SAD pri­je­ti oruž­jem, a Kim sa­mo že­li rav­no­te­žu voj­ne mo­ći

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Še­rić ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Wa­shin­g­ton će pri­če­ka­ti da sank­ci­je poč­nu dje­lo­va­ti, a ako Pjon­gjang ne pres­ta­ne s ra­ket­nim i nuk­le­ar­nim po­ku­si­ma, rat ni­je is­klju­čen Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve ju­čer su naj­a­vi­le da će pri­če­ka­ti ne­ko vri­je­me da sank­ci­je pro­tiv Sje­ver­ne Ko­re­je pro­funk­ci­oni­ra­ju, no ako ta zem­lja i na­kon to­ga nas­ta­vi s tes­ti­ra­njem ba­lis­tič­kih pro­jek­ti­la i nuk­le­ar­nim po­ku­si­ma, Wa­shin­g­ton će po­seg­nu­ti za voj­nom si­lom. – U tom slu­ča­ju vr­lo je iz­gled­na voj­na ak­ci­ja pro­tiv sje­ver­no­ko­rej­skog re­ži­ma. Sve ovo vri­je­me šu­ti­ra­li smo kon­zer­vu niz ces­tu i sa­da je ona još tu, a ces­te vi­še ne­ma – ka­zao je HR Mc­mas­ter, sa­vjet­nik za na­ci­onal­nu si­gur­nost pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa. Na­gla­sio je da Ame­ri­ka ne­će bi­ti sret­na bu­de li mo­ra­la po­seg­nu­ti za oruž­jem, pa je po­zvao i dru­ge zem­lje da uči­ne sve ka­ko bi se ri­je­šio taj sa­da već glo­bal­ni pro­blem. No iz­ra­zio je i na­du da bi sank­ci­je mo­gle da­ti re­zul­ta­ta za­to jer će one­mo­gu­ći­ti 90 pos­to sje­ver­no­ko­rej­skog iz­vo­za, ali i do­tok 30 pos­to naf­te. No stra­te­ški ana­li­ti­ča­ri ka­žu da ne vi­de voj­nu ak­ci­ju ko­ja bi mo­gla dje­lo­tvor­no za­us­ta­vi­ti sje­ver­no­krej­ski nuk­le­ar­ni i ra­ket­ni pro­gram. Ne­ka­kav pre­ven­tiv­ni ili upo­zo­ra­va­ju­ći na­pad mo­gao bi do­dat­no raz­gnje­vi­ti re­žim u Pjon­gjan­gu, ko­ji bi svoj ko­nven­ci­onal­ni i nuk­le­ar­ni ar­se­nal mo­gao okre­nu­ti pre­ma Juž­noj Ko­re­ji. Ju­čer je Ki­na po­ru­či­la da Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve mo­ra­ju pres­ta­ti s pri­jet­nja­ma i po­če­ti se po­na­ša­ti kons­truk­tiv­no ka­ko bi ob­no­vi­le di­ja­log i pre­go­vo­re. Go­to­vo is­to­dob­no sje­ver­no­ko­rej­ska na­ci­onal­na agen­ci­ja obja­vi­la je pri­op­će­nje u ko­jem sto­ji da je “glav­ni cilj us­pos­ta­vi­ti rav­no­te­žu voj­ne mo­ći sa SAD-om, ka­ko se Wa­shin­g­ton vi­še ni­ka­da ne bi usu­dio pri­je­ti­ti Sje­ver­noj Ko­re­ji”.

Kim Jong-un osob­no je nad­gle­dao lan­si­ra­nje ba­lis­tič­kog pro­jek­ti­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.