Te­le­vi­zo­ri ni­su in, ali ekra­ni je­su

Babybo­ome­ri vjer­ni su te­le­vi­zo­ri­ma, ali ih priv­la­če i os­ta­li gad­ge­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Teh­no@ve­cer­nji.net Ta­nja Ivan­čić

U do­mo­vi­ma Ame­ri­ka­na­ca sve je ma­nje te­le­vi­zo­ra, po­ka­zu­ju sta­tis­tič­ki po­da­ci, a ta­kav trend, iz­vjes­tan je i za os­ta­tak svi­je­ta

Ni­je no­vost da, ba­rem ka­da se ra­di o TV pret­plat­ni­ci­ma u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma broj je u pa­du, a ono što se do­dat­no u skla­du s tim do­ga­đa jest sve ma­nje i te­le­vi­zo­ra u do­mo­vi­ma Ame­ri­ka­na­ca. Bu­du­ći da su Ame­ri­kan­ci ma­hom za­čet­ni­ci tren­do­va, za oče­ki­va­ti je da će i sta­tis­ti­ka za­bi­lje­ži­ti ta­kav trend i u os­tat­ku svi­je­ta vr­lo br­zo. Na­kon go­di­na ras­ta broja TV-a u do­ma­ćins­tvi­ma, nas­tu­pio je si­laz­ni trend. Pri­mje­ri­ce, 2015. go­di­ne, pre­no­si Re­co­de, do­ma­ćins­tva su ima­la pro­sječ­no 2,3 te­le­vi­zo­ra, dok je 2009. go­di­ne taj broj iz­no­sio 2,6. Ras­te i broj onih ko­ji uop­će ne­ma­ju te­le­vi­zor u svom do­mu.

Ma­nje sa­ti pred TV-om

Una­toč ino­va­tiv­nim sve ve­ćim ekra­ni­ma te­le­vi­zo­ra i sve bo­ljoj kva­li­te­ti, fik­s­ni ekran u do­mu ni­je to što je u mo­di, bar tre­nu­tač­no. Na­ime, ukup­ne is­po­ru­ke te­le­vi­zo­ra pa­da­ju od 2015. go­di­ne, ka­da je tr­ži­šte do­se­glo svo­je­vr­s­nu za­si­će­nost, ras­te broj 4K te­le­vi­zo­ra, no ukup­no se ubi­lje­žio pad na kra­ju 2015. od dva pos­to. Is­to­vre­me­no u pa­du je i broj sa­ti tjed­no ko­ja odra­de te is­te te­le­vi­zi­je u ame­rič­kim do­mo­vi­ma. toč­ni­je TV pro­gram na­mi­je­njen is­klju­či­vo gle­da­nju na TV-u sve je ma­nje gle­dan. Sta­tis­ti­ka ka­že da je u 2012., u ame­rič­kom do­mu TV ra­dio 60 sa­ti tjed­no, od­nos­no da je to­li­ko sa­ti utro­še­no na gle­da­nje TV pro­gra­ma ko­ji ide uži­vo, dok je u 2015. taj broj pao na 56 sa­ti po do­ma­ćins­tvu. No, to ne zna­či da su ekra­ni ne­bit­ni, da­pa­če, oni na mo­bi­te­li­ma, lap­to­pi­ma, ta­ble­ti­ma i da­lje su u fo­ku­su, što zna­či da sve ono što se gle­da, ne mo­ra nuž­no bi­ti vi­so­ke TV pro­duk­ci­je. U sva­kom slu­ča­ju tren­do­vi i ana­li­ze po dob­nim sku­pi­na­ma po­ka­zu­ju da mi­le­nij­ci sve ma­nje gle­da­ju kla­si­čan tv pro­gram, a još ma­nje ih za­ni­ma kla- si­čan te­le­vi­zor, dok babybo­ome­ri još uvi­jek os­ta­ju vjer­ni te­le­vi­zo­ri­ma, no ipak ih priv­la­če i os­ta­li gad­ge­ti ko­ji su no­si­vi i pre­no­si­vi.

Rast stre­amin­ga spor­ta

Što se ti­če TV pro­gra­ma, sklo­ni su raz­nim for­ma­ti­ma, te je iz­gled­no da će za­pra­vo pro­duk­ci­ja raz­nih obli­ka vi­deo pro­gra­ma samo bu­ja­ti. Ve­li­ki ekra­ni vje­ro­jat­no ne­će bi­ti ti ko­ji će nes­ta­ti, već tek po­moć­ni TV-i jer ka­da pos­to­ji lap­top i kva­li­te­tan mo­bi­tel ili tablet ne­ma stra­ha da će ne­što pro­ma­ći po­gle­du. Gle­da­nje emi­si­ja ko­je se emi­ti­ra­ju uži­vo, ja­mač­no će i da­lje pa­da­ti jer, će ve­ći­na gle­da­ti ka­da to oni žele, dok će stre­aming sport­skih do­ga­đa­nja de­fi­ni­tiv­no bi­ti u po­ras­tu ali na raz­nim plat­for­ma­ma.

Go­di­ne 2009. u do­ma­ćins­tvi­ma SAD-a bi­lo je pro­sječ­no 2,6 te­le­vi­zo­ra, a 2015. 2,3

SHUTTERSTOCK

Mi­le­nij­ci sve ma­nje gle­da­ju kla­si­čan tv pro­gram, a još ma­nje ih za­ni­ma kla­si­čan te­le­vi­zor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.