Či­lić: U slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na bo­rit će­mo se za tro­fej

Kra­jan: Mo­gli smo vo­di­ti 2:0, Šku­gor je imao meč u svo­jim ru­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić

se­ta. Ma­lo su se i uvje­ti pro­mi­je­ni­li, kra­jem tre­ćeg se­ta te­ren je pos­tao spo­ri­ji zbog ki­ši­ce i ni­sam imao to­li­ko “bes­plat­nih” po­ena ser­vi­som. Vi­še se igra­lo i on je to bo­lje is­ko­ris­tio - re­kao je Šku­gor. Na upit ko­li­ko mu je sme­ta­lo ne­ko­rek­t­no po­na­ša­nje di­je­la pu­bli­ke do­dao je: - Pu­bli­ka je u ne­kim si­tu­aci­ja­ma ne­ko­rek­t­no re­agi­ra­la, ali mis­lim da to ni­je nje­zi­na kri­vi­ca. Su­dac u stol­cu i vr­hov­ni su­dac ni­su na­pra­vi­li ni­šta ti­je­kom svih pet se­to­va. Do­bio sam sa­mo jed­no po­nav­lja­nje pr­vog ser­vi­sa, a bi­lo je pu­no si­tu­aci­ja u ko­ji­ma su mo­ra­li re­agi­ra­ti. Iz­bor­nik Želj­ko Kra­jan ova­ko je re­zi­mi­rao pr­vi dan: - Bi­li smo bli­ži vod­stvu od 2:0. Fran­ko je u jed­nom tre­nut­ku, re­kao bih, imao meč u svo­jim ru­ka­ma, vo­dio je s 2:1 u se­to­vi­ma, ali je pao fi­zič­ki. S tim mu je pao i ser­vis ko­ji mu je naj­ja­če oruž­je. Vra­tio je Gi­ral­da u igru. Ma­rin je po­ka­zao raz­li­ku u kva­li­te­ti. Ni­je odi­grao meč na naj­vi­šoj ra­zi­ni, ali do­volj­no do­bar za po­bje­du u tri se­ta.

Otva­ra­ju Či­lić i Gi­ral­do

Od­lu­ču­ju­ći treći dan po­čet će da­nas u 17 sa­ti dvo­bo­jem iz­me­đu pr­vih re­ke­ta Či­li­ća i Gi­ral­da. - Gi­ral­do je so­li­dan igrač (bio je 28. na ATP lis­ti 2014. - op. a.), ali mu oz­lje­de ni­su do­pus­ti­le da se raz­ma­še. Na­dam se da ću odi­gra­ti na naj­vi­šoj ra­zi­ni i po­bi­je­di­ti, što će bi­ti do­bro za os­ta­tak se­zo­ne is­tak­nuo je Ma­rin. Re­zul­ta­ti - po­lu­fi­na­le: Bel­gi­ja - Aus­tra­li­ja 1:1, Fran­cu­ska - Sr­bi­ja 1:1; ra­zi­gra­va­nje za os­ta­nak u Svjet­skoj sku­pi­ni: Ka­zah­s­tan Ar­gen­ti­na 2:1, Ja­pan - Bra­zil 2:0, Švi­car­ska - Bje­lo­ru­si­ja 1:1, Por­tu­gal - Nje­mač­ka 1:1, Ni­zo­zem­ska Če­ška 0:2, Ka­na­da - In­di­ja 1:1.

Ma­rin Či­lić je u tri laka se­ta po­bi­je­dio dru­gog ko­lum­bij­skog igra­ča Ale­jan­dra Gon­za­le­za sa 6:1, 6:4, 6:1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.