Ra­đa: Pri­li­ku su do­bi­va­li ne­či­ji si­no­vi i krv­na zrn­ca, vri­je­me je za no­vu ge­ne­ra­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec

Aci sa­mo mo­gu ski­nu­ti ka­pu jer je pre­uzeo re­pre­zen­ta­ci­ju ka­da je nit­ko ni­je že­lio, ali na­kon Ru­si­je mo­ra­li smo re­agi­ra­ti, ka­že Vran­ko­vić sport@ve­cer­nji.net Tu­žan je dan bio u Hr­vat­skom ko­šar­ka­škom sa­ve­zu, nit­ko se ni­je smi­jao. Oz­bilj­nih li­ca, Ske­lin, Vran­ko­vić i Ra­đa še­ta­li su hod­ni­ci­ma. I si­tu­aci­ja je bi­la oz­bilj­na, svi su svjes­ni či­nje­ni­ce da hr­vat­ska ko­šar­ka tre­ba re­ne­san­su. Opros­ti­li su se služ­be­no od Ace Pe­tro­vi­ća i flo­mas­ter u ru­ke da­li Ivi­ci Ske­li­nu. Na nje­mu je sa­da da cr­ta no­vu ge­ne­ra­ci­ju ko­šar­ka­ša. – Mo­ra­mo po­če­ti ge­ne­ral­no mi­je­nja­ti hr­vat­sku ko­šar­ku, od mla­đih ka­te­go­ri­ja, us­mje­ri­ti paž­nju na tre­ner­ski ka­dar. Ge­ne­ral­ni smjer je na­prav­ljen i nas­to­jat će­mo ga im­ple­men­ti­ra­ti u kom­ple­tan sus­tav. Do­sa­daš­nji sus­tav bio je sus­tav gdje su po­dob­ni i ne­či­ji si­no­vi po krv­nim zrn­ci­ma do­bi­va­li pri­li­ku, a ne oni ko­ji su to zas­lu­ži­li. Sa­vez je slu­žio za pro­da­va­nje ka­ve, ali to je te­ma ko­ja će kas­ni­je do­ći na red – re­kao je šef struč­nog sa­ve­za Di­no Ra­đa, ko­ji se za­hva­lio Aci Pe­tro­vi­ću, baš kao i Stoj­ko Vran­ko­vić ko­ji je naj­a­vio no­vog iz­bor­ni­ka.

U igri za iz­bor­ni­ka bio je i Na­zor

– Mi sli­je­di­mo si­tu­aci­ju ko­ju smo za­tek­li, ta­ko da svi na­ši tre­ne­ri ko­ji su pos­ti­gli za­pa­že­ne rezultate do­bi­ju šan­su. Ske­lin poz­na­je igra­če i ma­te­ri­ju, a sa Spli­tom je pos­ti­gao za­pa­že­ni re­zul­tat i vo­dit će re­pre­zen­ta­ci­ju u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma. Mo­ra­li smo br­zo re­agi­ra­ti da se stig­ne pri­pre­mi­ti i ska­uti­ra­ti. Aci sa­mo mo­gu ski­nu­ti ka­pu jer je pre­uzeo re­pre­zen­ta­ci­ju ka­da je nit­ko ni­je že­lio. Pos­ti­gao je do­bar re­zul­tat u To­ri­nu, pa i u Ri­ju, a on­da se do­go­di­la utak­mi­ca s Ru­si­jom i mo­ra­li smo re­agi­ra­ti – po­jas­nio je pred­sjed­nik Hr­vat­skog ko­šar­ka­škog sa­ve­za. Osim sa Ske­li­nom, raz­go­va­ra­li su u Sa­ve­zu i s An­tom Na­zo­rom, ali poz­na­va­nje igra­ča i sus­ta­va ra­da pre­su­di­lo je u ko­rist tre­ne­ra KK Split. – Čast mi je da sam iz­a­bran za hr­vat­skog iz­bor­ni­ka, znam da je to ve­li­ka obve­za. Ne­ma dra­ma­tič­nih pro­mje­na, tre­ba raz­mis­li­ti i ra­di­ti te po­ku­ša­ti do­ves­ti još šest-se­dam igra­ča ko­ji mo­gu pa­ri­ra­ti i bi­ti po­moć. Onih ko­ji su bi­li u kon­ku­ren­ci­ji za re­pre­zen­ta­ci­ju, ali ni­su bi­li zna­čaj­ni. Sa­da bi mo­gli bi­ti – ka­že no­vi čo­vjek na klu­pi hr­vat­ske ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je.

Ša­rić se ne jav­lja ni Stoj­ku

No, ni­je htio ko­men­ti­ra­ti Pe­tro­vi­će­ve od­lu­ke i pa­me­to­va­ti. – Ni­je fer da ka­žem što ni­je bi­lo u re­du jer sam bio pr­vi Pe­tro­vi­ćev su­rad­nik, ali nuž­na je smje­na generacija. Ima jed­na gru­pa igra­ča ko­ja je ma­nje igra­la ili ni­je igra­la, ali sa­da će bi­ti pred

Ske­lin je bio po­moć­nik Alek­san­dra Pe­tro­vi­ća dvi­je go­di­ne i naj­bo­lje zna si­tu­aci­ju u mom­ča­di Ne­ma dra­ma­tič­nih pro­mje­na, tre­ba raz­mis­li­ti i ra­di­ti, ka­že no­vi iz­bor­nik Oni ko­ji ni­su bi­li zna­čaj­ni u re­pre­zen­ta­ci­ji, mo­gli bi to pos­ta­ti

vra­ti­ma re­pre­zen­ta­ci­je. Ime­na ne bih ot­kri­vao, ne mo­gu na te­me­lju no­vin­skih čla­na­ka tje­ra­ti ne­ko­ga iz re­pre­zen­ta­ci­je, tre­ba sa svi­ma po­pri­ča­ti, vi­dje­ti što že­le, mis­le i mo­gu li po­mo­ći. Sje­ti­li su se na pre­si­ci i Da­ri­ja Ša­ri­ća ko­je­ga me­di­ji ra­za­pi­nju, a bio je je­dan od ri­jet­kih na Eu­ro­ba­ske­tu ko­ji je zas­lu­žio po­hva­le. Htio je vi­še, mo­gao je vi­še, ali sam... – to je bi­lo te­ško iz­ve­di­vo. – Ša­ri­ću da­jem po­dr­šku jer smo svjes­ni na­pi­sa i ko­men­ta­ra u no­vi­na­ma kak­ve Da­rio ni­je zas­lu­žio. Ra­di se o mla­dom igra­ču ko­ji će no­si­ti re­pre­zen­ta­ci­ju, ko­ji je pra­vi pro­fe­si­ona­lac, vr­hun­ski igrač i čo­vjek i u tak­vim si­tu­aci­ja­ma mo­ra­mo sta­ti uz nje­ga. Po­ku­šao sam ga te­le­fon­ski na­zva­ti, ali se ni­je jav­ljao. Pos­lao sam mu po­ru­ku i na­dam se da će od­go­vo­ri­ti – re­kao je Vran­ko­vić.

Stoj­ko Vran­ko­vić: Ša­ri­ću da­jem po­dr­šku, vr­hun­ski je igrač i čo­vjek i vo­dit će re­pre­zen­ta­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.