Uz do­go­vo­re o dru­gim spo­ro­vi­ma pot­po­ra i iz BiH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

o Pe­lje­škom mos­tu par­la­men­tar­ci­ma je po­nu­dio boš­njač­ki SDA, a neo­p­hod­nu, tzv. en­ti­tet­sku ve­ći­nu iz RS-a osi­gu­ra­li su gla­so­vi zas­tup­ni­ka Sr­p­ske de­mo­krat­ske stranke (SDS). No, oni su svo­je “da” uvje­to­va­li uklju­či­va­njem zah­tje­va za br­že re­ali­zi­ra­nje in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta u BiH (mos­to­vi na Sa­vi, otva­ra­nje un­ske pru­ge…). Opet tr­go­va­nje zah­tje­vi­ma. Hr­vat­ska i BiH mo­ra­ju se do­go­vo­ri­ti dr­že­ći se na­če­la EU po­što­va­nih u slič­nim pri­mje­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.