Taj­nim oruž­jem na ame­rič­ke di­plo­ma­te

Žr­tve su iz­gu­bi­le sluh, do­bi­le po­tres moz­ga ili otek­li­ne na moz­gu, te­ško go­vo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Še­rić ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ku­ban­ske vlas­ti tvr­de da ne bi uči­ni­le ni­šta što bi mo­glo na­udi­ti stra­nim di­plo­ma­ti­ma

Ni FBI, ni CIA, ni znas­tve­ni­ci ni­su us­pje­li ut­vr­di­ti što je ko­ri­šte­no u na­pa­di­ma ko­ji su kod žr­ta­va iz­a­zva­li vr­lo raz­no­li­ke simp­to­me Vi­še od dva­de­set ame­rič­kih di­plo­ma­ta ko­ji služ­bu­ju u ame­rič­kom ve­le­pos­lans­tvu u Ha­va­ni žr­tve su vr­lo neo­bič­nih i neo­bjaš­nji­vih na­pa­da do ko­jih je doš­lo u jed­nom ho­te­lu, ali i u do­mo­vi­ma ne­kih od njih. Po­s­ljed­nji ta­kav na­pad do­go­dio se u ne­dav­no ob­nov­lje­nom ho­te­lu “Ca­pri”. Di­plo­ma­ta je usred no­ći pro­bu­dio sna­žan zvuk. Sko­čio je iz kre­ve­ta i ka­da se od nje­ga od­ma­kao sa­mo po­la me­tra, zvu­ka je nes­ta­lo. Po­mis­liv­ši da je sa­njao, čo­vjek se vra­tio u kre­vet, no zvuk se po­no­vio još ve­ćim in­ten­zi­te­tom. Is­pr­va ni­je osje­ćao ni­ka­ve po­s­lje­di­ce, no na­kon ne­ko­li­ko sa­ti po­čeo je gu­bi­ti sluh, a imao je i pro­ble­ma s go­vo­rom.

Is­tra­ga sto­ji u mjes­tu

Osim nje­ga na sli­čan na­čin stra­da­lo je još dva­de­se­tak di­plo­ma­ta. Iako je po­kre­nu­ta te­me­lji­ta is­tra­ga u ko­ju su se uklju­či­li FBI i CIA, na­pa­di su i da­lje pot­pu­ni mis­te­rij. Is­tra­ži­te­lji su is­pr­va mis­li­li da je ri­ječ o so­nič­nom oruž­ju, a sum­nja­li su da su na­pa­de iz­ve­li Ku­ban­ci. No ka­da su li­ječ­ni­ci kod ne­kih od žr­ta­va ut­vr­di­li oz­lje­de moz­ga, bi­lo je jas­no da tak­vo što ne mo­že iz­a­zva­ti zvuk. Na­kon ne­kog vre­me­na po­ka­za­lo se da žr­tve ima­ju ve­li­koh pro­ble­ma s kon­cen­tra­ci­jom i da se uop­će ne mo­gu sje­ti­ti ne­kih ri­je­či, što su bi­li zna­ci da su na­pa­di pu­no opas­ni­ji ne­go što su ame­rič­ki duž­nos­ni­ci i is­tra­ži­te­lji is­pr­va mis­li­li. Do pr­vih mis­te­ri­oz­nih na­pa­da doš­lo je pot­kraj proš­le go­di­ne, no tek pot­kraj ko­lo­vo­za SAD je priz­nao da su se do­go­di­li. Obav­lje­ni su raz­go­vo­ri s broj­nim ku­ban­skim duž­nos­ni­ci­ma, s ame­rič­kim oba­vje­štaj­ci­ma i znans­tve­ni­ci­ma, no ni na­kon to­ga nit­ko ni­je mo­gao do­ku­či­ti či­me su na­pa­di iz­ve­de­ni i tko ih je iz­veo. Is­tra­ži­te­lji su de­talj­no pre­tres­li i ho­tel i do­mo­ve na­pad­nu­tih, no ni­su pro­naš­li ni­šta sum­nji­vo. Ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja iz­nje­dri­la je vi­še te­ori­ja o po­či­ni­te­lji­ma. Me­đu osum­nji­če­ni­ma su bi­le ku­ban­ske vlas­ti, ne­ka od­ment­nu­ta frak­ci­ja si­gur­nos­nih sna­ga ili pak ne­ka tre­ća zem­lja po­put Ru­si­je. Po­ja­vi­la se i te­ori­ja da se ra­di o ne­kak­voj ve­li­koj špi­jun­skoj ope­ra­ci­ji ko­ja je kre­nu­la po zlu. Na­kon sil­nog tru­da ni­su doš­li ni do kak­vog za­ključ­ka, a sve to na­zva­li su “zdrav­s­tve­nim na­pa­di­ma”. Ne­ke od pri­ča žr­ta­va bi­le su slič­ne, a dru­ge su se prot­pu­no raz­li­ko­va­le, a i te­go­be ko­je su žr­tve pri­ja­vi­le bi­le su ja­ko raz­no­li­ke. Ne­ki od njih osje­ti­li su in­ten­ziv­ne vi­bra­ci­je ili su ču­li in­te­zi­van zvuk vi­so­ke frek­ven­ci­je. Ne­ki su se bu­di­li s in­ten­ziv­nom zvo­nja­vom u uši­ma. Ne­ki ni­su ni­šta ču­li, ali su se kas­ni­je po­ja­vi­li simp­to­mi po­put traj­nog gu­bit­ka slu­ha, po­tre­sa moz­ga, otek­li­na na moz­gu, vr­to­gla­vi­ce, muč­ni­ne, te­ških gla­vo­bo­lja i pro­ble­ma s rav­no­te­žom.

Ku­ban­ci pro­tje­ra­ni

Fi­zi­ča­ri ko­ji se ba­ve pro­uča­va­njem zvu­ka ka­žu da bi na­pra­va ko­ja bi pro­izve­la tak­vu vr­stu zvu­ko­va mo­tra­la bi­ti ja­ko ve­li­ka pa bi je bi­lo go­to­vo ne­mo­gu­će skri­ti. Ta­ko­đer ka­žu da ne mo­gu ni jed­nu na­pra­vu za pro­izvod­nju zvu­ka spo­ji­ti s ta­ko ši­ro­kom le­pe­zom simp­to­ma, po­go­to­vo ne s po­tre­som moz­ga. U svib­nju je SAD iz Wa­shin­g­to­na pro­tje­rao dvo­ji­cu ku­ban­skih di­plo­ma­ta, i to za­to što ku­ban­ske vlas­ti ni­su uči­ni­le ni­šta da za­šti­te ame­rič­ke di­plo­ma­te na Ku­bi. Sa­da svi ta pro­tje­ri­va­nja po­ve­zu­ju s taj­no­vi­tim na­pa­di­ma. No ku­ban­ske vlas­ti tvr­de da ni­ka­da ne bi uči­ni­le ni­šta što bi mo­glo na­udi­ti akre­di­ti­ra­nim di­plo­ma­ti­ma, a ni Trum­po­va ad­mi­nis­tra­ci­ja ni­je si­gur­na da su Ku­ban­ci kri­vi za sve to. U su­prot­nom, već bi dav­no za­tvo­ri­li ve­le­pos­lans­tvo u Ha­va­ni.

REUTERS

Ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja ni­je si­gur­na da su Ku­ban­ci kri­vi za na­pa­de. U su­prot­nom, Trump bi već odav­no za­tvo­rio ve­le­pos­lans­tvo i pre­ki­nuo od­no­se s Ku­bom

REUTERS

Sa­ma zgra­da ame­rič­kog ve­le­pos­lans­tva u Ha­va­ni ni­je bi­la meta na­pa­da. Do­go­di­li su se u jed­nom ho­te­lu i u do­mo­vi­ma ame­rič­kih di­plo­ma­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.