Da­lić vi­ka­la na Bu­lja zbog Pe­ru­će: Sra­mi­te se!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić, Iva Bo­ban Va­le­čak

Most već mje­se­ci­ma vo­di kam­pa­nju protiv iz­grad­nje ter­mo­elek­tra­ne Pe­ru­ća, a Mi­ro Bulj is­pro­vo­ci­ra­lo je ju­čer pot­pred­sjed­ni­cu Vla­de re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Most i nji­hov zas­tup­nik Mi­ro Bulj već mje­se­ci­ma vode kam­pa­nju protiv iz­grad­nje ter­mo­elek­tra­ne Pe­ru­ća, a ta je bit­ka ju­čer u Sa­bo­ru iz­a­zva­la žes­to­ku i ne­kon­tro­li­ra­nu re­ak­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ce Vla­de i mi­nis­tri­ce gos­po­dar­stva Mar­ti­ne Da­lić. Bulj je, na­ime, opet po­no­vio da znans­tve­ni­ci upo­zo­ra­va­ju ka­ko je TE Pe­ru­ća štet­na eko­nom­ski jer će je gra­đa­ni su­fi­nan­ci­ra­ti, ali i eko­lo­ški jer će ugro­zi­ti pit­ku vo­du s ob­zi­rom na to da je je­ze­ro naj­ve­ći ba­zen pit­ke vode u Eu­ro­pi. Ka­zao je i ka­ko je TE Pe­ru­ća ini­ci­ja­ti­va su­pru­ga mi­nis­tri­ce vanj­skih pos­lo­va Ma­ri­je Bu­rić Pej­či­no­vić – Zo­ra­na Bu­ri­ća – do­dav­ši ka­ko je bi­lo slu­ča­je­va pri­je­te­ćih pi­sa­ma gra­đa­ni­ma da će ih se iz­vlas­ti­ti ako ne pro­da­ju zem­lju po ci­je­ni ko­ja im se nu­di.

‘I mo­jim su pre­ci­ma sve uze­li’

– Štet­ni pro­jekt TE Pe­ru­ća strateški je po­gre­šan jer po­go­du­je stra­nim inves­ti­to­ri­ma zbog to­ga što je plin pos­tao su­bven­ci­oni­ran, te jer će dim­njak is­pu­šta­ti 780 kg pli­no­va i za­ra­zi­ti ci­je­lu Ce­tin­sku kra­ji­nu – go­vo­rio je Bulj po­ka­zu­ju­ći na svo­ju ma­ji­cu na ko­joj je pi­sa­lo “Ne daj se, Ce­ti­no”. Ia­ko je pro­zi­vao mi­nis­tri­cu Bu­rić Pej­či­no­vić zbog su­ko­ba in­te­re­sa, neo­če­ki­va­no je nje­go­vo iz­la­ga­nje vi­ka­njem pre­ki­nu­la Mar­ti­na Da­lić, ko­ja mu je go­vo­ri­la ka­ko ga tre­ba bi­ti sram jer je nje­zi­nim pre­ci­ma odu­ze­to sve u Pe­ru­ći pri grad­nji aku­mu­la­cij­skog je­ze­ra. – Ce­tin­ska kra­ji­na jed­no je od po­dru­čja na­še zem­lje gdje je po­treb­no vra­ti­ti lju­de i otvo­ri­ti inves­ti­ci­je, a Bulj go­vo­ri protiv to­ga. Po­dru­čje Ce­tin­ske kra­ji­ne po­dru­čje je koje je za vri­je­me ko­mu­nis­tič­ke vla­da­vi­ne do­ži­vje­lo te­ško ra­se­lja­va­nje, Pe­ruć­ko je­ze­ro je umjet­no aku­mu­la­cij­sko je­ze­ro na­prav­lje­no da bi se is­e­li­li Hr­va­ti iz naj­plod­ni­jeg di­je­la do­li­ne Ce­ti­ne – objas­ni­la je Da­lić pos­li­je svo­ju bur­nu re­ak­ci­ju do­dav­ši ka­ko je po­li­ti­ka dis­ci­pli­na gdje tre­ba re­ći is­ti­nu i po­ka­za­ti svo­je emo­ci­je. Mi­ro Bulj je pak uz­vra­tio ka­ko su i “nje­go­vi po­top­lje­ni na Pe­ru­ći o ko­joj on sve zna”.

Do­dat­no op­te­re­će­nje

– Već su se jed­nom lju­di is­e­li­li zbog po­ta­pa­nja bra­ne, a ovaj put s ter­mo­elek­tra­nom ci­je­la Dal­ma­ci­ja ne­će ima­ti pit­ku vo­du – pri­go­va­rao je Bulj. Biv­ši mi­nis­tar gos­po­dar­stva i ener­ge­ti­ke To­mis­lav Pa­ne­nić pod­sje­tio je da je Vla­da naj­av­lji­va­la ras­te­re­će­nje gos­po­dar­stve­ni­ka, ali po­di­že nak­na­de za ob­nov­lji­ve iz­vo­re za vi­še od mi­li­jar­du ku­na go­diš­nje. – Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de nam je de­mons­tri­ra­la da sto­ji iza pro­jek­ta ove TE Pe­ru­ća, što do­ka­zu­je da će taj pro­jekt bi­ti u sus­ta­vu po­ti­ca­nja i po­dig­nu­ti nak­na­du, kao i ter­mo­elek­tra­na u Osi­je­ku ko­ja će is­to ta­ko bi­ti ko­ge­ne­ra­cij­ska, što zna­či da će sa­mo do­dat­no op­te­re­ći­va­ti na­še gos­po­dar­stve­ni­ke – us­t­vr­dio je Pa­ne­nić.

Da­lić: U Ce­tin­sku kra­ji­nu tre­ba vra­ti­ti lju­de i otvo­ri­ti inves­ti­ci­je, a Bulj go­vo­ri protiv to­ga

Iz­van kon­tro­le Bulj je Mar­ti­ni Da­lić pri­šao s fo­to­gra­fi­ja­ma spor­nih spo­me­ni­ka koje je ona od­gur­nu­la i rek­la: “Ne­moj­te mi to da­va­ti.”

Neo­če­ki­va­no Bulj je pro­zi­vao mi­nis­tri­cu Bu­rić Pej­či­no­vić zbog su­ko­ba in­te­re­sa, a nje­go­vo iz­la­ga­nje vi­ka­njem je pre­ki­nu­la Da­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.