Č

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

eti­ri iz­mje­ne na če­lu u Mi­nis­tar­stvu obra­zo­va­nja, dva pu­ta iz­mi­je­njen sas­tav Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva (PSP), dvi­je ko­rje­ni­te pro­mje­ne u Eks­pert­noj rad­noj sku­pi­ni (ERS) i kom­plet­na zbu­nje­nost kao je­di­ni osje­ćaj onih na ko­je se pro­mje­ne naj­vi­še od­no­se – uče­ni­ka i ro­di­te­lja. Od­go­vo­ra na pi­ta­nje ka­ko će iz­gle­da­ti mo­der­na ško­la od­mak­nu­ta od Šu­va­ro­vih nas­tav­nih pla­no­va – ne­ma ni da­nas. A proš­lo je dvi­je go­di­ne i 11 mje­se­ci ot­ka­ko je u Saboru usvo­je­na Stra­te­gi­ja obra­zo­va­nja, zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je. Toč­no s da­naš­njim da­nom! To je bi­lan­ca naj­važ­ni­je hr­vat­ske re­for­me, u ko­joj po­s­ljed­njih 1066 dana ro­di­te­lji slu­ša­ju jed­nu te is­tu re­če­ni­cu: na­ši uče­ni­ci ne­ma­ju vre­me­na za če­ka­nje. Iz­go­vo­re­na to­li­ko pu­ta, ona je pos­ta­la uvre­da za tri generacije uče­ni­ka ko­je je obe­ća­na re­for­ma za­obiš­la. Za tu su se re­če­ni­cu hva­ta­li svi mi­nis­tri ko­ji su se iz­mi­je­ni­li u tih 35 mje­se­ci – Ve­dran Mor­nar ko­ji je u fo­te­lju sjeo kao nes­tra­nač­ki mi­nis­tar ko­je­ga je pred­lo­žio SDP, HDZ-ov mi­nis­tar Pre­drag Šus­tar, Pa­vo Ba­ri­šić, još je­dan HDZ-ov član, i na kra­ju Bla­žen­ka Div­jak, nes­tra­nač­ka mi­nis­tri­ca ko­joj je po­zi­ci­ju u Mi­nis­tar­stvu obra­zo­va­nja iz­bo­rio HNS. Svi oni, bez ob­zi­ra na ideološke, svje­to­na­zor­ske po­gle­de i (ne)stra­nač­ke pri­pad­nos­ti, di­je­li­li su is­tu neo­s­por­nu že­lju, am­bi­ci­ju i po­tre­bu “pot­pi­sa­ti se” na reformu obra­zo­va­nja. Onu na ko­joj je ra­di­lo čak pet­sto­ti­njak lju­di iz sa­mog obra­zov­nog sus­ta­va. Nit­ko ni­je us­pio! Pri­je sve­ga, že­lja za hit­nom re­for­mom, ta­šti­ne, svje­to­na­zor­ski pri­je­po­ri, ne­tran­s­pa­rent­na ime­no­va­nja, pre­pi­si­va­nje sa­dr­ža­ja, a on­da i iz­os­tav­lja­nje ključ­nih ele­me­na­ta važ­ne do­ku­men­ta­ci­je re­zul­ti­ra­li su ne­us­pje­hom. I do sa­da odr­ža­nim dva­ma pro­s­vje­di­ma. Sve se u obrazovnoj reformi sve­lo na ka­drov­ska pi­ta­nja, po­zi­ci­je u broj­nim ti­je­li­ma, sku­pi­na­ma i ins­ti­tu­ci­ja­ma uklju­če­nim u taj pro­ces, ali i na osob­ne in­te­re­se, ka­žu kri­ti­ča­ri. Dok Hr­vat­ska po treći put oče­ku­je ime­no­va­nje no­vih čla­no­va u Po­seb­no struč­no po­vje­rens­tvo i no­vog vo­di­te­lja ili vo­di­te­lji­cu Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne, Ve­čer­nji list donosi cje­lo­vi­tu po­vi­jest do­sad ne­us­pješ­ne re­for­me obra­zo­va­nja, poj­mo­ve i za­du­že­nja svih sil­nih ime­no­va­nih čla­no­va i pred­sjed­ni­ka po­vje­rens­ta­va. A po­vi­jest re­for­me svje­do­či – ko­ja god stran­ka bi­la na vlas­ti i pri­mi­la se re­for­me, da­lje se od po­čet­nih ko­ra­ka i ra­da pr­ve Eks­pert­ne sku­pi­ne ni­je od­mak­nu­la. Sve njih bri­nu­lo je is­to – tko će i ka­ko za­mi­je­ni­ti pret­hod­ne ti­mo­ve. Bez da jas­no znaju ar­gu­men­ti­ra­ti što ih sme­ta. Ka­ko bi­smo ra­zu­mje­li za­mr­še­ne pro­ce­se, ime­no­va­nja i raz­rje­še­nja, reformu obra­zo­va­nja pra­tit će­mo kro­no­lo­ški, od nje­zi­na po­čet­ka, dr­že­ći se či­nje­ni­ca. Ka­da, tko i u ko­jem kon­tek­s­tu ula­zi u pro­ces re­for­me obra­zo­va­nja va­žan je de­talj ko­ji je, ovis­no o po­li­tič­koj op­ci­ji na vlas­ti, uvi­jek za­do­vo­lja­vao po­lo­vi­cu sta­nov­niš­tva Hr­vat­ske i is­to to­li­ko njih či­nio ne­sret­ni­ma. A ka­ko je sve po­če­lo?! U Saboru je 17. lis­to­pa­da 2014. go­di­ne usvo­je­na Stra­te­gi­ja obra­zo­va­nja, zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je, te­melj­ni do­ku­ment obra­zov­nih pro­mje­na, ko­ji je dvi­je go­di­ne pri­pre­ma­lo 130 struč­nja­ka ras­po­re­đe­nih u 19 raz­li­či­tih rad­nih i te­mat­skih sku­pi­na. Na iz­gla­sa­va­nju Stra­te­gi­je je­di­nu ru­ku pro­tiv po­di­gao je ta­daš­nji zas­tup­nik Jak­ša Ba­lo­ević, ko­ji je u Sa­bor ušao kao ne­za­vis­ni s lis­te don Iva­na Gru­bi­ši­ća. Kas­ni­je će re­ći - ru­ku pro­tiv po­di­gao je po­gre­škom. Za Stra­te­gi­ju gla­sa­la su 94 zas­tup­ni­ka, a suz­dr­ža­nih je bi­lo 19 – re­dom HDZ-ovi zas­tup­ni­ci i nji­ho­vi ko­ali­cij­ski part­ne­ri. Oni ni­su ima­li pri­mjed­be na sa­dr­žaj Stra­te­gi­je, ne­go su suz­dr­ža­nost objas­ni­li bo­jaz­ni da u pro­ra­ču­nu ni­je pre­dvi­đen po­tre­ban no­vac. U tre­nut­ku iz­gla­sa­va­nja Stra­te­gi­je pre­mi­jer je bio Zoran Mi­la­no­vić, a Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja vo­dio je Ve­dran Mor­nar.

Mje­sec dana od usva­ja­nja Stra­te­gi­je, 20. stu­de­no­ga 2014. go­di­ne u Saboru je ime­no­va­no Po­seb­no struč­no po­vje­rens­tvo, glav­no ti­je­lo nad­lež­no za pro­ved­bu i pra­će­nje Stra­te­gi­je. Nje­go­vim pr­vim še­fom ime­no­van je Ne­ven Bu­dak, pro­fe­sor s Od­sje­ka za po­vi­jest Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu. Ka­ko i nje­ga, ta­ko i one os­ta­le ko­ji će se do da­nas iz­mi­je­ni­ti na toj poHAZU-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.