Nje­mač­ka se rje­ša­va sta­rih pr­lja­vih di­ze­la ko­ji bi mo­gli za­vr­ši­ti kod nas

Vri­jed­nost im pa­da, a Hr­va­ti će je­dva do­če­ka­ti da ga ku­pe is­pod ci­je­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - Mladen Mil­čić mladen.mil­cic@ve­cer­nji.net

Nje­mač­ki pro­izvo­đa­či nu­de do 10.000 eu­ra eko po­ti­ca­ja ako u za­mje­nu za kup­nju no­vog auta ku­pac os­ta­vi di­zel pro­izve­den pri­je 2006. go­di­ne

Nje­mač­ka se de­fi­ni­tiv­no že­li ri­je­ši­ti pr­lja­vih di­ze­la­ša. Na­kon ne­dav­nog “di­zel sum­mi­ta” nje­mač­ki pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la pris­ta­li su da će u svom tro­šku iz­vr­ši­ti ko­nver­zi­ju na di­ze­la­ši­ma s nor­ma­ma Eu­ro4 i Eu­ro5 (od 2005. na da­lje), dok su one sta­ri­je prak­tič­ki ot­pi­sa­li. Ali, ima­ju rje­še­nje i za njih. Nu­de iz­daš­ne eko pot­po­re kup­ci­ma ko­ji im pri kup­nji no­vog auto­mo­bi­la pre­da­ju svoj sta­ri di­ze­laš pro­izve­den pri­je 2005. go­di­ne. Ta­ko VW nu­di od 2000 eu­ra za kup­nju naj­ma­njeg mo­de­la up!, 5000 eu­ra pot­po­re za Gol­fa, pa do 10.000 eu­ra za To­uare­ga. Ford nu­di od 2000 do 8000 eu­ra, Ško­da od 1750 do 5000 pot­po­re, a Se­at do 8000 eu­ra. Slič­ne po­ti­ca­je nu­de i BMW, Au­di i Mer­ce­des.

U Hr­vat­skoj još ve­ći po­pust

Toyo­ta u Nje­mač­koj nu­di 2000 eu­ra po­pus­ta za svo­ja hi­brid­na vo­zi­la, ali u Hr­vat­skoj tre­nut­no i vi­še, pri­mje­ri­ce, 19.000 ku­na na Pri­us i 17.000 ku­na za Ya­ris hy­brid. Po­s­lje­di­ca će sva­ka­ko bi­ti pad ci­je­na svih di­ze­la­ša do Eu­ro6 nor­me ko­ja se po­če­la pri­mje­nji­va­ti 2015., a tu do­la­zi­mo do pi­ta­nja gdje će ti auti za­vr­ši­ti. Ako zna­mo da je la­ni u Hr­vat­sku iz EU une­se­no go­to­vo 60.000 vo­zi­la, a trend ni­je pao ni ove go­di­ne na­kon no­vih tro­ša­ri­na ko­je su dje­lo­mi­ce pe­na­li­zi­ra­le unos sta­ri­jih auta ko­ji vi­še za­ga­đu­ju, mo­že­mo pret­pos­ta­vi­ti da će Hr­va­ti je­dva do­če­ka­ti da Ni­jem­ci po­nu­de di­skont­ne ci­je­ne za ne­po­želj­ne di­ze­la­še. No­ve tro­ša­ri­ne za či­ji je iz­ra­čun je­dan od bit­nih kri­te­ri­ja is­pust ug­lji­ko­va di­ok­si­da (CO2) ne des­ti­mu­li­ra­ju u do­volj­noj mje­ri unos spor­nih di­ze­la­ša, jer oni su pro­ble­ma­tič­ni zbog is­pu­šta­nja čes­ti­ca ča­đe i po­seb­no du­ši­ko­va ok­si­da (NOx). Upra­vo je is­pust NOx-a bio spo­ran u afe­ri Di­esel­ga­te u ko­joj je VW priz­nao va­ra­nje na tes­to­vi­ma is­pu­šta­nja tog štet­nog pli­na i u samo dvi­je go­di­ne di­ze­la­ši su pos­ta­li ne­po­želj­ni u Nje­mač­koj, ali sve vi­še i u ci­je­loj Eu­ro­pi, ko­ja je je­di­ni pra­vi bas­ti­on di­ze­la­ša.

Al­ter­na­ti­va stru­ja i plin

Ali, pre­ma is­pus­tu štet­nog NOx-a uz sve fil­te­re i uz sku­pe ka­ta­li­za­to­re gu­be utr­ku s ben­zin­ci­ma. U us­po­re­di­vim mo­der­nim auti­ma di­zel­ski mo­to­ri is­pu­šta­ju ne­što ma­nje CO2 od ben­zi­na­ca, ali emi­ti­ra­ju naj­ma­nje pet pu­ta vi­še du­ši­ko­va ok­si­da. Kod mo­der­nih di­ze­la­ša rje­še­nje je SCR ka­ta­li­za­tor ko­ji uz po­moć oto­pi­ne uree sma­nju­je is­pu­šta­nje NOx, ali ta je teh­no­lo­gi­ja sku­pa, a nor­me će bi­ti sve stro­že pa je pi­ta­nje ko­li­ko se pro­izvo­đa­či­ma is­pla­ti ula­ga­ti u ra­zvoj tih sus­ta­va. Kod ma­lih i kom­pak­t­nih auto­mo­bi­la se si­gur­no ne is­pla­ti, mo­žda je­di­no pre­ži­ve kod ve­ćih auta s ja­čim mo­to­ri­ma. Al­ter­na­ti­va su sva­ka­ko mo­der­ni ben­zin­ci ko­ji tro­še sve ma­nje goriva (ia­ko ni­su šted­lji­vi kao di­ze­la­ši), ben­zin­sko-elek­trič­ni hi­bri­di i auto­mo­bi­li na pri­rod­ni plin, a du­go­roč­no pot­pu­no elek­trič­ni auto­mo­bi­li.

Ho­će li hr­vat­ska dr­ža­va opet da­va­ti pot­po­re za kup­nju eko­lo­ških vo­zi­la još se uvi­jek ne zna Ben­zin­ci ima­ju ne­što ve­ći is­pust CO2 od di­ze­la­ša, ali naj­ma­nje 5 pu­ta ma­nji is­pust NOx

U pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne Hr­va­ti su uni­je­li iz EU 23.500 vo­zi­la, što je čak vi­še ne­go u is­to vri­je­me 2016., bez ob­zi­ra na no­ve tro­ša­ri­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.