Plen­ko­vić: Ubr­za­va­mo ak­tiv­nos­ti za ulaz u euro­zo­nu

Ma­đa­ri­ma će­mo jas­no da­ti do zna­nja da ne pri­hva­ća­mo pro­tiv­lje­nje na­šem ula­sku u OECD

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić, Iva Bo­ban Va­le­čić

Pre­mi­jer shva­tio da je iz­ja­vom “Mo­gu što ho­ću” pre­tje­rao u op­ho­đe­nju sa zas­tup­ni­ci­ma pa je nak­nad­no objaš­nja­vao za­što je to re­kao Na­kon dva mje­se­ca od­mo­ra, opor­ba je par­la­men­tar­nu se­zo­nu po­če­la “udar­nič­ki”, a na pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća pr­vi se na sa­bor­skom ak­tu­al­nom pri­je­pod­ne­vu obru­šio pred­sjed­nik SDP-a Da­vor Ber­nar­dić, pro­zi­va­ju­ći ga da skriva stvar­ne po­dat­ke o pos­lo­va­nju po­sr­nu­log Agro­ko­ra. Pre­mi­je­rov od­go­vor bio je vr­lo kra­tak, a ka­ko ga je Ber­nar­dić u re­pli­ci pro­zvao i za po­skup­lje­nje stru­je, kaš­nje­nje obra­zov­ne re­for­me i lu­ta­nje oko po­re­za na ne­kret­ni­ne, svoj je od­go­vor po­ku­šao do­dat­no “po­deb­lja­ti” na­kon slje­de­ćeg pi­ta­nja Gor­da­na Ma­ra­sa (SDP). Ma­ras je pre­mi­je­ru spo­čit­nuo da su mu part­ne­ri Ve­li­mir Bu­ja­nec i Mar­ko Ske­jo.

Da­lić raz­bu­di­la zas­tup­ni­ke

– Vas dvo­ji­ca ste se oči­to za­bav­lja­li ovo ljeto, ni­sam vi­dio da ste ne­što ra­di­li. Ko­ris­ti­te ove mi­nu­ti­ce za mar­ke­ting SDP-a ko­ji ni­ka­da ni­je bio vi­še ne­pre­poz­nat­ljiv – re­kao je Plen­ko­vić, a za­tim po­ku­šao do­dat­no od­go­vo­ri­ti Ber­nar­di­ću, na što su se SDP-ov­ci po­bu­ni­li da pre­mi­jer ne mo­že nak­nad­no od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja dru­gih zas­tup­ni­ka. – Mo­gu što ho­ću – uz­vra­tio im je Plen­ko­vić. Nak­nad­no je shva­tio da je pre­tje­rao u op­ho­đe­nju sa zas­tup­ni­ci­ma pa je po­ku­šao objas­ni­ti da nje­go­va po­ru­ka ni­je po­s­lje­di­ca ba­ha­tos­ti, ne­go pos­lov­nič­ke nes­pret­nos­ti, jer čla­no­vi Vla­de ne mo­gu re­agi­ra­ti na zas­tup­nič­ke re­pli­ke. To ipak ni­je umi­ri­lo čel­ni­ka Mos­ta Bo­žu Pe­tro­va, ko­ji je, ka­že, os­tao “šo­ki­ran” onim što je do­ži­vio od pre­mi­je­ra. – Ivo Sa­na­der je ra­dio što je htio a čak se ni on ni­je usu­dio to re­ći. Mo­žda mo­že­te što ho­će­te, ali ne že­li­te, ba­rem po pi­ta­nju Agro­ko­ra – spo­čit­nuo je Pe­trov pre­mi­je­ru. Na­kon po­čet­nih na­pe­tos­ti, pr­vi je­sen­ski “ak­tu­alac” ušao je u mir­ni­je vode, a zas­tup­ni­ke je raz­bu­di­la tek Mar­ti­na Da­lić, ko­ja se naš­la pro­zva­na ri­je­či­ma Mi­re Bu­lja na ra­čun pla­ni­ra­ne iz­grad­nje ter­mo­elek­tra­ne Pe­ru­ća. Sve je do­dat­no “za­či­nio” i pr­vi HSSo­vac Kre­šo Be­ljak uvre­dom na ra­čun pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Pre­dra­ga Štro­ma­ra, ko­jeg je na­zvao jad­ni­kom jer mu nit­ko od zas­tup­ni­ka do ta­da ni­je pos­ta­vio ni jed­no pi­ta­nje. Po­no­vo je opo­me­nom mo­rao re­agi­ra­ti Jan­dro­ko­vić, a še­fa Štro­ma­ra u zad­njim je mi­nu­ta­ma obra­ni­la HNS-ova Ber­nar­da To­pol­ko, pi­ta­njem o di­na­mi­ci do­dje­le su­bven­ci­oni­ra­nih kre­di­ta za kup­nju sta­no­va. Zbog za­teg­nu­tih od­no­sa sa su­sje­di­ma, pr­vim je­sen­skim “ak­tu­al­cem” do­mi­ni­ra­le su vanj­sko­po­li­tič­ke te­me, a po­seb­nu po­zor­nost zas­tup­ni­ka po­bu­di­li su vanj­sko­po­li­tič­ki sta­vo­vi pred­sjed­ni­ce dr­ža­ve Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. SDP-ov Jo­ško Kli­so­vić pre­mi­je­ra je upi­tao di­je­li li stav pred­sjed­ni­ce ko­ja je naj­a­vu Ma­đa­ra da će blo­ki­ra­ti ulazak Hr­vat­ske u OECD pro­tu­ma­či­la, ne kao po­li­tič­ki mo­ti­vi­ra­nu od­lu­ku, ne­go kao za­šti­tu ma­đar­skih na­ci­onal­nih in­te­re­sa. Kli­so­vić je uvje­ren da je ri­ječ o ne­pri­ja­telj­skom ko­ra­ku Ma­đar­ske, a Plen­ko­vi­ća je upi­tao sma­tra li ma­đar­sko po­jaš­nje­nje koje je pre­ni­je­la pred­sjed­ni­ca ute­me­lje­nim i su­vis­lim. – Ni­je li mo­žda re­zul­tat ovak­vog po­te­za Ma­đar­ske či­nje­ni­ca da su u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji 2015. go­di­ne HDZ-ovi duž­nos­ni­ci da­li odre­đe­na obe­ća­nja Ma­đar­skoj da će se ri­je­ši­ti pi­ta­nje Her­na­di­ja i Ina-MOL-a na ne­ki nji­ma pri­hvat­ljiv na­čin, što bi ne­ga­tiv­no utje­ca­lo na stra­te­šku hr­vat­sku kom­pa­ni­ju i neo­vis­nost hr­vat­skog pra­vo­su­đa – upi­tao je Kli­so­vić. Da je ne­za­do­vo­ljan naj­no­vi­jim is­tu­pom pred­sjed­ni­ce u Bu­dim­pe­šti, po­t­vr­dio je i Plen­ko­vić. – Ova­kav sig­nal ka­ko je to pre­ne­se­no i u sa­moj iz­ja­vi i u pred­sjed­ni­či­nu ko­men­ta­ru za nas ni­je do­bar – uz­vra­tio je na pi­ta­nje SDP-ova zas­tup­ni­ka. Na­ja­vio je da će Vla­da Ma­đa­ri­ma jas­no da­ti do zna­nja da nji­ho­vo pro­tiv­lje­nje ula­sku Hr­vat­ske u OECD ni­je pri­hvat­lji­vo i ot­krio ka­ko je no­vi ve­le­pos­la­nik u Ma­đar­skoj Gor­dan Gr­lić Rad­man do­bio upu­tu da tak­vu po­ru­ku pre­ne­se Bu­dim­pe­šti.

Pre­diz­bor­na obe­ća­nja

Plen­ko­vić je na­gla­sio da na ra­zi­ni EU još od 2007. pos­to­ji za­jed­nič­ko sta­ja­li­šte koje čla­ni­ca­ma, po­go­to­vu oni­ma koje već je­su u OECD, na­me­će obve­zu da po­du­pi­ru am­bi­ci­je dru­gih čla­ni­ca da uđu u tu or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja je, na­po­mi­nje, je­di­na pre­os­ta­la me­đu­na­rod­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja Hr­vat­sku kva­li­fi­ci­ra u ra­zvoj­nom i smis­lu prav­ne si­gur­nos­ti, gos­po­dar­stva i fi­nan­ci­ja. Kli­so­vi­će­ve pri­mjed­be o na­vod­nim obe­ća­nji­ma HDZ-a iz iz­bor­ne kam­pa­nje 2015., ka­da je stran­ku vo­dio To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, ko­ji je bez funk­ci­je u Vla­di os­tao upra­vo zbog op­tuž­bi za su­kob in­te­re­sa ve­zan uz ma­đar­ski MOL, od­bio je ko­men­ti­ra­ti. – Što se ti­če va­še alu­zi­je na kam­pa­nju iz 2015. i ne­kak­va na­vod­na obe­ća­nja da će se to pi­ta­nje ri­je­ši­ti ne­kim dru­gim pu­tem, vi zna­te naš prin­ci­pi­je­lan stav da su sve ak­tiv­nos­ti hr­vat­sko­ga pra­vo­su­đa neo­vis­ne od ono­ga što ra­di izvršna vlast – ka­zao je pre­mi­jer. Uz OECD, pre­mi­jer je na­ja­vio ubr­za­va­nje Hr­vat­ske pre­ma još jed­noj aso­ci­ja­ci­ji – euro­zo­ni. Na­ja­vio je da će Vla­da u slje­de­ćem pe­ri­odu od naj­vi­še dva mje­se­ca na­pra­vi­ti ho­do­gram ak­tiv­nos­ti za ulazak Hr­vat­ske u tzv. če­ka­oni­cu za euro, europ­ski te­čaj­ni me­ha­ni­zam i u ko­nač­ni­ci u sa­mu euro­zo­nu.

Pe­trov Plen­ko­vi­ću: Mo­žda mo­že­te što ho­će­te, ali ne že­li­te, bar po pi­ta­nju Agro­ko­ra Pre­mi­jer po­t­vr­dio da je ne­za­do­vo­ljan is­tu­pom pred­sjed­ni­ce u Bu­dim­pe­šti

Na­kon dva mje­se­ca od­mo­ra opor­ba je oba­si­pa­la pi­ta­nji­ma pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.