i ka­ko se ge­ne­ral­no vi­di da je Plen­ko­vić od­lu­čio pro­gram Vla­de za­mi­je­ni­ti za nje­zin op­s­ta­nak. – Is­pa­da da se sva­ki dan ba­ve ti­me ima­ju li 76 ru­ku u Sa­bo­ru ili ne­ma­ju. Što je oče­ki­va­no jer Vla­da sas­tav­lja­na na ovaj na­čin je sku­pa. Plen­ko­vić mo­ra stal­no kao ba­le­tan pa­zi­ti ho­će li mu i ka­da net­ko mi­nu pod­met­nu­ti i zbog to­ga igra na si­gur­no. Pr­vo pred­lo­ži ne­ki plan, a ako re­ak­ci­je pos­ta­nu za­bri­nja­va­ju­će, po­vu­če se – objaš­nja­va Puhovski, ko­ji zbog sve­ga i da­lje vje­ru­je da su no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri iz­gled­ni do kra­ja go­di­ne.

Od­go­dom po­re­za na ne­kret­ni­ne lo­kal­ne će je­di­ni­ce bi­ti na još ve­ćem gu­bit­ku. To im je tre­bao bi­ti izvor pri­ho­da DA­MIR NOVOTNY eko­nom­ski ana­li­ti­čar Plen­ko­vić je pro­gram Vla­de od­lu­čio za­mi­je­ni­ti za nje­zin op­s­ta­nak. Is­pa­da da se sva­ki dan ba­ve ima­ju li 76 ru­ku ŽARKO PUHOVSKI po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Pre­mi­jer će mo­ra­ti od­lu­či­ti ho­će li pre­pus­ti­ti obra­zo­va­nje HNS-u i su­sres­ti se s oz­bilj­nim pro­ble­mi­ma unu­tar HDZ-a SLAVEN LETICA po­li­tič­ki ana­li­ti­čar

Pre­mi­je­ra če­ka od­lu­ka: ho­će li po­pus­ti­ti B. Div­jak ili za­šti­ti­ti D. Vi­can

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.