Od Step­he­na Kin­ga do Char­li­ze The­ron kao sek­si špi­jun­ke

Iz­a­bra­li smo naj­bo­lje fil­mo­ve ko­je u ki­ni­ma vri­je­di po­gle­da­ti do kra­ja lje­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Ne smi­ju se pro­pus­ti­ti “Atom­ska pla­vu­ša” i bloc­k­bus­ter “Vo­zač” s Ja­mi­em Foxxom, Ke­vi­nom Spa­ceyjem i Jo­nom Ham­mom Zo­ran Vi­tas U do­ma­ćim ki­ni­ma upra­vo igra “Ku­la tmi­ne”, ak­cij­ska avan­tu­ra s Mat­t­hew McCon­na­ug­heyjem i Idri­som El­bom pre­ma is­to­ime­nom se­ri­ja­lu no­ve­la Step­he­na Kin­ga. Film su do­če­ka­le mi­je­ša­ne re­ak­ci­je pu­bli­ke i kri­ti­ke, is­tak­ni­mo ov­dje i nas­tup li­je­pe Kat­heryn Win­nick, zvi­jez­de “Vi­kin­ga”. No, ako se ne iz­gu­bi­te u “Ku­li tmi­ne”, če­ka vas pri­lič­no bo­ga­to film­sko lje­to. Usko­ro, 17. ko­lo­vo­za, do­la­zi ra­zvi­ka­na “Atom­ska pla­vu­ša” s Char­li­ze The­ron. Mag­ne­tič­na je pla­vu­ša sa svo­jim no­vim špi­jun­skim tri­le­rom ko­ji je smje­šta u do­ba kra­ja hlad­nog ra­ta i pa­da Ber­lin­skog zi­da od­lič­no proš­la kod pu­bli­ke i kri­ti­ke, ko­ja je sa­da pos­tav­lja na sam hol­lywo­od­ski vrh pa je oči­to ka­ko se “Atom­sku pla­vu­šu” ne smi­je pro­pus­ti­ti.

Lju­bi­te­lji tri­le­ra do­ći će na svo­je 21. ruj­na ka­da sti­že škol­ski pri­mjer žan­ra “Tra­go­vi u sni­je­gu”

Ka­ko po­bi­je­di­ti ti­ni­tus?

Ve­li­ki bloc­k­bus­ter već je sa­da “Vo­zač”, sti­že 24. ko­lo­vo­za, u ko­jem nas­tu­pa­ju Ja­mie Foxx, Ke­vin Spa­cey, Jon Bern­t­hal, Jon Hamm uz mla­đah­no­ga An­se­la El­gor­ta. Pri­ča je to o mla­di­ću ko­ji vra­ća dug kri­mi­nal­cu Do­cu odvo­ze­ći nje­go­ve pljač­ka­še s mjes­ta zlo­či­na, a ko­je­mu je na­kon auto­mo­bil­ske ne­sre­će u dje­tinj­stvu u ko­joj je iz­gu­bio

“Vo­zač” Pri­ča o mla­di­ću ko­ji vra­ća dug kri­mi­nal­cu Do­cu odvo­ze­ći nje­go­ve pljač­ka­še s mjes­ta zlo­či­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.