SDP ne da­je bi­an­co po­dr­šku

Pr­vo do­kaz da nam je do­go­vor sa Slo­ve­ni­jom u in­te­re­su

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja Iva Pu­ljić-Še­go

U HDZ-u ni­su svi za do­go­vor te­me­ljem ar­bi­traž­ne pre­su­de, jer ona za Hr­vat­sku ne pos­to­ji, ne­go za mo­del uprav­lja­nja va­lom Pot­po­ru opor­be­nih stra­na­ka za pre­go­vo­re sa Slo­ve­ni­jom ra­di bi­la­te­ral­nog rje­ša­va­nja gra­nič­nog pi­ta­nja pre­mi­jer Andrej Plen­ko­vić je do­bio i idu­ći je po­tez na nje­mu. Dr­ži to SDP-ov Jo­ško Kli­so­vić ko­ji sma­tra da bi pre­mi­jer sve stran­ke koje su mu da­le “ze­le­no svje­tlo” za pre­go­vo­re tre­bao i iz­vi­jes­ti­ti o raz­go­vo­ru sa slo­ven­skim pre­mi­je­rom Mi­rom Ce­ra­rom ko­ji će se odr­ža­ti za dva tjed­na. – Mi pot­po­ru još ne da­je­mo, ali će­mo oz­bilj­no raz­mis­li­ti o da­va­nju pot­po­re ka­da bu­de­mo in­for­mi­ra­ni što je toč­no na stva­ri i ako do­bi­je­mo do­ka­ze da je do­go­vor sa Slo­ve­ni­jom u hr­vat­skom in­te­re­su – ka­že Kli­so­vić. Sla­že se da je ovo po­vi­jes­ni tre­nu­tak da se ri­je­ši pro­blem gra­ni­ce sa Slo­ve­ni­jom jer će se te­ško ponovno mo­bi­li­zi­ra­ti vod­stva obje dr­ža­ve da se ide pred ne­ki dru­gi sud. Je­di­nu dru­gu op­ci­ju ko­ju u ovom tre­nut­ku vi­di je da sve, za­pra­vo, os­ta­ne po sta­rom, da se ni­šta ne mi­je­nja ne­ko du­lje vri­je­me. – I da bu­de­mo kao i ne­ke dru­ge europ­ske dr­ža­ve koje ima­ju te­ri­to­ri­jal­ne spo­ro­ve – ka­že Kli­so­vić. Biv­ši pred­sjed­nik dr­ža­ve Ivo Jo­si­po­vić sma­tra ka­ko je pre­mi­jer svo­jim po­te­zom oč­vr­s­nuo po­zi­ci­ju i pre­ma van i pre­ma unu­tra, što je, do­da­je, ra­zum­no. – Ono što jest pro­blem je za­što i ka­ko smo uop­će doš­li u ovu si­tu­aci­ju. Ja sam od po­čet­ka bio protiv Ar­bi­traž­nog spo­ra­zu­ma i sma­trao sam da je iz­nu­đen. Sa­da ide­mo u prav­cu da se sa­dr­žaj ar­bi­tra­že vi­še-ma­nje pri­hva­ti, ali kroz bi­la­te­ral­ni spo­ra­zum. Oči­to je da se, ako se ide u ta­kav aran­žman, Hrvatska ne­ma sna­ge bo­ri­ti protiv ar­bi­tra­že i protiv prev­la­da­va­ju­ćeg di­je­la me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce – ka­že Jo­si­po­vić. U HDZ-u ni­su svi za­do­volj­ni rje­še­njem da se u pre­go­vo­re sa Slo­ve­ni­jom ide na te­me­lju ar­bi­traž­ne pre­su­de. – Ta pre­su­da za nas ne pos­to­ji i ona ne mo­že bi­ti os­no­va za pre­go­vo­re. Rje­še­nje je da se do­go­vo­ri mo­del uprav­lja­nja Pi­ran­skim za­lje­vom – sma­tra iz­vor iz HDZ-a.

WUPPERTAL Mla­da snjež­na so­va u zo­olo­škom vr­tu u nje­mač­kom Wup­per­ta­lu. U svoj je no­vi dom doš­la u sr­p­nju.

PIXSELL

Jo­ško Kli­so­vić: Če­kao da bu­de­mo in­for­mi­ra­ni što je toč­no na stva­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.