Ži­vje­li

Sa Zmaj­skim Ru­ssi­an Im­pe­ri­al Sto­utom do­bi­li smo pra­vi do­ma­ći kla­sik

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića - (zv)

Po­ma­lo su na­glo sti­gli ovi hlad­ni­ji da­ni, no, vje­ruj­te, ima raz­lo­ga da im se ra­du­je­te. Zmaj­ska pi­vo­va­ra upra­vo je ju­čer pred­sta­vi­la svoj Ru­ssi­an Im­pe­ri­al Sto­ut i to u dvi­je va­ri­jan­te, kla­sič­nu te od­le­ža­nu u ba­čva­ma gdje je pri­je ovog pi­va sta­jao vi­ski. Da, upra­vo bi se od Zmaj­ske pi­vo­va­re kao pre­dvod­ni­ce no­vo­val­nih za­nat­skih pi­vo­va­ra i oče­ki­vao ova­kav hra­bar is­ko­rak, a to je oče­ki­va­nje ra­di­oni­ca maj­sto­ra pi­va­ra An­dre­ja Čap­ke za­is­ta i oprav­da­la. Do­bi­li smo je­dan pra­vi do­ma­ći kla­sik, pi­vo za ko­jim će mno­gi ra­do po­se­za­ti ove zi­me. Sto­ut ka­kav je vo­lje­la i ru­ska ca­ri­ca Ka­ta­ri­na Ve­li­ka pa je, pre­ma toj pri­či, i do­bio do­da­tak “ru­ssi­an”, ja­ko je pi­vo, 10,1 pos­to al­ko­ho­la. No, kod Zmaj­skog se RIS-a to­ga ne tre­ba pre­tje­ra­no bo­ja­ti. Pri­je al­ko­ho­la osje­tit će­te li­je­pe aro­me ka­ve, čo­ko­la­de, pr­že­nog sla­da, kod od­le­ža­nog u vi­ski ba­čva­ma to­me će se pri­dru­ži­ti i škot­sko pi­će te hras­to­vi­na. Od­le­ža­va­nje je u hras­to­vim ba­čva­ma ja­ki sto­ut do­is­ta ople­me­ni­lo, uči­ni­lo ga do­is­ta po­želj­nim, ali i pit­ki­jim pa bi upra­vo to bio naš iz­bor.

Upra­vo se od Zmaj­ske pi­vo­va­re oče­ki­va­lo da na­pra­vi ta­kav is­ko­rak

Zmaj­ski Ru­ssi­an Im­pe­ri­al Sto­ut ko­ji je od­le­žao u ba­čva­ma u ko­ji­ma je pri­je sta­jao vi­ski bio bi naš iz­bor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.