Slo­ven­ci ne mo­gu za­us­ta­vi­ti naš ula­zak u Sc­hen­gen

IVAN JAKOVČIĆ

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Raz­go­va­rao: HASSAN HAIDAR DIAB

Er­ja­vec ni­ko­me u Bruxel­le­su ni­je sim­pa­ti­čan, nor­mal­ni lju­di ne vo­le ek­s­tre­mis­te i hu­ška­če jer tak­vi ne mo­gu ri­je­ši­ti ni­je­dan pro­blem

Hrvatski euro­par­la­men­ta­rac Ivan Jakovčić je­dan je od naj­ak­tiv­ni­jih zas­tup­ni­ka u Eu­rop­skom par­la­men­tu. Po­seb­no je ak­ti­van u pi­ta­nji­ma rje­ša­va­nja spo­ro­va sa susjedima i za­šti­ti hrvatskih pro­izvo­da, a kao Is­tra­nin je i ži­vo za­in­te­re­si­ran da se ko­nač­no ri­je­ši pi­ta­nje gra­ni­ce sa Slo­ve­ni­jom. Ka­ko ko­men­ti­ra­te sas­ta­nak pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća s čel­ni­ci­ma opor­be­nih stra­na­ka i kon­sen­zus o nas­tav­ku bi­la­te­ral­nih raz­go­vo­ra sa Slo­ve­ni­jom? Je li to ko­rak na­pri­jed u rje­ša­va­nju ar­bi­traž­nog spo­ra? Ko­rak na­pri­jed je sa­ma či­nje­ni­ca da je sas­ta­nak odr­žan jer bi to tre­bao bi­ti na­čin ra­da vlas­ti s opo­zi­ci­jom o svim bit­nim na­ci­onal­nim pi­ta­nji­ma! Ko­li­ko će bi­ti za­is­ta ko­rak na­pri­jed u rje­ša­va­nju otvo­re­nih pi­ta­nja iz­me­đu na­ših ze­ma­lja tek tre­ba vi­dje­ti. Vo­lio bih da nova generacija hrvatskih političara hrabro i državnički rje­ša­va otvorena pi­ta­nja sa susjedima. Šef SDP-a pos­ta­vio je uvje­te za nas­ta­vak raz­go­vo­ra, je li to po­pu­lis­tič­ki ili re­al­no? Sve mo­že bi­ti re­al­no ako se do­go­vo­ri pa­ket u ko­je­mu se rje­ša­va­ju sva otvorena pi­ta­nja. Ne do­živ­lja­vam Ber­nar­di­ća po­pu­lis­tom. Što oče­ku­je­te od sas­tan­ka Plen­ko­vi­ća i Ce­ra­ra ko­ji je pre­dvi­đen za kraj ruj­na, smi­re­nje stras­ti ili nas­ta­vak ten­zi­ja? Te­ško je da­nas pre­dvi­dje­ti is­hod jer se sva­kog sa­ta mi­je­nja si­tu­aci­ja. I sa­mo odr­ža­va­nje su­sre­ta je po­zi­tiv­na či­nje­ni­ca i na­dam se da će se su­sret odr­ža­ti. Ka­ko bi tre­ba­lo gle­da­ti na Jun­c­ke­rov go­vor u sri­je­du – tre­ba li Hr­vat­ska bi­ti op­ti­mis­tič­na gle­de mo­gu­ćeg ula­ska u sc­hen­gen­sku zo­nu? Sve ovi­si pr­vens­tve­no o na­ma. Po­go­to­vo sa­da ka­da je Juncker bio ta­ko iz­ri­čit pre­ma Hr­vat­skoj. To je prak­tič­ki po­ziv: hajde već jed­nom završite taj po­sao i do­đi­te u naš ek­s­klu­ziv­ni klub! Eu­ro­pi je zbog mno­gih raz­lo­ga, po­go­to­vo si­gur­nos­nih, ite­ka­ko sta­lo da ure­di kon­tro­lu gra­ni­ca na svom ju­go­is­to­ku. Kad bi Hr­vat­ska, u naj­bo­ljem slu­ča­ju, mo­gla ući u sc­hen­gen­ski pros­tor? Naj­kas­ni­ji rok bi tre­bao bi­ti po­če­tak 2019., ali uvje­ren sam da mo­že­mo i br­že ući ako se do­bro or­ga­ni­zi­ra­mo. Pa ne mo­že grad­nja, obu­ka i opre­ma­nje gra­nič­nih pri­je­la­za tra­ja­ti vi­še od grad­nje ve­li­kog ho­te­la ko­ji sa­gra­de za šest mje­se­ci! Mo­že li Slovenija spri­je­či­ti naš ula­zak u sc­hen­gen­sku zo­nu? Ne. To je pre­važ­no pi­ta­nje za sve zem­lje čla­ni­ce, ta­ko da sum­njam u us­pjeh tak­vog slo­ven­skog po­ku­ša­ja. Dru­gi bi je pri­tis­nu­li ako bi to uop­će po­ku­ša­la. Kak­vo je oz­ra­čje u Bruxel­le­su oko slo­ven­sko-hr­vat­skog spo­ra? U Hr­vat­skoj je dojam da Slovenija vo­di 2:1 na­kon što je Hr­vat­ska po­ve­la 1:0 ot­kri­ćem da je pro­ces ar­bi­tra­že kon­ta­mi­ni­ran?

Tak­ve kal­ku­la­ci­je ni­su naj­toč­ni­je. Slovenija ne mo­že ni­ka­ko vo­di­ti ka­da znamo da ni­je os­tva­ri­la ni­je­dan cilj u ar­bi­traž­nom pos­tup­ku. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja je ne­utral­na i če­ka bi­la­te­ral­ni do­go­vor. Ne­mam dojam da će se mi­je­ša­ti, a to je ne­ka­ko naz­na­če­no i u Jun­c­ke­ro­vim iz­ja­va­ma.

Oni hlad­ni­je gla­ve u Hr­vat­skoj sma­tra­ju da Hr­vat­ska čak ni s ovak­vom ar­bi­traž­nom pre­su­dom ni­je proš­la lo­še i da bi naj­bo­lje bi­lo da se ne­ka­ko na­đe rje­še­nje da se po tim gra­ni­ca­ma dr­ža­ve raz­gra­ni­če. Ka­kav je vaš stav o to­me?

Mo­gu sa­mo po­no­vi­ti: Hr­vat­ska je, us­tva­ri, po­bi­je­di­la tom ar­bi­traž­nom pre­su­dom. Na­ime, Slovenija je do­ni­je­la niz po­li­tič­kih od­lu­ka ko­ji­ma je ima­la pre­ten­zi­je na ci­je­li Pi­ran­ski za­ljev, na se­la juž­no od ka­na­la sv. Odo­ri­ka i spoj te­ri­to­ri­jal­nog mo­ra s me­đu­na­rod­nim vo­da­ma. Ni­šta od to­ga ni­je os­tva­ri­la!

Je li slo­ven­ski mi­nis­tar Karl Er­ja­vec do­is­ta ta­ko omra­žen u Bruxel­le­su kao što se mis­li u Hr­vat­skoj?

Ni­ko­me u Bruxel­le­su taj lik ni­je sim­pa­ti­čan. Barem je to moj dojam. Nor­mal­ni lju­di ne vo­le ek­s­tre­mis­te i hu­ška­če jer svi znamo da tak­vi ne mo­gu ri­je­ši­ti ni­je­dan pro­blem.

Je­dan par­la­men­tar­ni zas­tup­nik Jan­ši­ne stranke za­tra­žio je ras­pra­vu o sprem­nos­ti slo­ven­ske voj­ske za pro­ved­bu ar­bi­traž­ne od­lu­ke si­lom. Ka­ko gle­da­te na te po­ja­ve i je li i Hr­vat­ska ku­mo­va­la po­di­za­nju ten­zi­ja?

Već sam re­kao da je slo­ven­ski zas­tup­nik Žan Mah­nič bu­da­la. Na­ža­lost, ni­šta bo­lji ni­je ni naš ge­ne­ral Da­vor Do­ma­zet Lo­šo ko­ji go­vo­ri da za 48 sa­ti mo­že­mo s na­šom voj­skom bi­ti u Ljub­lja­ni. Tak­ve iz­ja­ve voj­ni­ka, ko­ji zna da su i Hr­vat­ska i Slovenija čla­ni­ce NATO-a, po­gub­ne su za ugled Hr­vat­ske.

U kak­vim ste od­no­si­ma sa slo­ven­skim euro­zas­tup­ni­ci­ma. Dru­ži­te li se s nji­ma na­kon sjed­ni­ca?

Sa svim slo­ven­skim ko­le­ga­ma i ko­le­gi­ca­ma re­do­vi­to raz­go­va­ram. Uglav­nom se oko mno­go to­ga sla­že­mo, ali ma­lo te­že oko te­ra­na. To nas ipak ne­će spri­je­či­ti da i da­lje po­pi­je­mo ko­ju ča­ši­cu tog do­brog is­tar­skog ili kra­škog vi­na!

Je li pri­ča oko te­ra­na za­vr­še­na?

U ovoj fa­zi us­pje­li smo uvje­ri­ti Ko­mi­si­ju u na­še ar­gu­men­te i to je za­is­ta veliki us­pjeh. To je je­di­ni pred­met ko­ji se ti­če sa­mo Hr­vat­ske

Sa­ra­je­vo mo­že us­po­ri­ti, ali ne i za­us­ta­vi­ti gradnju Pe­lje­škog mos­ta. No os­tao sam ja­ko iz­ne­na­đen in­for­ma­ci­jom da ni­šta ni­je us­kla­đe­no s BiH. Kao su­sje­di, mo­ra­mo pri­je jed­nos­tra­nih po­te­za sve raš­čis­ti­ti

u ovom man­da­tu i po­no­sim se na­šim us­pje­hom. Me­đu­tim, sli­je­di idu­ćih go­di­na još dos­ta pos­la dok ci­je­la pri­ča oko te­ra­na ne za­vr­ši.

Ko­je bi pro­izvo­de Hr­vat­ska tre­ba­la za­šti­ti­ti?

Mi ima­mo fan­tas­ti­čan po­ten­ci­jal u mno­gim pro­izvo­di­ma. Po­čeo sam ra­di­ti na za­šti­ti is­tar­skog cr­ve­nog češ­nja­ka, is­tar­skog bi­je­log i cr­ve­nog lu­ka, is­tar­skog ku­pu­sa i mla­dog is­tar­skog krum­pi­ra. Že­lim po­zva­ti sve u Hr­vat­skoj da ople­me­ne na­šu te­ri­to­ri­jal­nu ba­šti­nu za­šti­tom na­ših pro­izvo­da na ni­vou EU.

Za­što nam se u Hr­vat­skoj či­ni da gu­bi­mo di­plo­mat­sku bit­ku sa svim susjedima? EU di­plo­ma­ci­ja je na stra­ni Slo­ve­ni­je oko ar­bi­tra­že, Eu­rop­ska ko­mi­si­ja tra­ži da se Hr­vat­ska i BiH do­go­vo­re o Pe­lje­škom mos­tu, a ni u spo­ro­vi­ma s Ma­đar­skom i Sr­bi­jom ne sto­ji­mo naj­bo­lje?

Ne­mam go­to­vo ni­kak­ve in­for­ma­ci­je ka­ko dje­lu­je na­ša di­plo­ma­ci­ja jer nas se kao euro­zas­tup­ni­ke uglav­nom ig­no­ri­ra. Mi, ili barem mi iz opo­zi­ci­je u Hr­vat­skoj, mo­gli bi­smo iz­nim­no vje­ro­dos­toj­no lo­bi­ra­ti za Hr­vat­sku, ali či­ni se da to ni­ko­ga u Za­gre­bu pre­vi­še ne za­ni­ma.

Ko­li­ko su za taj naš loš po­lo­žaj kri­vi pred­sjed­ni­ca, pre­mi­jer i mi­nis­tri vanj­skih pos­lo­va, a ko­li­ko vi, hrvatski zas­tup­ni­ci u EU par­la­men­tu, sno­si­te od­go­vor­nost za naš loš rej­ting?

Bez že­lje da se oprav­da­vam, ali na­ša po­zi­ci­ja u Eu­rop­skom par­la­men­tu je tak­va da ako ne­ma­mo po­dr­šku hrvatskih vlas­ti, ne mo­že­mo pre­vi­še ni po­mo­ći ni na­ško­di­ti. Mis­lim da je kraj­nji tre­nu­tak da se Hr­vat­ska jas­no opre­di­je­li u svo­joj vanj­skoj po­li­ti­ci i pr­gr­li Jun­c­ke­rov po­ziv. To zna­či da bu­de uza zem­lje ko­je pre­dvo­de EU, a ne uz one zem­lje u ko­ji­ma je vla­da­vi­na pra­va kraj­nje upit­na.

Ho­će li Hr­vat­ska mo­ći ko­nač­no po­če­ti gra­di­ti Pe­lje­ški most ili mis­li­te da nas Sa­ra­je­vo u to­me mo­že za­us­ta­vi­ti?

Sa­ra­je­vo nas mo­že us­po­ri­ti, ali ne i za­us­ta­vi­ti. Me­đu­tim, mo­ram re­ći da sam os­tao iz­ne­na­đen in­for­ma­ci­jom da go­to­vo ni­šta ni­je us­kla­đe­no s BiH. Kao su­sje­di mo­ra­mo pri­je jed­nos­tra­nih po­te­za sve raš­čis­ti­ti jer ina­če uvi­jek svje­do­či­mo sa­mo kon­flik­ti­ma.

Što či­ne hrvatski euro­par­la­men­tar­ci da bi se po­bolj­šao po­lo­žaj Hr­va­ta u BiH – pr­vens­tve­no da bi kroz iz­bor­ni me­ha­ni­zam do­bi­li jam­s­tvo da će ih zas­tu­pa­ti pred­stav­ni­ci ko­je oni do­is­ta i iz­a­be­ru?

Upra­vo pra­ved­ni­ji iz­bor­ni za­kon je ono na če­mu in­zis­ti­ra­mo. Ta­ko­đer, in­zis­ti­ra­mo na iz­grad­nji funk­ci­onal­ne dr­ža­ve. BiH da­nas to, na­ža­lost, ni­je. Ja­ko sam in­zis­ti­rao da EU po­mog­ne oba­vje­štaj­no-si­gur­nos­nom sus­ta­vu ka­ko bi oja­ča­la ukup­na re­gi­onal­na si­gur­nost.

Na­vod­no, Hr­vat­ska ima do­bre od­no­se je­di­no sa SAD-om, ko­li­ko nam to za­pra­vo od­ma­že u tre­nut­ku ka­da EU za­pra­vo i ne sto­ji naj­bo­lje s Trum­po­vom ad­mi­nis­tra­ci­jom?

Eu­ro­pa je na Trum­po­vu lo­gi­ku “Ame­ri­ca first!” od­go­vo­ri­la: on­da i “Eu­ro­pa first!” Dak­le, ako SAD ne že­li otvo­re­no part­ner­stvo i pri­ja­telj­stvo već se za­tva­ra u se­be, on­da će Eu­ro­pa za­šti­ti­ti svo­je in­te­re­se. U po­li­tič­kom smis­lu, sa­mo su polj­ski pred­sjed­nik Du­da i na­ša pred­sjed­ni­ca Gra-

bar-Ki­ta­ro­vić po­hr­li­li Trum­pu u za­gr­ljaj. Svi os­ta­li su vr­lo oprez­ni.

Jes­te li sklo­ni ini­ci­ja­ti­vi Tri mo­ra? Hr­vat­ska je zbog te ini­ci­ja­ti­ve na­vod­no oz­na­če­na Trum­po­vim tro­jan­skim ko­njem u EU?

To je po­gub­na ini­ci­ja­ti­va za hr­vat­ske eu­rop­ske in­te­re­se. Služ­be­ni Bruxel­les se ni­je jav­no oči­to­vao, ali pro­vje­re­no znam da su se svi vo­de­ći lju­di EU zgra­ža­li nad uklju­či­va­njem Trum­pa u taj pro­jekt. To je pos­tao po­li­tič­ki pro­jekt i ne­će us­pje­ti. Oni ko­ji go­vo­re da je to pro­jekt ko­he­zi­je i iz­grad­nje in­fras­truk­tu­re za­bo­rav­lja­ju da će opet sve to bi­ti fi­nan­ci­ra­no nov­cem iz Bruxel­le­sa. Pa tko je tu po­mi­je­šao lon­či­će?

A jes­te li sklo­ni Vi­še­grad­skoj sku­pi­ni? Pri­bli­ža­va­li smo se toj sku­pi­ni, a sa­da nam je jed­na čla­ni­ca te sku­pi­ne, Ma­đar­ska, blo­ki­ra­la pris­tup OECD-u?

Mo­ja je maj­ka bi­la Be­čan­ka i kroz lju­bav pre­ma Sred­njoj Eu­ro­pi ja sam za­vo­lio raz­li­či­tos­ti u EU. Dak­le, oče­ki­vao sam da će Vi­še­grad­ska sku­pi­na bi­ti ne­što po­zi­tiv­no. Na­ža­lost, vlas­ti u tim zem­lja­ma, po­go­to­vo zad­njih go­di­na, raz­bi­le su sve mo­je na­de. Blo­ka­da Ma­đar­ske i na­ša ne­vje­ro­jat­na re­ak­ci­ja sa­mo po­ka­zu­ju ko­li­ko je sve to li­ce­mjer­no!

Je li se pre­mi­jer Plen­ko­vić za­le­tio s pu­to­va­njem u Ukra­ji­nu i va­đe­njem mas­ti Mo­sk­vi? Ovih ga je dana i pred­sjed­ni­ca bla­go kri­ti­zi­ra­la ša­lju­ći po­ru­ku da ni­je vri­je­me za iz­le­te u Ukra­ji­nu.

To je bio ne­po­tre­ban iz­let. Ka­ko je pre­dvo­dio de­le­ga­ci­ju Europ­skog par­la­men­ta za Ukra­ji­nu u iz­a­zov­nim vre­me­ni­ma oči­to je htio nas­ta­vi­ti su­rad­nju. Ra­zu­mi­jem po­zi­tiv­ne in­ten­ci­je, ali, na­ža­lost, ni­je imao na umu ne­ga­tiv­nu stra­nu tog po­sje­ta.

Ka­ko u Bruxel­le­su gle­da­ju na HOS-ovu plo­ču, pa­lje­nje “No­vos­ti”, Thom­p­so­no­ve kon­cer­te?

Ve­li­ka, ogrom­na ve­ći­na zgra­ža se nad ti­me što ek­s­trem­na des­ni­ca ra­di u Hr­vat­skoj. Ne­ko­li­ko sam pu­ta go­vo­rio ko­le­ga­ma i ko­le­gi­ca­ma iz dru­gih ze­ma­lja o to­me što se kod nas do­ga­đa, ali sam sva­ki put za­klju­čio raz­go­vor s po­ru­kom da će­mo mi sa­mi ri­je­ši­ti taj pro­blem. Oče­ku­jem od Vla­de, pred­sjed­ni­ce i glav­nih opo­zi­cij­skih stra­na­ka da sa­ču­va­ju ugled ko­ji smo ipak stek­li. Ek­s­tre­mis­ti­ma mo­gu sa­mo po­ru­či­ti da svo­jim po­na­ša­njem bla­te Hr­vat­sku i na­no­se nam ogrom­nu šte­tu. Od­vrat­no je gle­da­ti ka­ko se ne­ki še­pu­re sa svo­jim hi­tle­rov­skim br­či­ći­ma ili pa­le no­vi­ne i ti­me na­no­se ne­po­vrat­no ve­li­ku šte­tu na­šoj do­mo­vi­ni!

Pri­pa­da­te li­je­vom po­li­tič­kom spek­tru, ka­ko gle­da­te na su­no­vrat SDP-a ko­ji se pot­pu­no iz­gu­bio? Još sad i Ber­nar­di­će­va čes­tit­ka Bu­jan­cu...

To je pot­pu­ni auto­gol! Na­mje­ra je ljud­ski ko­rek­t­na, ali po­li­tič­ki pro­ma­še­na. Na­dam se opo­rav­ku SDP-a jer ja­ki SDP je ite­ka­ko po­tre­ban Hr­vat­skoj!

Bis­te li vi čes­ti­ta­li Bu­jan­cu?

Ni­kad!

Što mis­li­te o pre­ime­no­va­nju Tr­ga mar­ša­la Ti­ta u Trg Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske?

Bo­lje to pi­taj­te is­tar­ske par­ti­za­ne ko­ji mi ka­žu da je tre­ba­lo na­pra­vi­ti is­tar­sku dr­ža­vu, a ne ula­zi­ti u Hr­vat­sku. Ra­zu­mi­jem nji­ho­vu ogor­če­nost, ali ih ta­ko­đer po­ku­ša­vam smi­ri­va­ti. Oni ko­ji ski­da­ju Ti­ta ne bri­šu sa­mo nje­go­vu auto­ri­tar­nu po­vi­jest ne­go i onu po­zi­tiv­nu. Os­lo­bo­đe­nje Is­tre i pri­po­je­nje ma­ti­ci zem­lji je i nje­gov do­pri­nos. Krat­ko­vid­ni po­li­ti­ča­ri to oči­to ne vi­de.

Što mis­li­te o ko­ali­ci­ji HDZ-a i HNS-a? Sret­no im bi­lo!

O pre­ime­no­va­nju Tr­ga mar­ša­la Ti­ta Os­lo­bo­đe­nje Is­tre i pri­po­je­nje ma­ti­ci zem­lji je i Ti­tov do­pri­nos. Krat­ko­vid­ni po­li­ti­ča­ri to oči­to ne vi­de

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja je ne­utral­na i če­ka bi­la­te­ral­ni do­go­vor. Ne­mam dojam da će se mi­je­ša­ti, a to je ne­ka­ko naz­na­če­no i u Jun­c­ke­ro­vim iz­ja­va­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.