Na­ci­ona­lis­tič­ki rat­ni film u Ki­ni za­ra­dio 508 mi­li­ju­na do­la­ra

WOLF WAR­RI­OR 2 POS­TAO JE NAJDOHODOVNIJI FILM IKADA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Po­ru­ka fil­ma je: tko uvri­je­di Ki­nu, lo­vit će­mo ga bez ob­zi­ra gdje se na­la­zio

Spek­takl obi­lu­je atrak­tiv­nim i ma­sov­nim ak­cij­skim sce­na­ma u ko­ji­ma se vi­de i re­pli­ke naj­mo­der­ni­jeg ki­ne­skog na­oru­ža­nja

Jes­te li ikada ču­li za film Wolf War­ri­or 2? Vje­ro­jat­no ne. A mo­žda ste tre­ba­li. Jer, taj je film u samo tje­dan da­na za­ra­dio 238 mi­li­ju­na do­la­ra, na­kon 12 da­na 508 mi­li­ju­na. Nad­ma­šio je i Dun­kirk, a snim­ljen je za tek ne­što vi­še od 27 mi­li­ju­na do­la­ra. Pos­tao je ta­ko najdohodovniji film ikada. U Ki­ni. Oči­to, do­ći će i do svjet­skog vr­ha gdje će mu iz­ma­ći tek naj­ve­ći bloc­k­bus­te­ri svih vre­me­na.

Za­bra­nje­no pri­ka­zi­va­nje

Ak­cij­ski film iz­ra­že­ne na­ci­ona­lis­tič­ke kom­po­nen­te pri­ča pri­ču o ki­ne­skim spe­ci­jal­ci­ma ko­ji u afrič­koj rat­noj zo­ni spa­ša­va­ju de­set­ke ži­vo­ta iz ru­ku za­pad­njač­kih pla­će­ni­ka. Za­nim­lji­vo, glav­ni je ne­ga­ti­vac u fil­mu Frank Gril­lo, ne ta­ko ne­poz­na­ti ame­rič­ki glu­mac ko­jeg smo gle­da­li u, re­ci­mo, Pro­čiš­će­nju. No, ima te­žak po­sao dr­ža­ti rav­no­te­žu s ki­ne­skim glum­cem i maj­sto­rom bo­ri­lač­kih vje­šti­na Wu Jin­gom ko­ji je ujed­no i re­ži­rao film. Ka­ko na­vo­de za­pad­ni do­pis­ni­ci ko­ji su vi­dje­li film, spek­takl obi­lu­je atrak­tiv­nim i ma­sov­nim ak­cij­skim sce- na­ma u ko­ji­ma se vi­de i re­pli­ke naj­mo­der­ni­jeg ki­ne­skog na­oru­ža­nja. Ima tu još ne­kih či­nje­ni­ca. Film ko­ji je u ci­je­los­ti pri­vat­no fi­nan­ci­ran di­je­lom je snim­ljen i zbog to­ga što se ove go­di­ne sla­vi 90 go­di­na od os­ni­va­nja ki­ne­ske Na­rod­ne os­lo­bo­di­lač­ke voj­ske. Ali, i ki­ne­ska je dr­ža­va fi­nan­ci­ra­la sni­ma­nje fil­ma o os­ni­va­nju ki­ne­ske voj­ske, The Fo­un­ding of an Ar­my ko­ji je, u od­no­su na Wolf War­ri­ora 2, za­ra­dio ki­ki­ri­ki. Oko de­set pu­ta ma­nje una­toč to­me što u nje­mu nas­tu­pa za­ma­lo 50 ki­ne­skih zvi­jez­da i es­trad­nja­ka. No, Wolf War­ri­or 2 u pred­nos­ti je nad za­pad­nim bloc­k­bus­te­ri­ma. U sr­p­nju je, na­ime, u Ki­ni za­bra­nje­no nji­ho­vo pri­ka­zi­va­nje. Ipak, vi­še od za­ra­de ko­ju je pos­ti­gao, a ko­ja je de­se­tak pu­ta ve­ća od pr­vog di­je­la, za­pad­ne me­di­je bri­ne ne­što dru­go. Po­ru­ke ko­je se mo­gu vi­dje­ti u pro­mo­tiv­nim ma­te­ri­ja­li­ma za film i u sa­mom fil­mu.

Do­mo­ljub­lje ne pro­la­zi

Pri­mje­ri­ce, “tko uvri­je­di Ki­nu, lo­vit će­mo ga bez ob­zi­ra gdje se na­la­zio”. Ili, u ka­dru na kra­ju fil­ma gdje se pri­ka­zu­je ki­ne­ska pu­tov­ni­ca, ide tekst “gra­đa­ni Na­rod­ne re­pu­bli­ke Ki­ne, ka­da se su­sret­ne­te s opas­noš­ću u stra­nim zem­lja­ma, ne odus­taj­te! Znaj­te, za va­ma sto­ji ja­ka do­mo­vi­na”. Za­nim­lji­vo, film je pri­ka­zan i u Ame­ri­ci gdje je za­ra­dio tek dje­lić od ono­ga što je upri­ho­dio u Ki­ni, no još je za­nim­lji­vi­je ka­ko je tek ne­dav­no Ki­na otvo­ri­la voj­nu po­mor­sku ba­zu u Dji­bo­uti­ju. Ina­če do­mo­ljub­ni fil­mo­vi u Ki­ni ne pro­la­ze naj­bo­lje, priz­na­ju i ta­moš­nji me­di­ji, pa je i pre­ma to­me film fe­no­men. Oči­to je ka­ko je svo­jim sa­dr­ža­jem i po­ru­ka­ma Wolf War­ri­or 2 us­pio po­bu­di­ti ve­li­ki in­te­res, sa­svim si­gur­no i pu­no na­ci­onal­nog po­no­sa, pri če­mu ci­je­la pri­ča uve­li­ke pod­sje­ća na za­pad­nu pro­pa­gan­du 80-tih. Da ne ide­mo da­lje od to­ga.

Wolf War­ri­or 2 u Ame­ri­ci je za­ra­dio tek dje­lić ono­ga što je upri­ho­dio u Ki­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.