MUP: Na­ba­vit će­mo no­vu opre­mu i odo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Po­vod za pi­smo sin­di­ka­ta bio je slu­čaj do­vo­đe­nja na sud Da­mi­ra Ka­ta­ni­ća ko­ji se la­ko os­lo­bo­dio li­si­ca i za­pri­je­tio no­vi­na­ri­ma Sin­di­kat po­li­cij­skih služ­be­ni­ka upu­tio je mi­nis­tru unu­tar­njih pos­lo­va Da­vo­ru Bo­ži­no­vi­ću otvo­re­no pi­smo u ko­je­mu tra­ži da hit­no osi­gu­ra u pro­ra­ču­nu no­vac za no­vu, kva­li­tet­nu opre­mu i odo­ru, ka­ko bi po­li­ci­ja si­gur­no obav­lja­la svoj po­sao. Ne­po­sre­dan po­vod za pi­smo je slu­čaj do­vo­đe­nja na sud Da­mi­ra Ka­ta­ni­ća, osum­nji­če­no­ga za oru­ža­nu pljač­ku u Du­brov­ni­ku, ko­ji se, ka­ko is­ti­če Sin­di­kat, la­ko os­lo­bo­dio li­si­ca, što su za­bi­lje­ži­li me­di­ji. Sin­di­kat do­da­je da su, na­sre­ću, po­li­cij­ski služ­be­ni­ci us­pje­li osum­nji­če­no­ga, ko­ji je pri do­vo­đe­nju vri­je­đao no­vi­na­re, uves­ti u zgra­du su­da i ta­ko spri­je­či­ti ve­ći in­ci­dent. “Po­nov­no pro­zi­va­mo sve od­go­vor­ne za na­ba­vu i bri­gu o odo­ri i opre­mi te s oprav­da­nim raz­lo­gom pi­ta­mo tre­ba li se do­go­di­ti još ve­ći in­ci­dent ili net­ko tre­ba stra­da­ti da bi se po­bu­di­la svi­jest o tom pro­ble­mu”, pi­še Si­ni­di­kat po­li­cij­skih služ­be­ni­ka mi­nis­tru Bo­ži­no­vi­ću. Kao pri­mjer na­vo­de zas­ta­rje­le pan­cir­ke i osob­no na­oru­ža­nje i is­ti­ču da po­li­caj­ci “po­red hr­vat­ske tvor­ni­ce oruž­ja i hr­vat­skog pi­što­lja dan­da­nas za­du­žu­ju če­ške zbro­jov­ke ko­je se čes­to kva­re na udar­noj igli”. Upo­zo­ra­va­ju i da MUP ne­ma do­volj­no stre­lji­va za vjež­bov­no ga­đa­nje, a “ka­da po­li­cij­ski služ­be­nik upo­ra­bi va­tre­no oruž­je bit će od­go­vo­ran kao da je pro­šao obu­ku NATO-a”. Na­po­mi­nju i da su svjes­ni da je Bo­ži­no­vić na če­lu re­so­ra ni po­la go­di­ne. MUP je od­mah ju­čer od­go­vo­rio naj­a­viv­ši da će se u idu­ćih 60 dana in­ten­zi­vi­ra­ti pos­tup­ci ugo­va­ra­nja i re­ali­za­ci­je na­ba­ve rad­ne odo­re i teh­ni­ke. MUP u pri­op­će­nju is­ti­če da se mi­nis­tar Bo­ži­no­vić s naj­u­žim ti­mom su­rad­ni­ka su­očio i uhva­tio uko­štac s nas­li­je­đe­nim sta­njem ne­do­volj­ne i ne­adek­vat­ne oprem­lje­nos­ti po­li­cij­skih služ­be­ni­ka i upra­vo na rje­ša­va­nje tog pi­ta­nja us­mje­rio sve svo­je ka­drov­ske i fi­nan­cij­ske po­ten­ci­ja­le. Na­po­mi­nje da, iako je i pri­je bi­lo pri­li­ke za rje­ša­va­nje tog važ­nog pi­ta­nja, ono ni­je za­do­vo­lja­va­ju­će ri­je­še­no. Pri­ori­tet je Mi­nis­tar­stva da s no­vim struč­nim su­rad­ni­ci­ma us­pješ­no pro­ve­de i re­ali­zi­ra pos­tup­ke jav­ne na­ba­ve, zbog če­ga su iz­vr­še­ne i odre­đe­ne ka­drov­ske pro­mje­ne. U idu­ćih 60 dana od­nos­no do kra­ja go­di­ne in­ten­zi­vi­rat će se pos­tup­ci ugo­va­ra­nja i na­ba­ve pri­ori­tet­no po pi­ta­nju rad­ne odo­re i teh­ni­ke, is­ti­če MUP.

REUTERS

Oru­ža­na pljač­ka Ka­ta­nić se us­pio jed­nim po­te­zom os­lo­bo­di­ti sta­rih ili lo­še stav­lje­nih li­si­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.