Kul­tur­na raz­mje­na “Su­bo­ti­ca Ex­press” pe­tu go­di­nu u Mo­čva­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Jed­na­ko kao što su u Hr­vat­skoj svje­že i za­nim­lji­ve ide­je do­la­zi­le iz gra­do­va kao što su Vin­kov­ci, Pu­la ili Po­že­ga, ta­ko je i Su­bo­ti­ca grad s jed­nom od naj­plo­do­nos­ni­jih umjet­nič­kih sce­na u Sr­bi­ji. Su­bo­ti­ca je još po­čet­kom osam­de­se­tih ima­la sjaj­nu pun­k­s­ce­nu, a i da­nas nu­di broj­ne za­nim­lji­ve i čes­to neo­t­kri­ve­ne sa­dr­ža­je. Pro­gram kul­tur­ne raz­mje­ne “Su­bo­ti­ca Ex­press” već pe­tu go­di­nu za­re­dom u Za­gre­bu pred­stav­lja naj­uz­bud­lji­vi­je od ta­moš­nje sce­ne i za­uz­vrat, na pred­stav­lja­nje u Su­bo­ti­cu ša­lje no­vo i neo­t­kri­ve­no iz za­gre­bač­kog kul­tur­nog pod­zem­lja. Ove go­di­ne u Mo­čva­ri se pred­stav­lja­ju kul­t­ni ilus­tra­tor Damir Pa­vić Sep­tic, re­da­telj An­drej Bo­ka, mu­zič­ki pro­jekt te li­te­rar­no-umjet­nič­ki ča­so­pis Sym­po­si­on. Za­gre­bač­ku po­dr­šku ko­le­ga­ma iz Su­bo­ti­ce pru­ža­ju Igor Hof­ba­uer Hof ko­ji pred­stav­lja svo­je re­cent­ne si­to­ti­ska­ne kon­cert­ne pla­ka­te te dje­voj­ke iz al­ter­na­tiv­nog roc­k­ben­da Se­ven Mo­ul­dy Figs. Zlat­ko Maj­sec pred­sta­vit će nam knji­gu “Frik iz kvar­ta”. Ovaj pro­jekt kul­tur­ne raz­mje­ne u sklo­pu ko­jeg će umjet­ni­ci jed­nog gra­da bi­ti pred­stav­lje­ni u dru­gom po­kre­nu­li su Udru­že­nje za ra­zvoj kul­tu­re “URK” i Fon­da­ci­ja za omla­din­sku kul­tu­ru i stva­ra­laš­tvo Da­ni­lo Kiš iz Su­bo­ti­ce.

Klub Mo­čva­ra do­ma­ćin je broj­nih do­ga­đa­nja, a ovaj put i kul­tur­ne raz­mje­ne Za­gre­ba i Su­bo­ti­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.