Vi­je­će se po­di­je­li­lo već u de­fi­ni­ra­nju an­ti­fa­šiz­ma

Lu­čić: Da se sla­že­mo, Vi­je­ća ne bi ni tre­ba­lo bi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Vi­je­će bi tre­ba­lo iz­ra­di­ti pre­po­ru­ke pre­ma ko­ji­ma će Vla­da pred­lo­ži­ti za­kon ko­jim bi se re­gu­li­ra­lo od­nos pre­ma to­ta­li­tar­nim sim­bo­li­ma iva.pu­ljic-se­gor@ve­cer­nji.net Na­kon što je Vla­da pod pri­ti­skom part­ne­ra iz HNS-a i SDSS-a u do­go­vo­ru s pri­pad­ni­ci­ma HOS-a ipak pre­mjes­ti­la spo­men-plo­ču te udru­ge iz Ja­se­nov­ca u Nov­sku, još su ve­ća oče­ki­va­nja od Vi­je­ća za su­oča­va­nje s proš­loš­ću jer nit­ko ni­je za­do­vo­ljan tim rje­še­njem bu­du­ći da je na HOS-ovoj plo­či, u gr­bu te pos­troj­be, i da­lje poz­drav “za dom sprem­ni”.

Svjet­ski i Do­mo­vin­ski rat

Upra­vo bi Vi­je­će tre­ba­lo iz­ra­di­ti pre­po­ru­ke pre­ma ko­ji­ma će Vla­da pred­lo­ži­ti za­kon ko­jim bi se re­gu­li­ra­lo od­nos pre­ma sim­bo­li­ma to­ta­li­tar­nih re­ži­ma, pa ta­ko i pre­ma “ZDS”, ali Vi­je­će za su­oča­va­nje s proš­loš­ću za­pe­lo je već na iz­ra­di rad­nog ma­te­ri­ja­la, tzv. po­laz­niš­nih os­no­va u sklo­pu ko­jih bi tre­ba­le bi­ti pred­lo­že­ne smjer­ni­ce za no­vi za­kon. Taj rad­ni ma­te­ri­jal, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, iz­ra­di­li su Jas­na Ome­jec, biv­ša pred­sjed­ni­ca Us­tav­nog su­da, i An­tun Vu­jić, biv­ši SDP-ov mi­nis­tar kul­tu­re i svo­je­vr­s­ni ide­olog lje­vi­ce, a iako je u tzv. ko­mi­si­ji za iz­ra­du tog ma­te­ri­ja­la tre­bao bi­ti i Ivo Lu­čić, po­vjes­ni­čar des­nog svje­to­na­zo­ra, on na­vod­no zbog to­ga što ne mo­že na­ći za­jed­nič­ki je­zik s Ome­jec i Vu­ji­ćem u to­me na kra­ju ni­je su­dje­lo­vao. Sve tro­je ak­te­ra, uz os­ta­le po­vjes­ni­ča­re, prav­ni­ke..., čla­no­vi su Vi­je­ća za su­oča­va­nje s proš­loš­ću. Bu­du­ći da Vi­je­će ima te­žak za­da­tak – pro­na­ći ba­lans i da­ti pre­po­ru­ke za kaž­nja­va­nje is­ti­ca­nja sim­bo­la to­ta­li­tar­nih re- ži­ma – što hr­vat­sko druš­tvo ni­je ri­je­ši­lo u go­to­vo tri de­set­lje­ća dr­žav­ne sa­mos­tal­nos­ti, ne ču­di da su struč­nja­ci za­pe­li već na pr­vom ko­ra­ku. No to je i in­di­ka­tor da će Vi­je­će te­ško pro­na­ći kon­sen­zu­al­no rje­še­nje te je upit­no ho­će li Hr­vat­ska ika­da do­bi­ti za­kon ko­ji će se jed­na­ko od­no­si­ti pre­ma svim sim­bo­li­ma to­ta­li­tar­nih re­ži­ma. U tom rad­nom ma­te­ri­ja­lu, doz­na­je­mo, na­pi­sa­na je vr­lo op­sež­na ana­li­za ocje­ne to­ta­li­tar­nih re­ži­ma od Dru­gog svjet­skog do Do­mo­vin­skog ra­ta, a te po­la­ziš­ne os­no­ve još ne sa­dr­ža­va­ju pre­po­ru­ke ko­je se od Vi­je­ća oče­ku­ju. Na­vod­no je pri­je­por nas­tao oko de­fi­ni­ci­je i ocje­ne an­ti­fa­šiz­ma, od­nos­no ulo­ge ko­mu­niz­ma u an­ti­fa­šis­tič­kom po­kre­tu na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta. Čla­no­vi Vi­je­ća uni­so­no po­nav­lja­ju da je do­go­vor da u jav­nost ne iz­no­se in­ter­ne stva­ri, pa nit­ko služ­be­no ne že­li po­t­vr­di­ti nes­la­ga­nja, ali nes­luž­be­no se doz­na­je da je pro­ble­ma bi­lo i da ni­su svi za­do­volj­ni tim ma­te­ri­ja­lom, ali da se usu­gla­ša­va­nje nas­tav­lja.

“Ni­šta ni­je tra­gič­no”

– Ni­je lo­gič­no oče­ki­va­ti da će­mo se od­mah svi o sve­mu slo­ži­ti. Da je ta­ko, Vi­je­će ne bi ni tre­ba­lo pos­to­ja­ti. I da­lje će­mo se usu­gla­ša­va­ti, dok na kra­ju ne do­đe­mo do za­jed­nič­kog rje­še­nja – re­kao nam je Lu­čić. Ne­nad Za­ko­šek, biv­ši de­kan Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­nos­ti, ta­ko­đer ka­že da su po­treb­na do­dat­na usu­gla­ša­va­nja, ali sma­tra da “ni­šta ni­je tra­gič­no”. Priz­na­je ipak da će po­sao Vi­je­ća bi­ti pri­lič­no te­žak.

Po­vod za os­ni­va­nje Vi­je­ća za su­oča­va­nje s proš­loš­ću bi­lo je pos­tav­lja­nje spo­men-plo­če, ko­ja u gr­bu HOS-a ima poz­drav “za dom sprem­ni”, a ko­ja je iz Ja­se­nov­ca pre­se­lje­na u Nov­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.