Ko­mu­nal­na nak­na­da je na­mjen­ski pri­hod, a po­rez ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Mr. sc. Vla­di­mir Kr­ta­lić dipl. ing. građ. iz Za­gre­ba

U ras­pra­vi o po­re­zu na ne­kret­ni­ne ko­ris­te se dva poj­ma – “ko­mu­nal­na nak­na­da” i “po­rez na ne­kret­ni­ne”. Ko­mu­nal­na nak­na­da je u na­ra­vi pris­toj­ba ko­jom se fi­nan­ci­ra obav­lja­nje ko­mu­nal­ne gos­po­dar­ske dje­lat­nos­ti, ure­đe­ne Za­ko­nom o ko­mu­nal­nom gos­po­dar­stvu: odvod­nja at­mo­sfer­skih vo­da, odr­ža­va­nje čis­to­će u di­je­lu ko­ji se od­no­si na čiš­će­nje jav­nih po­vr­ši­na, odr­ža­va­nje jav­nih po­vr­ši­na, odr­ža­va­nje ne­raz­vr­sta­nih ces­ta, odr­ža­va­nje grob­lja i kre­ma­to­ri­ja, a na te­me­lju od­lu­ke pred­stav­nič­kog ti­je­la je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve (JLS) gra­đe­nje i odr­ža­va­nje obje­ka­ta pred­škol­skog, škol­skog, zdrav­s­tve­nog i so­ci­jal­nog sa­dr­ža­ja, fi­nan­ci­ra­nja grad­nje i odr­ža­va­nja jav­nih gra­đe­vi­na sport­ske i kul­tur­ne na­mje­ne te po­bolj­ša­nje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti zgra­da u vlas­niš­tvu JLS-a. Ko­mu­nal­na nak­na­da bi se tre­ba­la ut­vr­đi­va­ti ta­ko da se una­pri­jed ut­vr­de tro­ško­vi obav­lja­nja ko­mu­nal­nih gos­po­dar­skih dje­lat­nos­ti od jav­nog in­te­re­sa i raz­di­je­le, po odre­đe­nim kri­te­ri­ji­ma na obvez­ni­ke ko­mu­nal­ne nak­na­de. U na­ra­vi, obvez­ni­ci ko­mu­nal­ne nak­na­de su vlas­ni­ci odre­đe­nih ne­kret­ni­na. Ko­mu­nal­na nak­na­da je pris­toj­ba ko­jom se fi­nan­ci­ra obav­lja­nje odre­đe­nih gos­po­dar­skih ko­mu­nal­nih dje­lat­nos­ti od jav­nog in­te­re­sa, dje­lat­nos­ti ko­je su Us­ta­vom RH do­di­je­lje­na u nad­lež­nost JLS-a. Ko­mu­nal­na nak­na­da je na­mjen­ski pri­hod ko­ji se mo­že ko­ris­ti­ti samo za fi­nan­ci­ra­nje pred­met­ne ko­mu­nal­ne gos­po­dar­ske dje­lat­nos­ti. Po­rez je ne na­mjen­ski pri­hod pro­ra­ču­na JLS-a i tro­ši se suk­lad­no po­zi­ci­ja­ma pro­ra­ču­na. Pri­mje­ri­ce po­rez na vi­ken­di­ce je u na­ra­vi po­rez na ne­kret­ni­ne ko­ji se ured­no ubi­re za ku­će i sta­no­ve ko­ji se ne ko­ris­te stal­no ne­go po­vre­me­no. No­vim za­ko­nom o lo­kal­nim po­re­zi­ma uvo­di se po­rez na ne­kret­ni­ne: stam­be­ni pros­tor za traj­no sta­no­va­nje, ga­ra­že, ku­će (sta­no­ve) za od­mor, stam­be­ni pros­tor za iz­najm­lji­va­nje, po­moć­ne pros­to­ri­je (nad­streš­ni­ca, ko­no­ba, ljetna ku­hi­nja, spre­mi­šte) te pros­to­re u ko­ji­ma se obav­lja odre­đe­na pos­lov­na dje­lat­nost. Lo­gič­no je za­klju­či­ti da će po­rez na ne­kret­ni­ne, ko­je do do­no­še­nja ovo­ga Za­ko­na ni­su bi­le pred­met opo­re­zi­va­nja, pred­stav­lja­ti no­vi iz­da­tak po­gla­vi­to za vlas­ni­ke sta­no­va u ko­ji­ma oni stal­no bo­ra­ve. Pri­mje­ri­ce, nje­mač­kim Za­ko­nom o po­re­zu na ne­kret­ni­ne ure­đen je pos­tu­pak ut­vr­đi­va­nja je­dins­tve­ne vri­jed­nos­ti pred­met­ne ne­kret­ni­ne (os­no­vi­ce za raz­rez po­re­za), obve­zu­ju­ća po­rez­na sto­pa u pro­mi­li­ma ko­ju JLS mo­že sa­mos­tal­no po­ve­ća­ti. Po­rez na ne­kret­ni­ne ni­je funk­ci­ja pro­gra­ma obav­lja­nja ko­mu­nal­nih gos­po­dar­skih dje­lat­nos­ti od jav­nog in­te­re­sa (ko­efi­ci­jen­ta bo­da B) ne­go funk­ci­ja je­dins­tve­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne ko­ju po­rez­na upra­va sa­mos­tal­no ut­vr­đu­je. Je­dins­tve­na vri­jed­nost pred­met­ne ne­kret­ni­ne ni­je tr­žiš­na vri­jed­nost ne­go ad­mi­nis­tra­tiv­no ut­vr­đe­na vri­jed­nost. Mo­že­bit­no bi bi­lo ra­zum­no una­pri­je­di­ti fi­nan­ci­ra­nje odre­đe­nih ko­mu­nal­nih gos­po­dar­skih dje­lat­nos­ti od jav­nog in­te­re­sa, pro­ši­re­njem obvez­ni­ka pla­ća­nja ko­mu­nal­ne nak­na­de i učin­ko­vi­te kon­tro­le pla­ni­ra­nih i re­ali­zi­ra­nih tro­ško­va. Za­dr­ža­ti po­rez na ne­kret­ni­ne ko­je se traj­no ne ko­ris­te u sa­daš­njem obli­ku (vi­ken­di­ce) a po­rez na ne­kret­ni­ne, ko­je se traj­no ko­ris­te, ure­di­ti na ra­zi­ni ne­kih dr­ža­va čla­ni­ca EU i us­kla­di­ti s pla­tež­nim mo­guć­nos­ti­ma vlas­ni­ka hr­vat­skih ne­kret­ni­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.