Pe­lje­ški most ide da­lje, os­ta­lo je po­li­ti­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: SILVIJE TOMAŠEVIĆ (J. Bo­hu­tin­ski)

Grad­nja Pe­lje­škog mos­ta se ne­će za­us­ta­vi­ti, miš­lje­nje je agen­ci­ja u Eu­ro­pi, a ne­ke (ta­li­jan­ska ANSA) za tu tvrd­nju pre­no­se iz­ja­vu hr­vat­ske mi­nis­tri­ce za re­gi­onal­ni ra­zvoj Ga­bri­je­le Ža­lac. U gradnju mos­ta ko­ji će po­ve­za­ti hrvatski te­ri­to­rij Eu­rop­ska uni­ja ula­že 375 mi­li­ju­na eura. Mos­tom du­gim 2,4 ki­lo­me­tra pre­mos­tit će se dio hr­vat­skog te­ri­to­ri­jal­nog mo­ra ka­ko Hr­vat­ska, ali i Eu­rop­ska uni­ja, ne bi bi­le po­di­je­lje­ne. – Ni­kak­va pri­jet­nja ne mo­že za­us­ta­vi­ti gradnju mos­ta, tim vi­še što je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pri­hvaDek­la­ra­ci­ju ti­la pro­jekt – ka­za­la je mi­nis­tri­ca Ža­lac. Ne­ke stranke i ne­ki po­li­ti­ča­ri u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni uvje­tu­ju gradnju mos­ta za­po­če­tu 2007., a pre­ki­nu­tu 2012. go­di­ne zbog kri­ze, da bi se sa­da s njo­me nas­ta­vi­lo, zah­ti­je­va­ju­ći rje­še­nje pi­ta­nja gra­ni­ce. Pred­sje­da­telj Pred­sjed­niš­tva BiH Dra­gan Čo­vić iz­nio je da Sa­ra­je­vo služ­be­no ne pos­tav­lja za­pre­ke grad­nji Pe­lje­škog mos­ta po­jaš­nja­va­ju­ći da su sve dru­go pri­vat­na osob­na miš­lje­nja, no 13. ruj­na zas­tup­nič­ki dom par­la­men­ta BiH usvo­jio je neo­bve­zu­ju­ću dek­la­ra­ci­ju o Pe­lje­škom mos­tu ko­jom se tra­ži pre­kid tog hr­vat­skog pro­jek­ta do us­kla­đi­va­nja otvo­re­nih pi­ta­nja s Hr­vat­skom o gra­nič­noj cr­ti na mo­ru. Od 39 zas­tup­ni­ka ko­li­ko ih je bi­lo na sjed­ni­ci, za dek­la­ra­ci­ju ih je gla­so­va­lo 27, 11 ih je bi­lo pro­tiv i je­dan suz­dr­žan. Dek­la­ra­ci­ja ni­je obve­zu­ju­ća, ali po­ka­zu­je po­li­tič­ko sta­nje u BiH. Odre­đe­ne političke sna­ge ko­ris­te gradnju Pe­lje­škog mos­ta u dnev­no­po­li­tič­ke svr­he i u kon­tek­s­tu pre­diz­bor­ne kam­pa­nje za op­će iz­bo­re 2018. go­di­ne, dr­ži Čo­vić. Za­pra­vo, u svim su dr­ža­va­ma iz­ja­ve političara na­mi­je­nje­ne nji­ho­vim bi­ra­či­ma, pa je ta­ko i u BiH. Sa­mo se za­bo­rav­lja da u Eu­rop­skoj uni­ji ucje­ne ni­su ra­do vi­đe­ne. Da­vor Do­ma­zet Lo­šo, sad već biv­ši član pred­sjed­ni­či­na Vi­je­ća za obra­nu i na­ci­onal­nu si­gur­nost, re­kao je da bi hr­vat­sko pje­šaš­tvo za 48 sa­ti mo­glo bi­ti u Ljub­lja­ni i da je u ge­os­tra­te­škom smis­lu Slovenija sa­mo pri­vje­sak Hr­vat­ske. – Na tak­vo 17 go­di­na du­go ucje­nji­va­nje Hr­vat­ske, ko­je za­pra­vo tra­je još od Do­mo­vin­skog ra­ta, mo­že se od­go­vo­ri­ti na je­di­ni na­čin na ko­ji oni ra­zu­mi­ju – a to je za ok­ta­vu vi­še – iz­ja­vio je umi­rov­lje­ni ad­mi­ral Lo­šo. To nje­go­vo hu­ška­nje na rat je iz­a­zva­lo na­rav­no osu­du ši­re jav­nos­ti, a pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ne sa­mo da je osu­di­la Lo­ši­ne iz­ja­ve ne­go ga je po hit­nom pos­tup­ku raz­ri­je­ši­la člans­tva u nje­zi­nu Vi­je­ću za obra­nu i na­ci­onal­nu si­gur­nost. Pred­sjed­ni­ca je objas­ni­la da su Lo­ši­ne iz­ja­ve ap­so­lut­no ne­pri­hvat­lji­ve, uvred­lji­ve pre­ma Slo­ve­ni­ji i hu­škač­ke te da ga je smi­je­ni­la jer že­li smi­ri­ti na­pe­tos­ti sa Slo­ve­ni­jom usred spo­ra dvi­ju dr­ža­va oko pro­ved­be spor­ne me­đu­na­rod­ne ar­bi­tra­že o gra­ni­ci. – Po­li­ti­ka je dr­žav­nog vr­ha i opor­be da tre­ba smi­ri­va­ti si­tu­aci­ju, a ne po­zi­va­ti na su­ko­be i in­ci­den­te i ne pro­vo­ci­ra­ti re­ak­ci­je iz Slo­ve­ni­je tak­vo­ga ti­pa – rek­la je pred­sjed­ni­ca Gra­bar-Ki­ta­ro­vić.

Ne­ke političke sna­ge u BiH ko­ris­te pi­ta­nje grad­nje u dnev­no­po­li­tič­ke svr­he Umi­rov­lje­ni ad­mi­ral iz­ja­vio je da bi hr­vat­sko pje­šaš­tvo mo­glo bi­ti za 48 sa­ti u Ljub­lja­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.