HORVATINČIĆA SINKOPA OS­LO­BO­DI­LA KRIV­NJE, ALI NE I VO­ZAČ­KE DO­ZVO­LE

S di­jag­no­zom to­li­ko te­škom da ga sud os­lo­ba­đa kriv­nje za smrt dvo­je lju­di mo­že za vo­lan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

To­mis­lav Hor­va­tin­čić os­lo­bo­đen je kriv­nje za po­mor­sku ne­sre­ću u ko­joj je po­gi­nu­lo dvo­je lju­di za­to što je sud pri­hva­tio nje­go­vu obra­nu da je do­ži­vio sin­ko­pu, gu­bi­tak svi­jes­ti koji mo­že tra­ja­ti od jed­ne se­kun­de do jed­ne mi­nu­te, i ni­je mo­gao re­agi­ra­ti. Na­kon to­ga, ka­da je iz­a­šao iz zgra­de Žu­pa­nij­skog su­da u Ši­be­ni­ku, vr­lo je vje­ro­jat­no sjeo za vo­lan svo­ga auto­mo­bi­la i odve­zao se. Na­ime, pi­ta­nje nje­go­ve vo­zač­ke do­zvo­le, od­nos­no spo­sob­nos­ti uprav­lja­nja bi­lo kak­vim vo­zi­lom ili plo­vi­lom su­du ni­je bi­lo za­nim­lji­vo ia­ko ga je tu­ži­te­lji­ca pos­ta­vi­la u za­vr­š­noj ri­je­či i tra­ži­la da mu se vo­zač­ka oduz­me. Ta­ko Hor­va­tin­čić, una­toč di­jag­no­zi to­li­ko te­škoj da ga sud os­lo­ba­đa kriv­nje za smrt dvo­je lju­di u su­da­ru do ko­jeg je doš­lo jer on, ia­ko is­ku­san po­mo­rac, ni­je re­agi­rao i pro­pus­tio je iz­bje­ći je­dri­li­cu ko­ja mu je do­la­zi­la u su­sret, ima vo­zač­ku do­zvo­lu va­lja­nu do 2020. go­di­ne, bez ikak­vih ogra­ni­če­nja. Lo­gič­no je za­klju­či­ti da, ako je jed­nom do­ži­vio sin­ko­pu, mo­že je do­ži­vje­ti opet. Nje­go­vo zdravstveno sta­nje si­gur­no ni­je bo­lje ne­go prije se­dam go­di­na ka­da ju je do­ži­vio, od­nos­no one­svi­jes­tio se zbog če­ga je, ka­ko je is­tak­nu­to u ne­pra­vo­moć­noj pre­su­di, doš­lo do su­da­ra u ko­jem su po­gi­nu­li ta­li­jan­ski su­pruž­ni­ci. Una­toč to­me, Hor­va­tin­čić, na­kon što je iz­ra­zio su­ćut dje­ci po­gi­nu­lih Ta­li­ja­na, sje­da za vo­lan svjes­tan da je opa­san u pro­me­tu ne sa­mo dru­gi­ma već i se­bi. Na­rav­no, ako vje­ru­je u vlas­ti­tu obra­nu. Poz­na­to je, ta­li­jan­ski brač­ni par ni­su nje­go­ve pr­ve žr­tve u pro­me­tu. Ia­ko u kaz­ne­noj evi­den­ci­ji pi­še da ni­je kaž­nja­van, tu­ži­te­lji­ca je u za­vr­š­nim ri­je­či­ma is­tak­nu­la ka­ko je ne­bro­je­no pu­ta osu­đi­van kaz­ne­no i pre­kr­šaj­no ra­di pre­ko­ra­če­nja br­zi­ne, ne­pro­pu­šta­nja pje­ša­ka, ko­ri­šte­nja mo­bi­te­la u vož­nji... Nas­ta­vio je s tim i na­kon ne­sre­će pa je sa­mo u tom raz­dob­lju pet pu­ta kaž­nja­van zbog pre­kr­ša­ja u pro­me­tu. No Horvatinčića je sud os­lo­bo­dio kriv­nje zbog ne­sre­će jer zbog sin­ko­pe ni­je bio ubro­jiv, ali ni­je mu odu­zeo vo­zač­ku do­zvo­lu. A još tra­gič­ni­je, ako je is­ti­na što me­di­ji pi­šu, ku­pu­je no­vu jah­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.