Mjes­to ro­đe­nja – par­ki­ra­li­šte Bur­ger Kin­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (maš)

Na par­ki­ra­li­štu Bur­ger Kin­ga u De­nvil­leu u SAD-u u ro­ku od dva dana ro­đe­na su dvo­ji­ca dje­ča­ka. Trud­ni­ce su bi­le na pu­tu u bol­ni­cu, ali je pro­met bio ta­kav da ni­su mo­gle sti­ći na vri­je­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.