U Hr­vat­skoj ima 17.100 ro­bo­va. Tje­ra­ju ih na pri­sil­ni rad, kra­đu...

Ljes­tvi­ca ja­da

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ve­dran Ba­len ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net SLAVONSKI BROD

Mo­der­no rop­s­tvo su pri­sil­ni i dje­čji rad, pri­sil­ni bra­ko­vi...

Vr­hov­ni sud prije vi­še od dvi­je go­di­ne od­lu­čio da s vi­še od 4 mi­li­ju­na ku­na od ak­ci­je za No­ru ras­po­la­že udru­ga Hra­bro di­je­te, ovr­ha tek sad Ivi­ca Ši­tum i Đa­na Ata­na­sov­ska, ro­di­te­lji pre­mi­nu­le dje­voj­či­ce No­re, mo­rat će pla­ti­ti go­to­vo 200 ti­su­ća ku­na zbog iz­gub­lje­ne tuž­be. Ši­tum je na svo­joj Fa­ce­bo­ok-stra­ni­ci obja­vio da su ovr­še­ni na taj iz­nos zbog sud­skih tro­ško­va i ka­ko po to­me is­pa­da da će u idu­ćih de­se­tak go­di­na ra­di­ti za pla­će “kri­mi­na­la­ca” iz udru­ge Hra­bro di­je­te. Ujed­no je iro­nič- no za­hva­lio su­do­vi­ma u No­voj Gra­di­ški i Sla­von­skom Bro­du na “us­pješ­noj su­rad­nji s or­ga­ni­zi­ra­nim kri­mi­na­lom”. Ne­ugod­nim iz­ne­na­đe­nji­ma, me­đu­tim, tu ni­je bio kraj.

Zbr­ka s iz­no­si­ma

– Na­kon što joj je od­bi­je­na kar­ti­ca, su­pru­ga je u če­t­vr­tak na apli­ka­ci­ji e-Gra­đa­ni vi­dje­la da joj je ra­čun ovr­šen na 188 ti­su­ća ku­na. Me­đu­tim, ka­da sam ju­čer ja oti­šao u Fi­nu, vi­dio sam da je i moj ra­čun ovr­šen na is­ti iz­nos, ta­ko da sa­da ne zna­mo ra­di li se o 188 ili 376 ti­su­ća, jer pos­to­je dvi­je ovr­he. Ka­da smo proš­li put ovr­še­ni na 40 ti­su­ća ku­na, bi­lo je 20 ti­su­ća na mom, a 20 na nje­zi­nu ra­ču­nu – ka­že Ivi­ca Ši­tum. Vr­hov­ni sud do­nio je prije vi­še od dvi­je go­di­ne od­lu­ku da će s vi­še od 4 mi­li­ju­na ku­na od hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je za No­ru Ši­tum do dalj­njeg ras­po­la­ga­ti udru­ga Hra­bro di­je­te, ali ovr­ha je po­kre­nu­ta tek sad. Sud je pri­hva­tio sta­ja­li­šte Žu­pa­nij­skog su­da u Sla­von­skom Bro­du koji je od­bio tuž­be­ni zah­tjev Ata­na­sov­ske i Ši­tu­ma, koji su tra­ži­li is­pla­tu 4,39 mi­li­ju­na ku­na plus ka­ma­te, uz obraz­lo­že­nje da sred­stva ni­su na­s­lje­di­va. – Su­pru­ga i ja smo već tri-če­ti­ri go­di­ne u to­me i pos­ta­li smo dos­lov­no bo­les­ni. Do­ku­men­ti pos­to­je, svi zna­ju za njih i sve je ra­zvid­no, ali ako ih net­ko ne že­li po­gle­da­ti, ja tu vi­še ne mo­gu ni­šta. Ovr­hu su po­kre­nu­li za­to što su lju­ti­ti zbog fil­ma koji ih je pri­ka­zao u pra­vom svje­tlu. Još če­ka­mo od­lu­ku Us­tav­nog su­da – is­ti­če No­rin otac. Ka­ko biv­ši taj­nik, a od­ne­dav­no i pred­sjed­nik udru­ge Hra­bro di­je­te Ha­ris Ka­pe­ta­no­vić ju­čer ni­je od­go­va­rao na na­še po­zi­ve, kon­tak­ti­ra­li smo brod­skog od­vjet­ni­ka Mi­ju Kla­da­ri­ća koji je u na­ve­de­nim pro­ce­si­ma zas­tu­pao udru­gu.

Trag “du­ga” u Fi­ni

On ka­že da je udru­ga po­kre­nu­la sa­mo jed­nu ovr­hu, i to onu po pre­su­di ko­jom se od­bi­ja tuž­be­ni zah­tjev Ši­tu­mo­vih za is­pla­tu 4,39 mi­li­ju­na ku­na i po ko­joj su obvez­ni pla­ti­ti tro­šak u iz­no­su od 155 ti­su­ća ku­na. Dru­gu ovr­hu, ko­ja se od­no­si na od­lu­ku ko­jom se od­bi­ja pri­jed­log Ši­tu­mo­vih za odre­đi­va­nje pri­vre­me­ne mje­re i po ko­joj bi tre­ba­li pla­ti­ti tro­šak u iz­no­su od 154 ti­su­će ku­na, udru­ga još ni­je po­kre­nu­la. – Udru­ga je ovr­hu po­ku­ša­la na­pra­vi­ti još la­ni, ali ni­su do­bro po­pu­ni­li obra­zac pa je pri­jed­log od­bi­jen. Po­ku­ša­li su opet ove go­di­ne, ali tek su sa­da, iz tre­ćeg po­ku­ša­ja, is­prav­no po­pu­ni­li obra­zac i od­lu­ka je pri­hva­će­na, a ra­ču­ni Ši­tu­ma i Ata­na­sov­ske blo­ki­ra­ni. Iz udru­ge su me iz­vi­jes­ti­li da o pret­hod­nim po­ku­ša­ji­ma pos­to­ji trag u Fi­ni – re­kao je Kla­da­rić.

Ivi­ca Ši­tum: Idu­ćih 10 go­di­na ra­dit će­mo za pla­će kri­mi­na­la­ca. Hva­la su­do­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.