Iz­gu­bio po­sao zbog Trum­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Utorak - (H)

Ka­pe­tan slo­ven­ske re­pre­zen­ta­ci­je Go­ran Dra­gić os­tao bez unos­nog ugo­vo­ra s pro­izvo­đa­čem sa­to­va iz Du­ba­ija Ka­pe­tan slo­ven­ske ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je i igrač Mi­ami He­ata Go­ran Dra­gić os­tao je bez unos­nog spon­zor­skog ugo­vo­ra s pro­izvo­đa­čem luk­suz­nih sa­to­va iz Du­ba­ija. Od­go­vor­nost za gu­bi­tak pos­la pri­pi­sao je, ni ma­nje ni vi­še, ne­go ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku Donalda Trum­pa, od­nos­no nje­go­vu sta­vu pre­ma mus­li­ma­ni­ma, po­ža­lio se u in­ter­v­juu za slo­ven­ski list Dnev­nik. Za ko­lek­ci­ju sa­to­va ko­ris­tio bi se Dra­gi­ćev lik i nje­gov na­di­mak iz NBA li­ge “The Dra­gon”, a iz­ra­đe­na je i prob­na ko­lek­ci­ja, no ni­je pu­šte­na u pro­da­ju. Tri­de­se­tjed­no­go­diš­nji ko­šar­kaš ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne pot­pi­sao pe­to­go­diš­nji ugo­vor s klu­bom te­žak 86 mi­li­ju­na do­la­ra sma­tra da od pos­la sa sa­to­vi­ma ni­je bi­lo ni­šta jer je pred­sjed­nik SAD-a čo­vjek ko­ji baš i ni­je po­pu­la­ran u mus­li­man­skom svi­je­tu. – Sve je bi­lo do­go­vo­re­no, tre­bao sam do­bi­ti odre­đe­ni iz­nos una­pri­jed i pos­to­tak od pro­da­je, ali je on­da pred­sjed­nik SAD-a pos­tao Do­nald Trump, a zna­mo ka­kav je nje­gov od­nos pre­ma mus­li­ma­ni­ma – ka­zao je Dra­gić no­vi­na­ri­ma. Po­s­lje­di­ce su bi­le oče­ki­va­ne. – Inves­ti­to­ri su me oba­vi­jes­ti­li da odus­ta­ju od ugo­vo­ra jer ne žele inves­ti­ra­ti na ame­rič­ko tr­ži­šte. Trump mi je dak­le na ne­ki na­čin pok­va­rio taj po­sao – do­dao je ko­šar­kaš. Ugo­vor je on­da spo­ra­zum­no ra­ski­nut, s ti­me što već na­prav­lje­ni sa­to­vi ne smi­ju u pro­da­ju, a Go­ran Dra­gić ni­je do­bio do­go­vo­re­ni iz­nos od spon­zor­stva.

Inves­ti­to­ri su se po­vuk­li s ame­rič­kog tr­ži­šta zbog pred­sjed­ni­ko­va sta­va o mus­li­ma­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.