Tes­ti­ra­ju me na do­ping i dva pu­ta mje­seč­no

Sme­ta me to, jer mo­je ko­le­gi­ce kon­tro­li­ra­ju sva­ka 3-4 mje­se­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - mla­den.mi­le­tic@ve­cer­nji.net Mla­den Mi­le­tić

Naj­dra­že je­lo mi je go­ve­di­na, auto­mo­bil mercedes,knji­ga Ro­meo i Ju­lia, a fil Pe­arl Har­bor. A još kao klin­ka za­vo­lje­la sam gru­pu Qu­een Na­kon Svjet­skog atlet­skog pr­vens­tva u Lon­do­nu i osva­ja­nja sre­bra u sko­ku u dalj naj­ljep­ša svjet­ska spor­ta­ši­ca Da­ri­ja Kli­ši­na (26) sti­gla je u Mo­sk­vu gdje se pri­pre­ma­la za za­vr­š­ni­cu se­zo­ne u ma­tič­nom atlet­skom klu­bu CSKA. Ta­da je da­la in­ter­v­ju za So­vjet­ski sport u ko­jem je, osim o atle­ti­ci, go­vo­ri­la i o ži­vo­tu pod stal­nim do­pin­škim kon­tro­la­ma, ne­pres­ta­nim sum­nja­ma i iz­o­la­ci­ji ru­skih atle­ti­ča­ra te o ži­vo­tu na­kon ka­ri­je­re... Sa­ma je u Lon­do­nu nas­tu­pa­la kao pred­stav­ni­ca “auto­ri­zi­ra­nih ne­utral­nih atle­ti­ča­ra”.

Ja­ko vo­li Mo­sk­vu

– Si­gur­na sam da pu­no češ­će mo­ram na do­pin­ške kon­tro­le ne­go os­ta­li atle­ti­ča­ri. Sva­kog mi mje­se­ca do­la­ze. Ne­kad i po dva pu­ta u mje­sec dana. Os­ta­lim spor­ta­ši­ma iz na­še sku­pi­ne ko­ju tre­ni­ra Lo­ren Se­agra­ve do­la­ze mo­žda jed­nom u tri ili četiri mje­se­ca – ka­že Kli­ši­na ko­ja je ina­če do­bra pri­ja­te­lji­ca s ame­rič­kim su­par­ni­ca­ma ko­je su bi­le s njom na pos­to­lju u Lon­do­nu. – S Ti­an­nom Bar­to­let­tom sam tre­ni­ra­la, ima­mo pri­ja­telj­ski od­nos. Stal­no se do­pi­su­je­mo una­toč to­me što se sa­da pri­pre­ma­mo kod raz­li­či­tih tre­ne­ra. Čes­to se su­sre­će­mo. S Brit­t­ney Re­ese ni­sam tre­ni­ra­la, a tek smo ne­dav­no po­če­le kon­tak­ti­ra­ti. Ima­mo nor­ma­lan od­nos – ka­že Da­ri­ja. – Ni­je ovo pr­vi put da smo ska­ka­le jed­ne pro­tiv dru­gih. Obje su zna­le da sam već ima­la do­bre sko­ko­ve. A Ti­an­na je pri­tom zna­la i sve mo­je pro­ble­me s ko­ji­ma sam se bo­ri­la. Sr­dač­no me poz­dra­vi­la kao i njen tre­ner. A tre­ner pr­va­ki­nje Ro­se is­kre­no mi je re­kao da je nje­mu sve­jed­no tko sto­ji na pos­to­lju ako je os­tva­rio li­jep re­zul­tat, od­nos­no dos­to­jan. Kli­ši­na čes­to do­la­zi u Mo­sk­vu, ali ži­vi na Flo­ri­di gdje joj je tre­ner.

Ne že­li os­ta­ti na Flo­ri­di

– U Ru­si­ji mi ri­jet­ko tko pri­la­zi na uli­ci, čak i kad me pre­poz­na­ju. Ni­je baš ni atle­ti­ka u na­šoj zem­lji ta­ko po­pu­lar­na. Flo­ri­da? To ni­je moj dom. To je dio ži­vo­ta, tamo pro­vo­dim pu­no vre­me­na, ali ne bih on­dje mo­gla ži­vje­ti. Vo­lim sva go­diš­nja do­ba – zi­mu, pro­lje­će, lje­to i je­sen – a na Flo­ri­di je lje­to be­sko­nač­no. Svi­đa mi se Mo­sk­va. Ne uz­ru­ja­va me go­mi­la lju­di, osje­ćam se slo­bod­no i ugod­no. Tver je moj rod­ni grad, no ni­sam si­gur­na da ću pos­li­je ka­ri­je­re tamo ži­vje­ti. Ci­je­li tekst či­taj­te u MAX-u.

Kli­ši­na u Lon­do­nu ni­je nas­tu­pa­la za Ru­si­ju, već kao pred­stav­ni­ca “ne­utral­nih atle­ti­ča­ra”

REUTERS

Lje­po­ti­ca u sprin­te­ri­ca­ma Kli­ši­na je na ne­dav­nom atlet­skom SP-u u Lon­do­nu osvo­ji­la sre­bro u sko­ku u dalj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.