Ki­ne­zi da­li naj­ni­žu po­nu­du: Pe­lje­ški most sa­gra­di­li bi za 2 mi­li­jar­de ku­na

Za grad­nju mos­ta ko­ji će po­ve­za­ti Hr­vat­sku tri po­nu­de, sve ve­će od 1,75 mi­li­jar­di ku­na, ko­li­ka je pro­cje­na vri­jed­nos­ti ra­do­va. Most mo­ra bi­ti do­vr­šen za tri i pol go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Pe­lje­ški most že­le gra­di­ti i ta­li­jan­ski As­tal­di i tur­ski IC Ic­tas te aus­trij­ski Stra­bag, no nji­ho­ve po­nu­đe­ne ci­je­ne su pu­no ve­će od ki­ne­ske Za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta s pris­tup­nim ces­ta­ma sti­gle su tri po­nu­de re­ani­mi­ra­nih svjet­skih gra­đe­vin­skih tvrt­ki koje su ju­čer otvo­re­ne u Hr­vat­skim ces­ta­ma. Naj­ni­žu ci­je­nu po ko­joj bi gra­dio most ko­ji će po­ve­za­ti kraj­nji jug s os­tat­kom Hr­vat­ske po­nu­dio je kon­zor­cij ki­ne­skih tvrt­ki pre­dvo­đen Chi­na Ro­ad and Brid­ge Cor­po­ra­ti­on – 2,081 mi­li­jar­du ku­na, od­nos­no 2,602 mi­li­jar­de ku­na s PDV-om. Po­nu­da za­jed­ni­ce ta­li­jan­skog As­tal­di­ja i tur­skog IC Ica­sa te­ška je 2,551 mi­li­jar­du ku­na, od­nos­no 3,189 mi­li­jar­di ku­na s PDV-om. Aus­trij­ska Stra­bag pak po­nu­dio je ci­je­nu od 2,622 mi­li­jar­de ku­na, od­nos­no 3,278 mi­li­jar­di ku­na s PDV-om.

Rast ci­je­ne če­li­ka

Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ra­do­va u na­tje­čaj­noj do­ku­men­ta­ci­ji za Pe­lje­ški most bi­la je 1,75 mi­li­jar­di ku­na bez PDV-a. Raz­li­ku u po­nu­đe­nim ci­je­na­ma i pro­ci­je­nje­noj vri­jed­nost ra­do­va do­bro upu­će­ni objaš­nja­va­ju ti­me što je ci­je­na če­li­ka u me­đu­vre­me­nu znat­no po­ras­la. No to, pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, ne­će pred­stav­lja­ti pro­blem jer je ukup­no za ci­je­li pro­jekt ces­tov­nog po­ve­zi­va­nja ju­ga Hr­vat­ske pre­dvi­đe­na 3,1 mi­li­jar­da ku­na, a grad­nja mos­ta s pris­tup­nim ces­ta­ma pr­va je fa­za re­ali­za­ci­je tog pro­jek­ta. Sto­ga u dru­goj fa­zi, ko­ja uklju­ču­je grad­nju obi­laz­ni­ce Sto­na, mo­gu­će je pos­ti­ći ni­že ci­je­ne od pre­dvi­đe­nih. U pr­vom kru­gu na­tje­ča­ja svoj in­te­res za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta po­ka­za­lo je 12 tvrt­ki ili kon­zor­ci­ja. U dru­gi krug po­zva­no je njih osam koje su za­do­vo­lji­le teh­nič­ke, fi­nan­cij­ske i prav­ne kri­te­ri­je. Na kra­ju su svo­je ko­nač­ne po­nu­de dos­ta­vi­la dva kon­zor­ci­ja i jed­na tvrt­ka. Pri­tom ni jed­na hrvatska gra­đe­vin­ska tvrt­ka ni­je u kon­ku­ren­ci­ji da do­bi­je po­sao grad­nje Pe­lje­škog mos­ta. Je­di­na hrvatska tvrt­ka ko­ja je i mo­gla kon­ku­ri­ra­ti za taj po­sao, ali udru­že­na s ne­kim od ja­kih svjet­skih igra­ča, bio je Vi­adukt, no on je u me­đu­vre­me­nu oti­šao u ste­čaj. Ta­ko je od grad­nje Pe­lje­škog mos­ta odus­tao i fran­cu­ski Bo­uygu­es, ko­ji je pla­ni­rao ja­vi­ti se na na­tje­čaj upra­vo s Vi­aduk­tom. Odus­ta­ja­nje pet tvrt­ki ili kon­zor­ci­ja ko­ji su bi­li po­zva­ni da u dru­gom kru­gu dos­ta­ve svo­je ko­nač­ne po­nu­de na­ši upu­će­ni su­go­vor­ni­ci objaš­nja­va­ju upra­vo ti­me što ni­su mo­gli na­ći do­ma­će po­di­zvo­đa­če ra­do­va. Ka­žu da Kinezima, pri­mje­ri­ce, to ne­će bi­ti pro­blem jer će oni, ako do­bi­ju po­sao, na gra­di­li­šte Pe­lje­škog mos­ta do­ves­ti rad­ni­ke iz Ki­ne. Kinezima, kao naj­ve­ćim svjet­skim pro­izvo­đa­či­ma če­li­ka, ni­je ta­ko pred­stav­ljao to­li­ki pro­blem ni rast ci­je­ne tog kons­truk­cij­skog ma­te­ri­ja­la. Ako ki­ne­ski kon­zor­cij bu­de oda­bran za gra­di­te­lja Pe­lje­škog mos­ta, to bi bio pr­vi ve­li­ki po­sao ne­ke od ki­ne­skih kor­po­ra­ci­ja u Hr­vat­skoj. Chi­na Ro­ad and Brid­ge Cor­po­ra­ti­on (CRBC) po­druž­ni­ca je Chi­na Com­mu­ni­ca­ti­ons Cons­truc­ti­on Com­pany ko­ja je u vlas­niš­tvu ki­ne­ske vla­de, od­nos­no dr­ža­ve, i ko­ja ima go­diš­nje pri­ho­de od go­to­vo 55 mi­li­jar­di do­la­ra. CRBC ima bo­ga­to is­kus­tvo u grad­nji mos­to­va, i to pu­no du­žih od Pe­lje­škog. Ta­ko je ta tvrt­ka sa­gra­di­la u Ki­ni most Don­g­hai ko­ji je dug 32 ki­lo­me­tra, za­tim Han­g­zhou Bay Brid­ge – 35 ki­lo­me­ta­ra – i most Jin­tang – 26 ki­lo­me­ta­ra.

Rok za grad­nju 3,5 go­di­na

As­tal­di je pak tre­bao gra­di­ti u Hr­vat­skoj auto­ces­tu Zagreb – Go­ri­čan po kon­ce­sij­skom mo­de­lu, no taj ugo­vor je hrvatska Vla­da ra­ski­nu­la 2000. As­tal­di je pak s IC Ica­ta­sem sa­gra­dio tre­ći most pre­ko Bos­po­ra, dug 2,1 ki­lo­me­tar. Stra­bag je već du­go go­di­na pri­su­tan u Hr­vat­skoj, do­bio je broj­ne pro­jek­te u ces­to­grad­nji. Stra­bag je bio pri­mje­ri­ce iz­vo­đač ra­do­va na mos­tu Fra­nje Tuđ­ma­na u Du­brov­ni­ku i na 1,45 ki­lo­me­ta­ra du­gom mos­tu She­ikh Kha­li­fa u Abu Dha­bi­ju. Ugo­vor za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta, du­gog 2,4 ki­lo­me­tra, mo­gao bi se pot­pi­sa­ti do kra­ja go­di­ne. Na­kon što po­vje­rens­tvo Hr­vat­skih ces­ta oda­be­re iz­vo­đa­ča pre­ma kri­te­ri­ju eko­nom­ski naj­po­volj­ni­je po­nu­de, os­ta­li ima­ju pra­vo na žal­bu. Rok za do­vr­še­tak ra­do­va je pak 3,5 go­di­ne od pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.

Ugo­vor s iz­vo­đa­čem ra­do­va mo­gao bit bi­ti pot­pi­san do kra­ja ove go­di­ne Ni jed­na hrvatska tvrt­ka ne kon­ku­ri­ra za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta

REUTERS

Most ko­ji će po­ve­zi­va­ti jug s os­tat­kom Hr­vat­ske bit će dug 2,4 ki­lo­me­tra ukup­na je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost pro­jek­ta po­ve­zi­va­nja juž­ne Dal­ma­ci­je, a EU će su­fi­nan­ci­ra­ti sa 357 mi­li­ju­na eura

Mi­nis­tar pro­me­ta Oleg But­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.