Iz­van­se­rij­ski audi­ovi­zu­al­ni do­živ­ljaj

Avan­gard­ni su kao i 80-ih ka­da su među pr­vi­ma u Eu­ro­pi ima­li rap singl

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Sa­mir Mil­la sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net

Pu­bli­ci na Ja­zi­na­ma su po­ka­za­li glaz­be­nu mu­drost ko­jom su svo­jim kla­si­ci­ma iz 80-ih da­li no­vo elek­tro­nič­ko ru­ho za 21. sto­lje­će

Fe­no­me­nal­ni bri­tan­ski duo Pet Shop Boys u su­bo­tu su u Za­dru na­pra­vi­li pra­vi audio-vi­zu­al­ni spek­takl i još jed­nom, u svom tre­ćem gos­to­va­nju u Hr­vat­skoj, po­ka­za­li zašto su je­dan od naj­ve­ćih pop ben­do­va svih vre­me­na. Ne­il Ten­nant i Chris Lowe, uz prat­nju tro­je pra­te­ćih čla­no­va gru­pe, na­pra­vi­li su pre­sjek ka­ri­je­re ko­ja tra­je već 33 go­di­ne, uz pro­mo­vi­ra­nje al­bu­ma “Su­per”, ko­ji je iz­a­šao proš­le go­di­ne. Baš kao što su po­čet­kom 80-ih bi­li avan­gar­da, ka­da su među pr­vi­ma u Eu­ro­pu do­ni­je­li rap u nas­tup­nom sin­glu “West End Gir­ls”, Ne­il i Chris su i u Za­dru po­ka­za­li ve­li­ku glaz­be­nu mu­drost, jer su nji­ho­vi kla­si­ci iz 80-ih do­bi­li no­vo elek­tron­sko ru­ho za 21. sto­lje­će. Osim to­ga, Ne­il Ten­nat sa svo­je 63 go­di­ne i da­lje zvu­či bes­pri­je­kor­no čis­to, baš kao pri­je 30 go­di­na na po­če­ci­ma ka­ri­je­re. Nje­gov pre­poz­nat­lji­vi vo­kal od­zva­njao je za­dar­skim Ja­zi­na­ma u do­bro poz­na­tim hi­to­vi­ma kao što su “Op­por­tu­ni­ti­es”, “Lo­ve Co­mes Qu­ic­k­ly”, “West End Gir­ls”, “It’s A Sin” i “Go West”. U pu­bli­ci su bi­li lju­di ve­ći­nom sta­ri­ji od 40 go­di­na, ko­ji su odras­ta­li uz hi­to­ve po­pu­lar­nog bri­tan­skog dua. Ia­ko su oni u pr­vim re­do­vi­ma po­ka­za­li da su naj­ve­ći fa­no­vi ben­da ti­je­kom ci­je­log kon­cer­ta, tek na bi­su, ka­da smo ču­li nji­hov po­naj­ve­ći hit “Do­mi­no Dan­cing”, pu­bli­ka je zduš­no i za­pje­va­la. Po­seb­no va­lja is­tak­nu­ti i vi­zu­al­ni dio - di­gi­tal­nu po­za­di­nu i la­ser­ske efek­te ko­ji su po­seb­no pra­ti­li sva­ku pje­smu. Vid­lji­vo je zašto su se vi­zu­al i po­zor­ni­ca sla­ga­li tri da­na. – Hva­la vam Za­dar, div­ni ste – re­kao je na kra­ju kon­cer­ta Ne­il Ten­nat. A mi mu se mo­že­mo za­hva­li­ti na pra­vom kon­cer­tu za glaz­be­ne sla­do­kus­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.