Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Ovan (21. 3. - 20. 4.) LJU­BAV Još ste or­ni za no­ve lju­bav­ne pus­to­lo­vi­ne, a u nji­ma vam danas po­ma­žu va­ši pri­ja­te­lji. PO­SAO Ni­je is­klju­če­no da će vas po­hva­li­ti. ZDRAV­LJE Mak­ni­te se od svih ne­ga­tiv­nos­ti.

Bik (21. 4. - 21. 5.) LJU­BAV Iš­li vi ko­rak na­pri­jed, pa ko­rak na­zad, opet će­te bi­ti u plu­su, jer zna­te što že­li­te. PO­SAO Je­dan tro­šak ma­lo će vas uz­ne­mi­ri­ti. ZDRAV­LJE Odvo­ji­te pos­lov­no i pri­vat­no.

Bli­zan­ci (22. 5. - 21. 6.) LJU­BAV Ne­ki će vo­lje­nu oso­bu sta­vi­ti na vrh vlas­ti­tih vri­jed­nos­ti. PO­SAO Jed­na taj­na ima ve­li­ku te­ži­nu, a vi će­te je ču­va­ti zna­ju­ći ko­li­ko vri­je­di. ZDRAV­LJE Ne pos­to­ji sa­vr­šens­tvo.

Rak (22.6 - 22.7) LJU­BAV Vo­dit će­te vo­lje­nu oso­bu od ne­kret­ni­ne do ne­kret­ni­ne po­ka­zu­ju­ći joj gdje bi mo­gli ži­vje­ti jed­nog da­na. PO­SAO Vje­ru­je­te da mo­že­te bo­lje i vi­še. ZDRAV­LJE Sprem­ni na no­ve iz­a­zo­ve.

Lav (23. 7. - 22. 8.) LJU­BAV Bit će­te sve bo­lje po­ve­za­ni s dru­gi­ma, pa ta­ko i s vo­lje­nom oso­bom. PO­SAO Uho­da­ni pos­lo­vi do­bit će no­vi za­mah i po­ti­ca­je, a vi će­te ra­di­ti pre­da­no. ZDRAV­LJE Os­ta­ni­te do­s­ljed­ni se­bi.

Dje­vi­ca (23.8 - 22.9 ) LJU­BAV Vi će­te i danas nas­ta­vi­ti sa svo­jim lju­bav­nim us­pje­si­ma. PO­SAO Ako ma­lo zas­ta­ne­te, vi­djet će­te da se ve­ći­na stva­ri ra­zvi­ja sve bo­lje i bo­lje. ZDRAV­LJE Zdra­vi ste i ve­dri.

Va­ga (23. 9. - 22. 10.) LJU­BAV Ne­ki će iz­a­ći van, ali će im do­ga­đa­ji na tom mjes­tu bla­go uz­dr­ma­ti sa­mo­po­uz­da­nje. PO­SAO Do­bro će­te se sna­la­zi­ti u oči­tim za­da­ci­ma. ZDRAV­LJE Pr­vo pro­mis­li­te, on­da re­ci­te.

Škor­pi­on (23. 10. - 21. 11.) LJU­BAV Ra­do će­te se oda­zva­ti po­zi­vu na ka­vu gdje bi mo­glo us­li­je­di­ti ugod­no ča­vr­lja­nje. PO­SAO U pos­lu sve vi­še uži­va­te i us­pi­je­va­te spa­ja­ti ugod­no s ko­ris­nim. ZDRAV­LJE Slo­bod­no se iz­ra­zi­te.

Stri­je­lac (22. 11. - 21. 12.) LJU­BAV Po­tre­ba za njež­noš­ću po­rast će i oče­ki­vat će­te od dru­ge stra­ne da vas ma­zi. PO­SAO Od­li­čan je dan za pos­lov­ne do­go­vo­re te­melj­nih te­ma i pos­lo­va. ZDRAV­LJE Bu­di­te strp­lji­vi.

Ja­rac (22. 12. - 20. 1.) LJU-BAV Ma­la zbr­ka u osje­ćaj­nim pi­ta­nji­ma bi će po­ve­za­na s po­tre­bom za do­mi­na­ci­ju. PO­SAO Nas­toj­te pro­ana­li­zi-ra­ti mo­ral­ne dvoj­be u ve­zi jed­nog pos­la. ZDRAV­LJE Ne mo­že sve bi­ti sa­vr­še­no.

Vo­de­njak (21. 1. - 18. 2.) LJU­prav­cu. BAV Va­ša lju­bav­na idi­la nas­tav­lja se na va­šu ra­dost i ve­se­lje. PO­SAO Kre­će­te u no­ve pos­lov­ne bit­ke i ma­lo je to­ga što vas u nji­ma mo­že za­us­ta­vi­ti. ZDRAV­LJE Sve ste ve­dri­ji i ja­či.

Ri­be (19. 2. - 20. 3.) LJU­BAV Ne boj­te se vlas­ti­te oz­bilj­nos­ti i oz­bilj­nih na­mje­ra. PO­SAO Pos­lov­na ko­mu­ni­ka­ci­ja će se odvi­ja­ti kva­li­tet­no, ali ne­će­te bi­ti za­do­volj­ni svo­jim nas­tu­pom. ZDRAV­LJE Bit će­te pri­hva­će­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.