Ve­će na­gra­de za osva­ja­nje me­da­lje

Plen­ko­vić: Ja­ni­ca je sjaj­na dr­žav­na taj­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Na­kon raz­go­vo­ra s čel­ni­ci­ma HOO-a i na­ci­onal­nih sport­skih sa­ve­za, do­ni­je­li smo od­lu­ku da jed­no­krat­no po­ve­ća­mo na­gra­de

Ka­da smo ču­li da se pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić od­ma­ra na Kvar­ne­ru, toč­ni­je u vi­li Cos­ta­bel­la iz­me­đu Ri­je­ke i Opa­ti­je, bi­li smo sprem­ni s bi­lo kim se ok­la­di­ti da će si­noć na­vra­ti­ti i do dvo­ra­ne “Ma­ri­no Cvet­ko­vić” u Opa­ti­ji. Jer on­dje su igra­li naj­bo­lji hr­vat­ski ko­šar­ka­ši, a hr­vat­ski pre­mi­jer ne skri­va da mu je ko­šar­ka je­dan od naj­dra­žih spor­to­va. – Ot­ka­ko sam pre­mi­jer, ovo je dru­gi put da sam na ko­šar­ka­škoj utak­mi­ci. S ob­zi­rom na to da je i sam igrao ko­šar­ku, pos­to­ji li ne­ki sport ko­ji mu je jed­na­ko drag kao i ko­šar­ka? – Drag mi je i va­ter­po­lo. Bio je sja­jan osje­ćaj bi­ti na fi­na­lu Svjet­skog pr­vens­tva u Bu­dim­pe­šti i s va­ter­po­lis­ti­ma pros­la­vi­ti nas­lov svjet­skih pr­va­ka. Bu­du li se ko­šar­ka­ši u Tur­skoj bo­ri­li za me­da­lju, ra­do bih do­šao. Što mu go­vo­ri pre­mi­jer­ska in­tu­ici­ja u ve­zi s ko­šar­ka­ši­ma? – Mis­lim da ima­mo ja­ko do­bru mom­čad. Ima­mo Bo­ja­na kao li­de­ra i Ša­ri­ća ko­ji je iz­nim­no lu­ci­dan i da­je za­čin na­šoj igri. Šte­ta što je bi­lo ot­ka­za jer re­pre­zen­ta­ci­ja bi tre­ba­la bi­ti svi­ma sve­ti­nja. Ne mo­gu ula­zi­ti u nji­ho­ve raz­lo­ge, no vje­ru­jem da će s vre­me­nom sve do­ći na svo­je. Sje­ti­te se Stoj­ko­ve i Dra­že­no­ve ge­ne­ra­ci­je, ne sje­ćam se da je u to vri­je­me bi­lo ot­ka­za. U na­šem krat­kom raz­go­vo­ru, pre­mi­jer nam je iz­ra­zio za­do­volj­stvo na­či­nom na ko­ji ra­di dr­žav­na taj­ni­ca za sport Ja­ni­ca Kos­te­lić. – Ona je sjaj­na. Po­što­va­na je od svih spor­ta­ša i ra­zu­mi­je bit spor­ta. Ra­di mar­lji­vo i do­bro, a pre­ko ure­da nas­to­ji­mo sva­ke go­di­ne po­vi­si­ti sred­stva ko­ja se iz­dva­ja­ju za sport. Na­kon što su va­ter­po­lis­ti osvo­ji­li svjet­sko zla­to, pos­ta­vi­lo se pi­ta­nje dr­žav­nih na­gra­da ko­je su bi­le upo­la ni­že za vri­je­me Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de. – Na­kon svih us­pje­ha na­ših spor­ta­ša na olim­pij­skim igra­ma, vri­je­me je da re­vi­di­ra­mo tu ured­bu. Pos­li­je raz­go­vo­ra s čel­ni­ci­ma HOO-a i na­ci­onal­nih sa­ve­za, za­klju­či­li smo da nit­ko od nas, bez ob­zi­ra na to je li ri­ječ o di­plo­ma­ci­ji ili Hr­vat­skoj tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci, ne mo­že to na­do­mjes­ti­ti pa će­mo po­di­ći jed­no­krat­ne dr­žav­ne na­gra­de za sport­ska pos­tig­nu­ća – naj­a­vio je pre­mi­jer Plen­ko­vić.

Ne sje­ćam se da je u do­ba Dra­že­na i Stoj­ka bi­lo ot­ka­za u re­pre­zen­ta­ci­ji, re­kao je Plen­ko­vić

Bit će i vi­še nov­ca za svjet­ske pr­va­ke – hr­vat­ske va­ter­po­lis­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.