Ku­pe ki­per, re­gis­tri­ra­ju ga za vlas­ti­te po­tre­be i ra­de na cr­no

Tak­sis­ti se bo­re pro­tiv Ube­ra, a sli­čan pro­blem ima­ju i ka­mi­on­dži­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

U Hr­vat­skoj ki­per mo­že ku­pi­ti bi­lo tko ako ima Bi C ka­te­go­ri­ju vo­zač­ke do­zvo­le. Pri to­me ga nit­ko ne pi­ta što će ra­di­ti s ka­mi­onom

Dok se tak­sis­ti u Hr­vat­skoj bo­re pro­tiv vo­za­ča Ube­ra ko­ji obav­lja­ju us­lu­ge tak­si­ja bez po­treb­nih do­zvo­la i li­cen­ci­ja, ka­mi­on­ski pri­je­voz­ni­ci su­oča­va­ju se sa slič­nim pro­ble­mom.

Ne pla­ća­ju li­cen­ci­ju

Oni se ža­le da u Hr­vat­skoj bi­lo tko mo­že ku­pi­ti ka­mi­on ma­se od 3,5 do 12 to­na i re­gis­tri­ra­ti ga za vlas­ti­te po­tre­be i on­da ra­di­ti na cr­no. Ta­ko nam je­dan od pri­je­voz­ni­ka objaš­nja­va da, pri­mje­ri­ce, ki­per u Hr­vat­skoj mo­že ku­pi­ti bi­lo tko na Bi C ka­te­go­ri­ju vo­zač­ke do­zvo­le i da nit­ko ne tra­ži pri­tom objaš­nje­nje za ko­ju na­mje­ru je kup­ljen taj ka­mi­on. Tvr­di da se u dru­gim dr­ža­va­ma EU ka­mi­on re­gis­tri­ran za vlas­ti­te po­tre­be ne mo­že ko­ris­ti­ti samo na ime i pre­zi­me ne­go je po­treb­no doz­na­či­ti na­mje­nu, obrt ili tvrt­ku, a vo­zi­lo mo­ra bi­ti li­cen­ci­ra­no. Taj pri­je­voz­nik, ko­ji ni­je htio da mu obja­vi­mo ime i pre­zi­me, ka­že da u Ši­ben­sko-knin­skoj žu­pa­ni­ji ima samo 50 ka­mi­ona ki­pe­ra re­gis­tri­ra­nih za jav­ni ces­tov­ni pri­je­voz, a os­ta­lih 470 re­gis­tri­ra­no je za osob­ne i vlas­ti­te po­tre­be i ra­de ne­le­gal­no. Is­ti­če da je ta­ko u svim gra­do­vi­ma i žu­pa­ni­ja­ma. I nje­gov ko­le­ga ka­že da oni ko­ji su re­gis­tri­ra­li ka­mi­on za vlas­ti­te po­tre­be ne pla­ća­ju li­cen­ci­ju kao pri­je­voz­ni­ci ko­ji su re­gis­tri­ra­ni za jav­ni pri­je­voz, a to je oko 3000 ku­na tro­ško­va, a do­dat­no gu­bi i dr­ža­va jer ne pla­ća­ju po­re­ze s ob­zi­rom na to da ra­de na cr­no. Pri­je­voz­ni­ci se ža­le i da nit­ko ne kon­tro­li­ra jav­ni pri­je­voz te­re­ta u ko­jem, tvr­de, vla­da anar­hi­ja. No u re­sor­nom Mi­nis­tar­stvu mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re ka­žu da pro­met­na in­s­pek­ci­ja u sklo­pu svo­jih re­do­vi­tih ak­tiv­nos­ti po­du­zi­ma mje­re in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra obav­lja­nja pri­je­vo­za za vlas­ti­te po­tre­be. Ta­ko su in­s­pek­to­ri u 2016. iz­da­li 33 pre­kr­šaj­na na­lo­ga, dok je za­sad u 2017. go­di­ni, iz­da­no 12 pre­kr­šaj­nih na­lo­ga. Us­to, la­ni su iz­da­na tri rje­še­nja o za­bra­ni dje­lat­nos­ti i se­dam rje­še­nja u ot­kla­nja­ju ne­dos­ta­ta­ka. Ove go­di­ne je iz­da­no pet rje­še­nja o za­bra­ni dje­lat­nos­ti i šest rje­še­nja o ot­kla­nja­ju ne­dos­ta­ta­ka. In­s­pek­to­ri su iz­da­li i pet rje­še­nja o pri­vre­me­nom is­klju­če­nju vo­zi­la iz pro­me­ta te is­pi­sa­li vi­še sto­ti­na ti­su­ća ku­na kaz­ni. U Mi­nis­tar­stvu ka­žu da, pre­ma Za­ko­nu o pri­je­vo­zu u ces­tov­nom pro­me­tu, vo­zi­la ko­ja se ko­ris­te za pri­je­voz za vlas­ti­te po­tre­be mo­ra­ju bi­ti u vlas­niš­tvu prav­ne ili fi­zič­ke oso­be ili mo­ra­ju bi­ti uze­ta u za­kup.

No­vi za­kon sti­že naj­e­sen

– Iz za­kon­skih odred­bi pro­iz­la­zi i mo­guć­nost re­gis­tra­ci­je tak­vih vo­zi­la, s ob­zi­rom na to da nad­lež­na sta­ni­ca za teh­nič­ki pre­gled iz­da­je po­t­vr­du da tak­va vo­zi­la za­do­vo­lja­va­ju pra­vil­ni­kom pro­pi­sa­ne po­seb­ne uvje­te, što se pri­li­kom kon­tro­le pri­je­vo­za za vlas­ti­te po­tre­be pro­vje­ra­va – objaš­nja­va­ju u Mi­nis­tar­stvu u ko­jem su svjes­ni pro­ble­ma sa zlo­upo­tre­bom ka­mi­ona re­gis­tri­ra­nih za vlas­ti­te po­tre­be pa će taj pro­blem po­ku­ša­ti ri­je­ši­ti no­vim Za­ko­nom o pri­je­vo­zu u ces­tov­nom pro­me­tu, či­je do­no­še­nje oče­ku­ju naj­e­sen. U Mi­nis­tar­stvu na­vo­de da re­gu­li­ra­nje obav­lja­nja pri­je­vo­za za vlas­ti­te po­tre­be rje­ša­va­ju zem­lje čla­ni­ce EU i ne­ma uni­fi­ci­ra­nih za­kon­skih rje­še­nja. U ne­kim zem­lja­ma obav­lja­nje pri­je­vo­za za vlas­ti­te po­tre­be ogra­ni­če­no je na po­je­di­ne ka­te­go­ri­je vo­zi­la. Na pri­mjer, u Nje­mač­koj je naj­ve­ća do­pu­šte­na ma­sa 7,5 to­na, a vo­zi­lo mo­že bi­ti na uda­lje­nos­ti od sje­di­šta tvrt­ke do 100 ki­lo­me­ta­ra, dok je u dru­gi­ma dr­ža­va­ma to pot­pu­no li­be­ra­li­zi­ra­no. U MUP-u ka­žu da su u Hr­vat­skoj re­gis­tri­ra­na 56.603 ka­mi­ona od 3,5 do 12 to­na, od ko­jih je 5361 vo­zi­lo ki­per, ali oni ne raz­li­ku­ju vo­zi­la za ces­tov­ni pri­je­voz i za osob­ne po­tre­be.

Li­cen­ci­ja za pri­je­voz ka­mi­onom sto­ji oko tri ti­su­će ku­na go­diš­nje, ali dr­ža­va gu­bi i po­re­ze U Ši­ben­sko-knin­skoj žu­pa­ni­ji samo je 50 ki­pe­ra za jav­ni pri­je­voz, a 470 ih ra­di na cr­no

Tko se bri­ne o na­mje­ni? U Hr­vat­skoj je re­gis­tri­ra­no 56.603 ka­mi­ona od 3,5 do 12 to­na, od ko­jih je 5361 ki­per, rek­li su nam u MUP-u, ali oni se ne bri­nu o na­mje­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.