Ma­lo uvr­nu­ta i ko­mič­na ver­zi­ja Zvjez­da­nih sta­za

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Mi­li­ju­ni lju­bi­te­lja znans­tve­ne fan­tas­ti­ke kri­ža­ju da­ne na ka­len­da­ru do 24. ruj­na, ka­da bi se ko­nač­no tre­ba­la pri­ka­za­ti pr­va epi­zo­da se­ri­je “Dis­co­very”, no­ve se­ri­je u uni­ver­zu­mu Zvjez­da­nih sta­za. No Fox je proš­log tjed­na pred­sta­vio se­ri­ju “The Orville” ko­ju bi­smo naj­bo­lje mo­gli opi­sa­ti kao “uvr­nu­ti Star Trek u pa­ra­lel­nom sve­mi­ru. Kre­ator je ove se­ri­je Seth MacFar­la­ne, naj­poz­na­ti­ji po hit cr­ta­noj se­ri­ji za odras­le “Fa­mily Guy” te dva nas­tav­ka fil­ma Ted. MacFar­la­ne je poz­nat po uvr­nu­tom hu­mo­ru, ali i vr­hun­skoj sin­kro­ni­za­ci­ji pa je bi­lo za­nim­lji­vo vi­dje­ti ka­ko će to iz­gle­da­ti u se­ri­ji u ko­joj je i pre­uzeo glav­ni lik ka­pe­ta­na Eda Mer­ce­ra. Go­di­na je 2418., a Mer­cer ka­pe­tan ko­ji do­bi­va šan­su za uprav­lja­nje no­vim bro­dom Orville, i to sa­mo za­to što Zem­lji ne­dos­ta­je ka­pe­ta­na. Po­sa­da mu je raz­no­li­ka, no kva­ka je u to­me da mu je pr­va čas­ni­ca biv­ša su­pru­ga Kel­ly (Adri­an­ne Pa­lic­ki), ko­ju je pri­je go­di­nu dana uhva­tio u kre­ve­tu s iz­van­ze­malj­cem. Nji­hov od­nos u pi­lot-epi­zo­di nit je vo­di­lja na ko­joj ve­ći­nom po­či­va­ju ko­mič­ni, ali i dram­ski ele­men­ti.

Pu­bli­ka ga obo­ža­va

Za­nim­lji­vo je da su ame­rič­ki ko­le­ge naj­vi­še to za­mje­ri­li MacFar­la­neu, no va­lja se pri­sje­ti­ti da mu kri­ti­ka ni do­sad ni­je bi­la nak­lo­nje­na, za raz­li­ku od pu­bli­ke ko­ja ga obo­ža­va. Seth MacFar­la­ne ne tru­di se sa­kri­ti da se nje­go­va se­ri­ja nas­la­nja na Zvjez­da­ne sta­ze. Dok u ču­ve­noj se­ri­ji postoji Fe­de­ra­ci­ja, ovdje je Uni­ja, no odo­re su go­to­vo is­te. Ka­pe­tan Mer­cer uprav­lja bro­dom ko­ji iz­gle­da kao po­bolj­ša­na ver­zi­ja En­ter­pri­sea, a tu su i za­nim­lji­ve ra­se. Pri­mje­ri­ce, dru­gi čas­nik je Bor­tus (Pe­ter Ma­con), pri­pad­nik ra­se Mo­clan, ko­ja ima sa­mo je­dan spol. “Bla­go va­ma, kod vas ne­ma sva­đe oko spu­šta­nja da­ske u WC-u”, ka­že mu Mer­cer, što je jed­na od sim­pa­tič­ni­jih fo­ra u pi­lo­tu. Mo­cla­ni neo­do­lji­vo pod­sje­ća­ju na Klin­gon­ce, što je opet na­mjer­no na­prav­lje­no. Tu je i Isa­ac (Mark Jac­k­son), pri­pad­nik Kaylo­na­ca, ra­se ro­bo­ta ko­ja lju­de sma­tra ine­fe­ri­or­nim bi­ći­ma. Ne tre­ba pu­no zna­ti o Zvjez­da­nim sta­za­ma ka­ko bi se u nje­mu pre­poz­na­lo Da­tu.

Pi­ja­ni član po­sa­de

Še­fi­ca osi­gu­ra­nja je Ala­ra Ki­tan (Hal­s­ton Sa­ge), ko­ja do­la­zi s pla­ne­ta Xe­layan. Tamo je gra­vi­ta­ci­ja ve­ća pa ona na Zem­lji ima iz­nad­pro­sječ­nu sna­gu. Za ko­mič­ne ele­men­te bit će za­du­žen Gor­don Mal­loy (Scott Gri­mes), naj­bo­lji Mer­ce­rov pri­ja­telj, čo­vjek ko­ji zbog al­ko­ho­la upa­da u ne­vo­lje. Pi­lot Or­vil­lea vi­zu­al­no je ja­ko dojm­ljiv. Oči­gled­no je pu­no po­tro­še­no na pro­duk­ci­ju i spe­ci­jal­ne efek­te. A ima ih pu­no – bor­be u sve­mi­ru, pu­ca­nja s ne­pri­ja­telj­skom ra­som oko re­vo­lu­ci­onar­nog iz­u­ma, gad­ge­ti ko­ji olak­ša­va­ju ži­vot... Pro­blem je vje­ro­jat­no što će mno­gi ovu se­ri­ju us­po­re­đi­va­ti sa Zvjez­da­nim sta­za­ma, no tre­ba joj da­ti šan­su. MacFar­la­ne je oči­gled­no po­ku­šao na­pra­vi­ti svo­ju ver­zi­ju ori­gi­nal­nih Zvjez­da­nih sta­za pri­je ne­go što je fran­ši­za pos­ta­la br­zin­ska pu­ca­či­na, bez pu­no raz­miš­lja­nja. No, MacFar­la­ne je već do­ka­zao svo­ju kre­ativ­nost pa va­lja oče­ki­va­ti da će i u Or­vil­leu na svoj na­čin obra­di­ti ne­ke ak­tu­al­ne druš­tve­ne te­me. Pr­va se­zo­na ima 13 epi­zo­da, a poz­na­va­ju­ći MacFar­la­nea, va­lja oče­ki­va­ti sva­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.