Hr­vat pos­tao sim­bol pro­s­vje­da za za­šti­tu bi­je­le kul­tu­re

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (sve)

Pe­ter Cvje­ta­no­vic op­tu­žen je da je ra­sist, no on ka­že ka­ko ni­ko­ga ne mr­zi i da že­li sa­ču­va­ti svo­je na­s­lje­đe Naj­ma­nje tri oso­be po­gi­nu­le su, a vi­še de­se­ta­ka ra­nje­no ih je ti­je­kom na­sil­nih su­ko­ba iz­me­đu bi­je­lih na­ci­ona­lis­ta i pro­tu­pro­s­vjed­ni­ka u gra­du Char­lot­te­svil­leu u ame­rič­koj Vir­gi­ni­ji. Po­vod pro­s­vje­du pri­pad­ni­ka po­kre­ta bje­lač­ke su­pre­ma­ci­je, ka­ko se sa­mi na­zi­va­ju, bi­li su pla­no­vi o uk­la­nja­nju ki­pa juž­njač­kog ge­ne­ra­la Ro­ber­ta E. Le­eja. Među ti­su­ća­ma pro­s­vjed­ni­ka iz raz­nih di­je­lo­va SAD-a bio je i 20-go­diš­njak Pe­ter Cvje­ta­no­vic, stu­dent po­vi­jes­ti i po­li­tič­kih zna­nos­ti ko­ji je sti­gao iz Ne­va­de. On je, pre­ma po­da­ci­ma s druš­tve­nih mre­ža, član des­ni­čar­skih or­ga­ni­za­ci­ja i CROWN-a (Hr­vat­ska svjet­ska mre­ža). – Do­šao sam zbog po­ru­ke da bi­je­la europ­ska kul­tu­ra ima jed­na­ko pra­vo bi­ti ov­dje kao i sva­ka dru­ga kul­tu­ra – re­kao je Cvje­ta­no­vic, či­ja je fo­to­gra­fi­ja pre­pla­vi­la druš­tve­ne mre­že. Pri­ka­zan je s ba­kljom, iko­no­graf­ski na­lik na ak­ci­je Ku Klux Kla­na, a po­tom su kre­nu­le i žes­to- ke op­tuž­be da je ra­sist. – Shva­ćam da fo­to­gra­fi­ja ima vr­lo ne­ga­tiv­nu ko­no­ta­ci­ju, ali na­dam se da će lju­di shva­ti­ti da ni­sam ra­sist. Kao bi­je­li na­ci­ona­list, bri­nem se za sve lju­de. Svi zas­lu­žu­je­mo bu­duć­nost za na­šu dje­cu i za na­šu kul­tu­ru. Bi­je­li na­ci­ona­lis­ti ne mr­ze. Samo že­li­mo sa­ču­va­ti ono što ima­mo – re­kao je. Pred­sjed­nik Do­nald Trump osu­dio je na­si­lje u Char­lot­te­svil­leu, ne oči­tu­ju­ći se o od­go­vor­nos­ti ove ili one stra­ne te je iz­jed­na­ča­va­njem od­go­vor­nos­ti po­tak­nuo gnjev de­mo­kra­ta i di­je­la svo­je stran­ke.

S ba­kljom u ru­ci Fo­to­gra­fi­ja s pro­s­vje­da na ko­joj su ko­ris­ni­ci druš­tve­nih mre­ža iden­ti­fi­ci­ra­li Cvje­ta­no­vi­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.