HT i part­ne­ri za za­šti­tu djece na in­ter­ne­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/IQ -

Po­kre­nu­to je pr­vo na­ci­onal­no kom­pa­ra­tiv­no istraživanje o si­gur­nos­ti djece na in­ter­ne­tu. Part­ne­ri pro­jek­ta EU Kids Onli­ne za­po­če­li su je­dins­tve­no istraživanje ko­je će obu­hva­ti­ti 1000 djece u do­bi od 9 do 17 go­di­na i nji­ho­ve ro­di­te­lje/skr­b­ni­ke. Fo­kus je na pred­nos­ti­ma i ri­zi­ci­ma ko­ri­šte­nja in­ter­ne­ta, ut­vr­dit će se in­ten­zi­tet ko­ri­šte­nja in­ter­ne­ta ovis­no o uz­ras­tu i so­ci­oeko­nom­skim obi­ljež­ji­ma djece te će da­ti bo­lji uvid u ulo­gu ro­di­te­lja, uči­te­lja i oko­li­ne u za­šti­ti djece na in­ter­ne­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.