$ / ku­na 6,315

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Teh­no@ve­cer­nji.net

Ka­ko je Go­ogle uz­ne­mi­rio i po­di­je­lio svo­je za­pos­l­ne ali i cje­lo­kup­nu jav­nost. I to ne zbog ino­va­tiv­ne teh­no­lo­gi­je već zbog rod­nih pre­dra­su­da Ta­nja Ivan­čić U Si­li­cij­skoj do­li­ni već du­že vri­je­me jed­na od te­ma je­su mu­ško-žen­ski od­no­si, toč­ni­je po­lo­žaj že­na u teh­no­lo­gi­ji, star­tu­pi­ma bi­lo da se ra­di o na­pre­do­va­nju ili pla­ći ko­ji pri­ma­ju. O to­me se ras­prav­lja, po­le­mi­zi­ra, sva­di, op­tu­žu­je .... Go­ogle­ov za­pos­le­nik, Ja­son Da­mo­re (28) dao si je tru­da, pa je na­pi­sao ura­dak upra­vo na tu te­mu. Pi­sao je o raz­lo­zi­ma zašto ne­ma vi­še že­na u STEM za­ni­ma­nji­ma a kao glav­ni do­kaz, na­pi­sao je, jest bi­olo­ška za­da­tost, od­nos­no bi­olo­ška raz­li­ka među spo­lo­vi­ma ko­ja že­ne či­ni ma­nje ot­por­ni­ma na stres, sklo­ni­je tje­sko­bi. Us­to, us­t­vr­dio je že­ne vi­še za­ni­ma­ju emo­ci­je i lju­di, dok su mu­škar­ci sklo­ni­ji fo­ku­si­ra­nju na stva­ri. Po Da­mo­reu sve to jest oprav­da­nje što ima ma­nje že­na u teh­no in­dus­tri­ji te zašto že­ne ni­su na vi­so­kom po­zi­ci­ja­ma u teh­no tvrt­ka­ma i zašto to ni ne tre­ba­ju bi­ti. Te zašto is­te kom­pe­ten­ci­ju ne do­no­se is­tu pla­ću, već že­ne uglav­nom ima­ju ma­nju u is­tim okol­nos­ti­ma. Oprav­da­nost svog jav­nog ma­ni­fes­ta na­veo je da pos­to­ji i ve­li­ka ve­ći­na onih ko­ji ta­ko mis­le. Po­le­mi­ka se raz­buk­ta­la, a Go­ogle do­šao u fo­kus i ži­žu jav­nos­ti.

Go­ogler­si u pa­ni­ci. Za­pos­le­ni se bo­je da će ih jav­no pro­zi­va­ti bi­lo za ko­ju stra­nu se od­lu­či­li

Opas­ni ste­re­oti­pi

Sun­dar Pic­hai, čel­ni čo­vjek Go­oglea ri­je­šio je ci­je­lu si­tu­aci­ju ta­ko što je Da­mo­reu dao ot­kaz s obraz­lo­že­njem da po­ti­če ši­re­nje ro­dih ste­re­oti­pa ko­ji ni­su u skla­du s po­li­ti­kom tvrt­ke od­nos­no ko­dek­su po­na­ša­nja. Jer u Go­ogleu se tru­de upra­vo su­prot­no, po­tak­nu­ti že­ne da se na­tje­ču za ma­na­ger­ske po­zi­ci­je kao i ma­nji­ne. “Na­ves­ti da sku­pi­na na­ših ko­le­ga ima obi­ljež­ja ko­ja ih či­ne ma­nje bi­olo­ški po­dob­ni­ma u tom pos­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.