BU­JI­CA JE UNIŠTIL A I PLAŽE, ALI TURISTI I DA­LJE STIŽU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: MA­RI­NA BOROVAC Sni­mio: DUŠKO JARAMAZ

Vo­da u par­ku Pe­tra Zo­ra­ni­ća Ni­nja­ni­na – auto­ra “Pla­ni­na”, pr­vog hr­vat­skog ro­ma­na – po­la­ko se sli­je­ga­la pa je pro­šav­ši po­kraj nje­ga sku­pi­na tu­ris­ta kre­nu­la pre­ma Gor­njim grad­skim vra­ti­ma. Za­obiš­li su pre­pre­ku pos­tav­lje­nu na nji­ma i kro­či­li na most ko­jim se na­kon po­pla­va u Ni­nu s oto­či­ća na ko­jem se smjes­ti­la sta­ra grad­ska jez­gra vi­še ne mo­že pri­je­ći na dru­gu stra­nu, pre­ma pla­ži Ždri­jac ili So­la­ni. Bu­ji­ca ko­ja je no­si­la sve pred so­bom od­ni­je­la je i ko­mad tog mos­ta po­dig­nu­tog u 17. sto­lje­ću, baš kao što je stra­dao i po­djed­na­ko star most kod Do­njih grad­skih vra­ta ko­ji s dru­ge stra­ne oto­či­ća spa­ja sta­ri i no­vi dio gra­da. Do­du­še, pos­tav­lja­njem 22-me­tar­skog alu­mi­nij­skog pje­šač­kog mos­ta taj su pri­je­laz u če­t­vr­tak “po­kr­pa­li” pri­pad­ni­ci Pro­tu­po­plav­nog vo­da Hr­vat­ske voj­ske, njih 25, i sad se mo­že pri­je­ći pre­ko, no na vlas­ti­tu od­go­vor­nost. Ko­li­ko će nov­ca tre­ba­ti da se sa­mo mos­to­vi do­ve­du u pr­vo­bit­no sta­nje u ovom je tre­nut­ku te­ško re­ći, no za nji­ho­vu sa­na­ci­ju tre­bat će si­gur­no iz­dvo­ji­ti vi­še od po­lo­vi­ne pro­ra­ču­na gra­da Ni­na ko­ji iz­no­si 18 mi­li­ju­na ku­na. – Ne mo­že Nin to sam, na­ma bi tre­ba­lo de­set­lje­će, ali vje­ru­jem da će se obe­ća­nja iz­vr­ši­ti – za­bri­nu­to vr­te­ći gla­vom go­vo­ri nam Emil Ćur­ko, gra­do­na­čel­nik Ni­na, alu­di­ra­ju­ći na iz­ja­vu dr­žav­nog vr­ha ko­ji je obe­ćao po­moć naj­sa­tri­jem hr­vat­skom kra­ljev­skom gra­du. – Plaže su nam nes­ta­le, mo­re je od­ni­je­lo pi­je­sak. Sli­je­di nam od­mu­lja­va­nje, na­vo­že­nje pi­je­ska, pro­cje­ne šte­ta na­kon što se u po­ne­dje­ljak pro­gla­si ele­men­tar­na ne­po­go­da – na­bra­ja gra­do­na­čel­nik, pre­ki­da­ju­ći raz­go­vor ka­ko bi se ja­vio na učes­ta­le te­le­fon­ske po­zi­ve dje­lat­ni­ka Hrvatskih ces­ta, Hrvatskih vo­da, su­rad­ni­ka ko­ji obi­la­ze stra­da­lo po­dru­čje... Upra­vo su osam ki­lo­me­ta­ra du­ge nin­ske pješ­ča­ne plaže je­dan od za­štit­nih zna­ko­va gra­da, no na­kon po­pla­ve zbog po­ve­ća­ne kon­cen­tra­ci­je bak­te­ri­je Es­c­he­ric­hi­je co­li u mo­ru za­bra­nje­no je ku­pa­nje na Ždrij­cu i Kra­lji­či­noj pla­ži s lje­ko­vi­tim bla­tom, na­zva­noj tim ime­nom jer je on­dje s obi­te­lji vo­lje­la uži­va­ti su­pru­ga pr­vog hr­vat­skog kra­lja To­mis­la­va. I baš dok nam o ne­tom pris­pje­loj ana­li­zi mo­ra iz Za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo go­vo­ri Ma­ri­ja De­ja­no­vić, di­rek­to­ri­ca Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Ni­na, dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca od­lu­či­la su se oku­pa­ti u ka­na­lu is­pod mos­ta kod Do­njih grad­skih vra­ta gdje se ina­če nit­ko ne ku­pa ni kad je sve ka­ko tre­ba, a ne kad je po­pla­va na­ni­je­la pr­ljav­šti­nu, šta­ko­re, zmi­je... Ši­ro­kim su za­ma­si­ma pre­pli­va­li na dru­gu stra­nu i sje­li na

Oni iz dr­žav­nih služ­bi se sa­mo bo­re za po­zi­ci­je, nit­ko se ne oba­zi­re na ću­di prirode. I to nam se sad ova­ko vra­ća Ove je go­di­ne nin­ska so­la­na tre­ba­la ima­ti re­kord­nu ber­bu i cvi­je­ta so­li i mor­ske so­li, no vo­da je pro­gu­ta­la dvi­je tre­ći­ne ber­be. Stra­da­li su i au­to­mo­bi­li za­pos­le­ni­ka

klu­pi­cu da se osu­še, pa je Ma­ri­ja po­tr­ča­la pre­ma nji­ma da im ka­že zbog če­ga mo­re ni­je za ku­pa­nje, kad već ni­su pro­či­ta­li oba­vi­jest na­li­jep­lje­nu na zgra­du Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce či­ji su se dje­lat­ni­ci ras­pr­ši­li na sve stra­ne oba­vi­jes­ti­ti gos­te i iz­najm­lji­va­če da ku­pa­nje do dalj­nje­ga ni­je pre­po­ruč­lji­vo. No, gos­ti iz Slo­ve­ni­je o to­me ni­su zna­li ni­šta, tek su sti­gli pa su se od­lu­či­li – os­vje­ži­ti. Una­toč snim­ka­ma ka­tas­tro­fal­ne po­pla­ve u Ni­nu ko­je su obiš­le svi­jet, in­te­res tu­ris­ta za tu des­ti­na­ci­ju u za­dar­skoj re­gi­ji ovjen­ča­nu broj­nim priz­na­nji­ma za tu­ri­zam – osim do­ma­ćih tu je i na­gra­da eu­rop­ske des­ti­na­ci­je iz­vr­s­nos­ti EDEN te pro­gla­še­nje Ni­na jed­nim od naj­ro­man­tič­ni­jih gra­do­va Eu­ro­pe – ni ovih dana ne je­nja­va. Gra­do­na­čel­nik Ćur­ko nam ka­že da su do­sad ima­li oko 1,3 mi­li­ju­na no­će­nja pa su pos­ta­li re­kor­de­ri jer su ima­li pet i pol pu­ta vi­še gos­ti­ju u od­no­su na broj sta­nov­ni­ka. – A po­troš­nja je čak 13 pu­ta ve­ća ne­go la­ni – go­vo­ri Ćur­ko. Gos­ti Ni­na i pri­grad­skih na­se­lja Gr­ba, Nin­skih Sta­no­va, Po­lji­ca Bri­ga i Za­to­na ma­hom su stran­ci. Po­naj­vi­še je Ni­je­ma­ca, Po­lja­ka, Ni­zo­ze­ma­ca... a ni­je za­ne­ma­riv broj i do­ma­ćih tu­ris­ta. Od tu­riz­ma Ni­nja­ni i ži­ve, i to od ra­nog pro­lje­ća do kas­ne je­se­ni jer se osim mo­ra di­če i bo­ga­tim kul­tur­nim na­s­lje­đem te broj­nim do­ga­đa­nji­ma, i za­to im je ite­ka­ko važ­no pri­pre­mi­ti se na vri­je­me za pred­sto­je­ću se­zo­nu. I za­to se i grad­ske vlas­ti i gra­đa­ni či­ja je imo­vi­na stra­da­la u po­pla­vi na­da­ju obe­ća­noj po­mo­ći, što dr­ža­ve, što one iz Europ­skog fon­da so­li­dar­nos­ti. Do­du­še, ne baš svi: – Svi sa­mo pri­ča­ju o po­mo­ći, a od to­ga ne­će bi­ti ni­šta. I ka­ko je mo­gu­će da Dr­žav­ni hi­dro­me­te­oro­lo­ški za­vod ni­je znao što nam se spre­ma. Ma ne mo­ra re­ći u uru kad će pas­ti i ko­li­ko li­ta­ra, ali da ni­šta ni­su po­go­di­li i da su pri­ča­li onak­ve glu­pos­ti... – lju­ti se mu­ška­rac na ko­jeg smo na­iš­li ne­da­le­ko od mos­ta gdje se rijeka Mi­lja­šić Ja­ru­ga uli­je­va u mo­re.

Po­raz­bi­ja­ne bro­di­ce

Iz tog je ka­na­la po­pla­va iš­ču­pa­la vi­še od 30 bro­di­ca, dio je po­raz­bi­ja­la i od­ni­je­la u mo­re. Ra­di se o div­ljem pri­ve­zi­štu i on­dje smje­šte­ne bro­di­ce za­pra­vo su bi­le pre­pre­ka ri­je­ci. Gra­do­na­čel­nik Ćur­ko tvr­di da će taj pro­blem ne­le­gal­nog ve­za usko­ro bi­ti ri­je­šen. Ne­da­le­ko od tog ka­na­la ko­ji prolazi is­pod mos­ta na ces­ti ko­ja vo­di put Gr­ba i Vr­si na­la­zi se na­sip ko­ji je bu­ji­ca pro­bi­la u tre­nut­ku kad su za­pos­le­ni­ci So­la­ne Nin, ko­ja se na­la­zi od­mah iza na­si­pa, po­ku­ša­li iz­i­ći van iz vo­de, što im je na­po­s­ljet­ku i us­pje­lo jer su pre­re­za­li ži­ča­nu ogra­du kroz či­ji su se otvor do­ko­pa­li tvrt­ke Cro­ma­ris gdje su na su­hom če­ka­li po­moć. – Bi­lo nas je 25 rad­ni­ka – go­vo­ri nam Zoran Šan­ko, vo­di­telj So­la­ne Nin, u či­joj prat­nji obi­la­zi­mo so­la­nu u ko­joj se sol be­re jed­na­ko kao i do­ba Rim­lja­na – ruč­no. Ove je go­di­ne nin­ska so­la­na tre­ba­la ima­ti re­kord­nu ber­bu i cvi­je­ta so­li i mor­ske so­li, no vo­da je pro­gu­ta­la dvi­je tre­ći­ne ber­be... Tran­s­port­ni pa­kir­ni stro­je­vi su pot­pu­no uni­šte­ni, baš kao i go­to­vi pro­izvo­di ko­ji su bi­li u skla­di­štu, a ko­ji su se pro­da­va­li u de­vas­ti­ra­nom mu­ze­ju na ula­zu u kom­pleks. I ovdje se šte­ta još zbra­ja i iz­vjes­no je da je vi­še­mi­li­jun­ska. Stra­da­li su i au­to­mo­bi­li za­pos­le­ni­ka. Sa­mo je Šan­ko imao ka­sko osi­gu­ra­nje, os­ta­lih de­se­tak vlas­ni­ka vo­zi­la ne pa im tu šte­tu osi­gu­ra­va­telj ne­će pla­ti­ti. Dok nam po­ka­zu­je pre­ma po­lji­ma so­li na ko­ji­ma je uni­šte­no vi­še od šest sto­ti­na za­por­ni­ca i me­đi­ca, Šan­ko ka­že da bez po­mo­ći dr­ža­ve te­ško da mo­gu išta na­pra­vi­ti jer pro­uz­ro­če­na šte­ta na­di­la­zi fi­nan­cij­ske mo­guć­nos­ti. – Tre­bat će nam go­di­nu dana i pu­no sun­ca – go­vo­ri po­gle­da­va­ju­ći pre­ma po­lji­ma so­li gdje je i or­ni­to­lo­ški re­zer­vat, u ko­ji su se na­kon po­pla­ve vra­ti­le pti­ce pa i osam pla­me­na­ca. Da bi se po­mo­glo So­la­ni, in­ter­ne­tom je već po­čeo kru­ži­ti ma­il ko­jim se gra­đa­ni po­zi­va­ju da u tr­go­vi­na­ma na po­li­ca­ma po­tra­že i ku­pe pro­izvo­de So­la­ne Nin. Ne­ka­ko u vri­je­me kad je bu­ji­ca pro­bi­ja­la na­sip kod so­la­ne, a ko­ji sad sa­ni­ra­ju dje­lat­ni­ci Hrvatskih vo­da u či­joj je on nad­lež­nos­ti, ov­daš­nji va­tro­gas­ci iz DVD-a Plju­sak do­bi­li su do­ja­vu da je u Gr­ba­ma ne­da­le­ko od Mi­lja­šić Ja­ru­ge u vi­ken­di­ci os­ta­la za­to­če­na sku­pi­na lju­di ko­ju je po­pla­va od­sjek­la od kop­na. Va­tro­ga­sac Jo­ško Jur­kin kre­nuo je sam po njih jer su nje­go­vi ko­le­ge bi­li an­ga­ži­ra­ni na is­pum­pa­va­nju. Jur­kin je nas­ta­vio po ces­ti na ko­joj je bi­lo dva­de­se­tak cen­ti­me­ta­ra vo­de, pre­ma za­us­tav­lje­nom gol­fu fran­cu­skih re­gis­tar­skih oz­na­ka iz ko­jeg su mu sig­na­li­zi­ra­li da se za­us­ta­vi. Že­nu i mu­škar­ca iz gol­fa ko­ji ni­je mo­gao da­lje Jo­ško je po­sjeo u ka­bi­nu va­tro­gas­nog ka­mi­ona. Vo­de­ni val se pri­bli­ža­vao i po­ve­ća­vao i ka­ko to obič­no bi­va kad sve kre­ne po zlu, ka­mi­on se – uga­sio. – Že­na je bi­la u straš­noj pa­ni­ci, ja­ko se bo­ja­la. Smi­ri­va­li smo je, a on­da se ra­zi­na vo­de počela di­za­ti i pu­ni­ti ka­bi­nu. Izvuk­li smo se na krov i on­dje če­ka­li do do­la­ska bro­da. Mo­bi­tel se bio smo­čio i vi­še ni­ko­ga ni­sam ni mo­gao zva­ti u po­moć – go­vo­ri va­tro­ga­sac Jur­kin. Ko­li­ko su vre­ma­na pro­ve­li na kro­vu, ne zna. Mis­li da je sve okon­ča­no u sat i pol, mje­šta­ni go­vo­re da je tra­ja­lo dvos­tru­ko du­lje jer je tre­ba­lo pro­na­ći brod ko­ji ni­je po­top­ljen, do­pre­mi­ti ga... Za Fran­cu­ski­nju nam pri­ča­ju da je ta­ko pa­nič­no re­agi­ra­la jer ne zna pli­va­ti te da je na­po­s­ljet­ku od stra­ha do­ži­vje­la živ­ča­ni slom. Jo­ško ne zna je li to toč­no. – Njih je hit­na odvez­la na pre­gled, a ja sam se pre­svu­kao i išao da­lje – ka­že. Ka­mi­on na či­jem su kro­vu če­ka­li po­moć iz­vu­čen je su­tra­dan, kad je u Nin sti­gla am­fi­bi­ja. Pot­pu­no je uni­šten. Nin­ski se va­tro­gas­ci na­da­ju dru­gom. Na dru­goj stra­ni od la­gu­ne, u Že­ra­vi, ne­da­le­ko od mjes­ta gdje je po­pla­va od­ni­je­la ko­mad ces­te zbog če­ga je pre­ki­nut pro­met Za­dar – Pag pa se do­ma­ći i gos­ti sna­la­ze ma­ka­dam­skim pu­telj­ci­ma, vlas­nik far­me ma­ga­ra­ca i ran­ča Dar-Mar s ko­jeg mu je za po­pla­ve nes­ta­lo pe­de­se­tak pi­li­ća, a ko­je je tri dana kas­ni­je pro­na­šao ugi­nu­le pod na­no­som zem­lje, Damir Štu­li­na na­da se da će nad­lež­ni za sa­na­ci­ju ima­ti – pa­me­ti. Od­nos­no, da će ga barem sas­lu­ša­ti. Važ­ni­je mu je to ne­go za­tra­ži­ti nak­na­du šte­te za po­top­lje­na i uni­šte­na 3,5 hek­ta­ra ječ­ma, stra­da­le pi­li­će i de­se­tak pu­ra­na za ko­je još i ne zna gdje su skon­ča­li, po­top­ljen po­drum...

Fra­njo Jo­sip nad­gle­dao ra­do­ve

– Na ovo­me mjes­tu gdje je od­ni­je­lo ces­tu be­ton­ski je most dug osam me­ta­ra, i to ne va­lja. Za­što nit­ko ne­će pos­lu­ša­ti nas do­mi­cil­ne sta­nov­ni­ke da im ka­že­mo da je tu još car Fra­njo Jo­sip dao da se na­pra­ve tri pro­pus­ta jer su lju­di gi­nu­li pa je osob­no bio do­šao iz Be­ča da ka­že ka­ko će se ra­di­ti? Ta tri mos­ta na Mi­lja­šić Ja­ru­gi na­ši su mla­di in­že­nje­ri 1979. od­lu­či­li sa­ni­ra­ti, i to ta­ko da dva mos­ta uk­lo­ne i za­tr­pa­ju pro­pus­te za vo­du! Naj­pri­je su mu­dro­va­li da bi tu bio če­lič­ni most od 16 me­ta­ra, a na kra­ju su od­lu­či­li na­pra­vi­ti be­ton­ski upo­la kra­ći. Odon­da su tu uvi­jek bi­li i bit će pro­ble­mi. I ovo sad što po­prav­lja­ju sa­mo je jed­no­krat­no rje­še­nje. Svat­ko je uzeo se­bi kon­ce­si­je – Hr­vat­ske vo­de na po­tok, Hr­vat­ske ces­te na pu­te­ve... – i ni­ko­ga ni­je bri­ga za dru­go­ga i što su de­vas­ti­ra­li. Svi se sa­mo bo­re za po­zi­ci­je, nit­ko se ne oba­zi­re na ću­di prirode. I to nam se sad ova­ko vra­ća – žes­tio se Štu­li­na što nit­ko ne že­li ni sas­lu­ša­ti što ima za re­ći o ću­di­ma Mi­lja­šić Ja­ru­ge. Po­nor­ni­ca je to du­ga 25 ki­lo­me­ta­ra, za ko­ju Štu­li­na vje­ru­je da će za obil­nih ki­ša opet pro­uz­ro­či­ti šte­tu, ma­njih ili ve­ćih raz­mje­ra od ove po­pla­ve u ko­joj, sre­ćom, nit­ko ni­je stra­dao, a ko­ja je po­ka­za­la da još ima do­brih lju­di, po­put va­tro­gas­ca Jur­ki­na, ali i onih ko­ji ni­su da­li da se sru­ši ko­ma­dić nji­ho­va zi­di­ća ka­ko bi pre­ko nji­ho­ve zem­lje vo­da mo­gla iz­i­ći iz su­sje­do­va dvo­ri­šta.

Vo­da se još na mno­gim lo­ka­ci­ja­ma mo­ra is­pum­pa­va­ti

Ma­ga­ra­ci na ran­ču Dar-Mar pre­ži­vje­li su po­pla­vu

Rad­ni­ce so­la­ne čis­te pros­to­re na­kon pov­la­če­nja vo­de

Va­tro­ga­sac Jo­ško Jur­kin spa­sio je fran­cu­ski brač­ni par

Di­rek­to­ri­ca TZ Nin Ma­ri­ja De­ja­no­vić

Pre­ko mos­ta kod Gor­njih grad­skih vra­ta ne mo­že se pri­je­ći; tu lju­di do­la­ze ra­di­ti sel­fi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.