Mu­nja ni­je si­jev­nu­la, ali od­la­zi naj­ve­ći u po­vi­jes­ti

Mic­ha­el Joh­n­son: Ne­mo­gu­će da je net­ko ta­ko brz kao Bolt a da je s ovog pla­ne­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Ve­čer­nja­kov no­vi­nar Da­mir Mr­vec pra­tio je Bol­ta od pr­ve ju­ni­or­ske po­bje­de na SP-u do svr­šet­ka ka­ri­je­re u Lon­do­nu 2017. go­di­ne Tko je kriv za Bol­to­vu oz­lje­du – to je bi­lo glav­no pi­ta­nje dan na­kon što je Ja­maj­ka os­ta­la bez pla­sma­na u fi­na­lu utr­ke šta­fe­ta 4x100 me­ta­ra i na­kon što je Bol­tu puk­nuo mi­šić pe­de­se­tak me­ta­ra pri­je ci­lja. – Bi­la je to zad­nja utr­ka ve­če­ri, bi­lo je ja­ko, ja­ko hlad­no i pro­gram je kas­nio do­brih dva­de­set mi­nu­ta. Od fi­na­la žen­ske utr­ke 4x100 me­ta­ra pa do na­še utr­ke bi­la je stan­ka od 40 mi­nu­ta zbog dva, tri pro­gla­še­nja. Pre­du­go su nas dr­ža­li u tu­ne­lu za pred­stav­lja­nje. Mis­lim da su sve to raz­lo­zi zašto je doš­lo do Bol­to­ve oz­lje­de i mis­lim da je or­ga­ni­za­tor kriv što se ovo do­go­di­lo – re­kao je Yo­han Bla­ke, ko­ji je tr­čao u tre­ćoj iz­mje­ni. Mo­žda se sve ovo ne bi do­go­di­lo da je Bolt vo­dio vi­še ra­ču­na o za­gri­ja­va­nju, a ne o za­bav­lja­nju gle­da­te­lja. – Ni­sam oče­ki­vao da će Bolt na ovaj na­čin za­vr­ši­ti ka­ri­je­ru. Mo­žda je tre­bao ka­ri­je­ru za­vr­ši­ti na­kon Iga­ra u Ri­ju. Ova­ko je is­pa­lo da je ova se­zo­na za nje­ga bi­la vi­še ne­go što je mo­gao – re­kao je Mic­ha­el Joh­n­son, če­tve­ros­tru­ki svjet­ski pr­vak na 200 i 400 me­ta­ra. Na ža­lost, u Lon­do­nu se ni­je do­go­di­lo tros­tru­ko slav­lje kao u Ber­li­nu (2009.), Mo­sk­vi (2013.) i Pe­kin­gu (2015.) ka­da je Bolt osva­jao pr­va mjes­ta na 100 i 200 me­ta­ra i u šta­fe­ti 4x100 me­ta­ra. Mo­je dru­že­nje s Bol­tom tra­je 15 go­di­na. Je­di­ni sam hr­vat­ski no­vi­nar ko­ji je uži­vio gle­dao sve nje­go­ve ve­li­ke po­bje­de. Pr­vi sam se put su­sreo s Bol­tom 2002. go­di­ne na Svjet­skom ju­ni­or­skom pr­vens­tvu u Kin­g­s­to­nu. Sje­dio sam na tri­bi­ni u druš­tvu Zo­ris­la­va De­ver­naya, li­ječ­ni­ka hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Če­ka­li smo nas­tup Edi­sa El­ka­se­vi­ća u fi­na­lu ba­ca­nja ku­gle. U jed­nom tre­nut­ku spi­ker je naj­a­vio finale utr­ke na 200 me­ta­ra. Među osam atle­ti­ča­ra vi­si­nom se iz­dva­jao tam­no­pu­ti tr­kač, a ka­da je na raz­gla­su objav­lje­no nje­go­vi ime, ci­je­li je sta­di­on po­čeo plje­ska­ti i ma­ha­ti zas­ta­vi­ca­ma. Taj je mla­dić la­ga­nim ko­ra­kom pr­vi do­šao do ci­lja, a zvao se Usa­in Bolt. – Vi­diš, taj deč­ko mo­gao bi bi­ti ve-

li­ko ime svjet­ske atletike. Ni­sam du­go vi­dio ova­ko vi­so­kog deč­ka ko­ji je ja­ko do­bro is­ko­ris­tio svo­ju vi­si­nu i krup­ne ko­ra­ke – re­kao mi je dr. De­ver­nay.

Kao DJ bi vi­še za­ra­dio

Na sve­ča­nom za­tva­ra­nju vi­dio sam Bol­ta u dru­ga­či­jem iz­da­nju. Pri­hva­tio se miks-pul­ta i pu­štao glaz­bu ci­je­lu noć. – Bo­lje da bu­de DJ Bolt ne­go atletičar. U mu­zič­kom svi­je­tu za­ra­dit će si­gur­no pu­no vi­še nov­ca. Mo­ram priz­na­ti da ni­je loš – re­kao je Ivor Tit Ju­ri­šić, u to vri­je­me hr­vat­ski sprin­ter. Na Bol­ta sam pot­pu­no za­bo­ra­vio slje­de­će tri go­di­ne. Ni­je ga nig­dje bi­lo na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma, a on­da se po­ja­vio na Svjet­skom pr­vens­tvu u Hel­sin­ki­ju 2005. go­di­ne. Ugle­dav­ši ga na star­tu utr­ke na 200 me­ta­ra, sje­tio sam se klin­ca iz Kin­g­s­to­na. Oče­ki­vao sam da će bi­ti ba­rem među pr­vih pet. Bio je u sta­zi broj je­dan, is­ti­cao se vi­si­nom i žu­tim dre­som. Do­bro je kre­nuo, a on­da je 80 me­ta­ra pri­je ci­lja jed­nos­tav­no stao i še­pa­ju­ći uše­tao u cilj u vre­me­nu 26,27 se­kun­di. – Osje­tio sam ja­ku bol u des­noj lo­ži i mo­rao sam dos­lov­ce sta­ti da mi ne puk­ne mi­šić – re­kao je krat­ko Bolt. U toj utr­ci po­bi­je­dio je Jus­tin Ga­tlin, is­ti Ame­ri­ka­nac ko­ji ga je po­bi­je­dio i sa­da u Lon­do­nu, na Bol­to­vu opro­šta­ju od stot­ke. I dok je Ga­tlin na­kon Hel­sin­ki­ja imao du­gač­ku stan­ku zbog do­pin­ga, Bolt je kre­nuo u vi­si­ne. – Bolt i ja smo u Kin­g­s­to­nu pos­ta­li svjet­ski ju­ni­or­ski pr­va­ci. I ne­ka­ko smo se u ka­ri­je­ri stal­no pra­ti­li s me­da­lja­ma na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma. U Hel­sin­ki­ju je bio osmi, a ja ni­sam uš­la u finale vi­sa. Eto, pra­ti­li smo se i u lo­šim si­tu­aci­ja­ma – rek­la je Blan­ka Vla­šić, ko­ja je 2005. ope­ri­ra­la štit­nja­ču, ali je ipak doš­la na Svjet­sko pr­vens­tvo. Dvi­je go­di­ne kas­ni­je u Osa­ki Blan­ka osva­ja svo­je pr­vo svjet­sko zla­to, a Bolt pr­vi put na jed­nom ve­li­kom se­ni­or­skom na­tje­ca­nju osva­ja me­da­lju. I to dvi­je sre­br­ne, u utr­ci na 200 me­ta­ra i kao član šta­fe­te Ja­maj­ke 4x100 me­ta­ra. U fi­na­lu po­nov­lje­nog star­ta na 200 me­ta­ra po­bi­je­dio je Ame­ri­ka­nac Tyson Gay. Na­kon utr­ke za­gr­lio je Gaya, po­tap­šao ga po gla­vi i oti­šao sa sta­ze uz smi­je­šak. Tko bi ta­da po­mis­lio da će Gay bi­ti po­s­ljed­nji atletičar ko­ji ga je po­bi­je­dio na 200 me­ta­ra do danas. – U Pe­kin­gu, na Igra­ma 2008. go­di­ne, vi­dje­li smo jed­nog sa­svim no­vog Bol­ta. Ni­kad ne­ću za­bo­ra­vi­ti tih 9,69 se­kun­di na 100 me­ta­ra. Iz­gle­da­lo je nes­tvar­no. Po­s­ljed­njih de­set me­ta­ra kao da je us­po­rio. Pr­vi je put na ci­lju iz­veo svo­ju kas­ni­je pre­poz­nat­lji­vu po­zu mu­nje.

Bio i na Han­že­ku

Ovaj re­zul­tat nit­ko vi­še ne­će mo­ći nad­ma­ši­ti. Br­že od ovog ne mo­že – go­vo­rio je De­an Voj­no­vić, hr­vat­ski re­kor­der na 100 me­ta­ra. Bolt ta­ko ni­je mis­lio. Samo ne­ko­li­ko da­na kas­ni­je sru­šio je još je­dan svjet­ski re­kord, ovog pu­ta na 200 me­ta­ra – 19,30 se­kun­di. Na­kon Pe­kin­ga po­če­la je bol­to­ma­ni­ja. Gdje god bi se po­ja­vio, iz­a­zi­vao bi his­te­ri­ju. Svi su ga htje­li do­tak­nu­ti, svi su htje­li sel­fie, auto­gram. Bi­lo što. Vr­hu­nac sla­ve do­go­dio se u Ber­li­nu 2009. go­di­ne ka­da je sru­šio dva no­va svjet­ska re­kor­da – tr­čao je 9,58 na 100 i 19,19 na 200 me­ta­ra. – On ni­je s ovog pla­ne­ta. Ne, ne­mo­gu­će je da net­ko mo­že tr­ča­ti ova­ko br­zo – re­kao je ta­da Mic­ha­el Joh­n­son či­ji je svjet­ski re­kord iz 1996. go­di­ne bio nad­ma­šen za 13 sto­tin­ki se­kun­de. Ka­da je bio na vr­hu vr­hun­ca, sti­glo je pr­vo pra­vo ra­zo­ča­ra­nje. Na Svjet­skom pr­vens­tvu 2011. u Da­eguu. Na­kon kri­vog star­ta od­mah je ski­nuo dres i ba­cio ga na sta­zu jer je znao da di­sk­va­li­fi­ci­ran. Bio je lju­tit. Na se­be, na­rav­no. Kas­ni­je je na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je re­kao ka­ko ci­je­lu se­zo­nu po­ku­ša­va po­pra­vi­ti iz­la­zak iz start­nog broja i ka­ko mu baš to ni­je us­pi­je­va­lo. Na­kon kon­fe­ren­ci­je za me­di­je pr­vi smo put raz­go­va­ra­li je­dan na je­dan. Či­ta­vu je mi­nu­tu odvo­jio za me­ne. Je li istina da do­la­zi­te na mi­ting u Za­greb na­kon Svjet­skog pr­vens­tva? – Istina je, do­la­zim. Bio sam već jed­nom u Za­gre­bu i baš mi se svi­đa grad – re­kao je..

Mic­ha­el Joh­n­son: To ka­ko on tr­či ni­je nor­mal­no, ne­mo­gu­će je da net­ko mo­že bi­ti to­li­ko brz! Ni­je s ovog pla­ne­ta Usa­in Bolt po­ja­vio se na svjet­skoj sce­ni 2002. ti­je­kom ju­ni­or­skog pr­vens­tva svi­je­ta i osvo­jio zla­to

Usa­ino­ve vi­si­ne ne­uobi­ča­je­no je za sprin­te­ra na krat­ke sta­ze SE­ZO­NA Vla­dao je svjet­skom sprin­ter­skom sce­nom Mno­gi mis­le da se tre­bao opros­ti­ti proš­le go­di­ne u Rio de Ja­ne­iru na Olim­pij­skim igra­ma

Jus­tin Ga­tlin U Lon­do­nu je osvo­jio zla­to na 100 me­ta­ra, ali se ipak pok­lo­nio kra­lju sprin­ter­skih dis­ci­pli­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.