Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN (21. ožuj­ka - 20. trav­nja) NE ZAUSTAVLJAJTE SE DOK NE POSTIGNETE CILJ

LJU­BAV: Pri­hva­tit će­te ono što ima­te i što ži­vi­te. S tak­vim zre­lim pris­tu­pom po­čet će­te uži­va­ti u sit­ni­ca­ma. KA­RI­JE­RA: Bez ob­zi­ra na stres, uvjer­lji­vost ko­jom će­te zra­či­ti omo­gu­ćit će vam da utje­če­te na dru­ge. ZDRAV­LJE: Ne za­bo­ra­vi­te na re­dov­nu re­lak­sa­ci­ju.

BLIZANCI (21. svib­nja - 20. lip­nja) NI­SU DO­BRI DA­NI ZA NE­ŠTO ATRAKTIVNIJE ILI ZAHTJEVNIJE

LJU­BAV: Vje­ro­jat­no vam je već dos­ta svo­jih vlas­ti­tih lju­bav­nih oče­ki­va­nja pa će­te ili sve pre­okre­nu­ti ili sves­ti na re­al­nu mje­ru. KA­RI­JE­RA: Vri­je­me je za sre­đi­va­nje sit­ni­jih pos­lo­va. I oni uho­da­ni, ali ne pre­am­bi­ci­oz­ni, ići će vam od ru­ke.

ZDRAV­LJE: Mo­gu­će su gla­vo­bo­lje.

LAV (23. sr­p­nja - 22. ko­lo­vo­za) NE ZANEMARUJTE PRA­VI­LA KO­JA TRE­BA POŠTOVATI

LJU­BAV: Ma­njak in­te­re­sa za lju­bav ko­ji će­te vje­ro­jat­no osje­ća­ti idu­ćih dana za­bri­nja­vat će vas. To je sa­mo pro­laz­na fa­za. KA­RI­JE­RA: Prem­da će se zah­ti­je­va­ti da se po­sao oba­vi u ro­ko­vi­ma, na rad­nom mjes­tu će ipak bi­ti ve­se­lo.

ZDRAV­LJE: Sli­je­di­te in­tu­ici­ju.

VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da) OSTANITE OTVO­RE­NI ZA MO­GUĆ­NOST LJU­BA­VI

LJU­BAV: Pred va­ma su is­kus­tva ko­ja će vje­ro­jat­no obo­ga­ti­ti vaš pri­vat­ni ži­vot. Oni ko­ji su još sa­mi mo­žda će ima­ti vi­še udva­ra­ča. KA­RI­JE­RA: Po­ne­kad vam se či­ni kao da po­sao sta­ne kad vas ne­ma, a čim se vi po­ja­vi­te, sve kre­ne. ZDRAV­LJE: Bu­di­te svjes­ni svo­jih mo­guć­nos­ti.

STRI­JE­LAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca) PAŽLJIVO RAZLUČITE ŠTO VAM JE VAŽ­NO, A ŠTO NI­JE

LJU­BAV: Mo­žda ste po­ma­lo otu­pje­li od sil­nih lju­bav­nih po­ku­ša­ja. Frus­tra­ci­je će­te iz­bje­ći strp­lje­njem. KA­RI­JE­RA: Ne­ki će bi­ti u is­ku­še­nju da po­tro­še vi­še ne­go što tre­ba. Ako vam ne­dos­ta­je nov­ca, ne po­su­đuj­te. ZDRAV­LJE: Sje­ti­te se pra­vi­la zlatne sre­di­ne.

VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če) BU­DI­TE UMJERENI, STRPLJIVI, A AKO TRE­BA, POVUCITE SE

LJU­BAV: Vje­ro­jat­no ne­će­te bi­ti za­do­volj­ni onim što vi­di­te da se spre­ma. Suz­dr­ži­te se od su­viš­nih ko­men­ta­ra.

KA­RI­JE­RA: Nas­ta­vit će­te di­plo­mat­sku stra­te­gi­ju, a ono što do­go­vo­ri­te, pro­vo­dit će­te u dje­lo od­mah. ZDRAV­LJE: Ba­vi­te se spor­tom. Oja­čat će vas.

BIK (21. trav­nja - 20. svib­nja) PO­NE­KAD ĆE VAM NEDOSTAJATI PRA­VIH IZ­A­ZO­VA

LJU­BAV: Ma­lo je to­ga što bi u ovim zah­tjev­nim da­ni­ma mo­glo smi­ri­ti va­še emo­ci­je. Ba­cat će vas amo-tamo.

KA­RI­JE­RA: Ko­mu­ni­ci­rat će­te sa su­rad­ni­ci­ma oko sit­ni­jih te­ma, ali će­te to odra­di­ti bes­pri­je­kor­no. ZDRAV­LJE: Ne­ki će osmis­li­ti sa­svim nov plan.

RAK (21. lip­nja - 22. sr­p­nja) IMAJTE PO­VJE­RE­NJA U ONE KO­JI VAS VO­LE

LJU­BAV: Osje­ćat će­te sre­ću u svom sr­cu zbog stva­ri ko­je su vam dra­ge, bit će ugod­nih za­ba­va po va­šoj mje­ri. KA­RI­JE­RA: U si­tu­aci­ja­ma kad osje­ća­te po­ve­ćan pri­ti­sak od na­dre­đe­nih, po­zo­vi­te se na svo­je zna­nje i struč­nost. ZDRAV­LJE: Bu­di­te re­alist.

DJEVICA (23. ko­lo­vo­za - 22. ruj­na) NA­ĆI ĆE­TE NA­ČIN KA­KO BO­LJE SURAĐIVATI S KO­LE­GA­MA

LJU­BAV: Spo­sob­ni ste raz­lu­či­ti što vam je važ­no, a što ni­je. S tak­vim sta­vom mo­že­te sti­ći da­lje ne­go do sa­da. KA­RI­JE­RA: Do ne­dav­no ste sa­mo ma­šta­li o ne­kim pos­lov­nim po­te­zi­ma, a sa­da će­te ima­ti vre­me­na sve to osmis­li­ti. ZDRAV­LJE: Bu­di­te svjes­ni svo­jih kva­li­te­ta.

ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog) PLANETI ĆE VAM DONOSITI RAZ­LI­ČI­TE UTJECAJE

LJU­BAV: Vje­ro­jat­no će vas mu­či­ti neo­če­ki­va­ne čež­nje, ali pri­hva­ti­te to kao pro­laz­nu fa­zu. KA­RI­JE­RA: Plo­do­vi va­ših na­po­ra po­la­ko iz­la­ze na vi­dje­lo, no ima još dos­ta to­ga što tre­ba na­pra­vi­ti. Ipak, sve je vi­še za­do­volj­stva. ZDRAV­LJE: Ma­li pro­ble­mi s mla­di­ma. Na­smij­te ih.

JARAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja) UZ MA­LO VI­ŠE STRPLJENJA BIT ĆE­TE ZA­DO­VOLJ­NI

LJU­BAV: In­te­lek­tu­al­na ra­zi­na osob­nih od­no­sa bit će kva­li­tet­na, a sve os­ta­lo na­vo­dit će vas na ne­za­do­volj­stvo, ras­pra­ve ili čak sva­đe. KA­RI­JE­RA: Ne že­li­te se ba­vi­ti tra­če­vi­ma, ali ne­ugod­no je što će­te ih mo­ra­ti slu­ša­ti. ZDRAV­LJE: Uži­vaj­te u ži­vo­tu.

RIBE (19. ve­lja­če - 20. ožuj­ka) MNO­GI ĆE ORGANIZIRATI PROVODE ZA SVO­JE DRUŠ­TVO

LJU­BAV: Kon­tak­ti će bi­ti broj­ni, ali ve­ći­na njih ne­će po­sve is­pu­nja­va­ti va­ša lju­bav­na oče­ki­va­nja. KA­RI­JE­RA: Po­gle­daj­te ma­lo bo­lje oko se­be i na­ći će­te mno­go kan­di­da­ta ko­ji bi že­lje­li surađivati s va­ma. ZDRAV­LJE: Ne daj­te da vas sit­ni­ce iz­ba­ce iz tak­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.