KINEZIMA JE PE­LJE­ŠKI MOST STRATEŠKI VAŽAN ZA ULAZAK U EU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Po­vje­rens­tvo Hr­vat­skih ces­ta ima rok od 120 da­na da iz­a­be­re iz­vo­đa­ča ra­do­va na grad­nji Pe­lje­škog mos­ta iz­me­đu tri pris­ti­gle po­nu­de. Oda­bir će pre­ma naj­a­va­ma čla­no­va po­vje­rens­tva, bi­ti okon­čan pu­no pri­je tog roka. A on­da sli­je­di žal­be­ni rok. Ako bu­de žal­bi, a što je iz­vjes­no, nji­ho­vo rje­ša­va­nje mo­že po­tra­ja­ti dva-tri mje­se­ca, sto­ga je re­al­no oče­ki­va­ti da će ugo­vor s iz­vo­đa­čem ra­do­va bi­ti pot­pi­san kra­jem ili po­čet­kom slje­de­će go­di­ne. To zna­či da bi dva di­je­la Hr­vat­ske mo­gla na­po­kon bi­ti po­ve­za­na mos­tom do 2022. jer je rok iz­grad­nje 3,5 go­di­ne od pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra. Ra­do­vi na grad­nji mos­ta pak bit će vid­lji­vi tek pet­šest mje­se­ci na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra jer će iz­vo­đač pr­vi mo­ra­ti oba­vi­ti is­traž­ne ra­do­ve, or­ga­ni­zi­ra­ti gra­di­li­šte i iz­ra­di­ti iz­ved­be­ni pro­jekt. A me­đu tim iz­vo­đa­či­ma ra­do­va ne­će bi­ti hr­vat­skih tvrt­ki. Na­tje­čaj za Pe­lje­ški most po­ka­zao je da hrvatska gra­đe­vin­ska ope­ra­ti­va ne­ma vi­še sna­ge za ta­ko ve­li­ke i zah­tjev­ne pro­jek­te. Hr­vat­ski gra­đe­vi­na­ri su pri­je 10-ak go­di­na do­bi­va­li go­to­vo sva­ki ve­ći po­sao u ces­to­grad­nji pa su ta­ko po­bi­je­di­li i na pr­vom na­tje­ča­ju za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta, za što su i sklo­pi­li ugo­vor ko­ji je on­da zbog ne­dos­tat­ka nov­ca ra­ski­nut. No za­to na ve­li­ka vra­ta u Hr­vat­sku sad že­le ući moć­ne ki­ne­ske gra­đe­vin­ske tvrt­ke. I to ne, ka­ko to one obič­no vo­le, di­rek­t­nom po­god­bom s dr­žav­nom. Chi­na Ro­ad and Brid­ges Cor­po­ra­ti­on u Hr­vat­sku že­li do­ći pu­tem jav­nog na­tje­ča­ja ko­ji je pro­ve­den po stro­gim pra­vi­li­ma EU jer se grad­nja Pe­lje­škog mos­ta su­fi­nan­ci­ra iz Uni­ji­nih fon­do­va. A na­tje­čaj­na pra­vi­la za grad­nju mos­ta bi­la su vr­lo stro­ga i za­to su ne­ki od onih ko­ji su bi­li za­in­te­re­si­ra­ni za taj po­sao odus­ta­li. Sto­ga su na kra­ju sti­gle sa­mo tri ko­nač­ne po­nu­de, ia­ko je na po­čet­ku 12 tvrt­ki i kon­zor­ci­ja po­ka­za­lo in­te­res za grad­nju mos­ta. Ne­ki od njih su odus­ta­li kad su vi­dje­li da u bit­ku za Pe­lje­ški most kre­ću i Ki­ne­zi jer do­bro zna­ju da nji­ma i ni­je to­li­ko bit­no ko­li­ko je pro­jekt is­pla­tiv, ne­go ko­li­ko im je strateški važan. A Ki­ne­zi bi pre­ko Pe­lje­škog mos­ta uš­li ne u Hr­vat­sku, ne­go u EU.

Hr­vat­ski gra­đe­vi­na­ri ne­ma­ju vi­še sna­ge za ova­ko ve­li­ke i zah­tjev­ne pro­jek­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.