Gas­tro i eno pro­izvo­di su bit­ni, u 2018. s Mic­he­li­nom ši­ri­mo su­rad­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la Ko­va­če­vić rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Una­toč dis­kre­ci­ji u Glav­nom ure­du, nes­luž­be­no se mo­že ču­ti da je s Mic­he­li­nom pot­pi­san ugo­vor o su­rad­nji na rok od če­ti­ri go­di­ne Dok gas­tro jav­nost, na­kon vi­jes­ti da su Mic­he­li­no­vi in­s­pek­to­ri u Hr­vat­skoj, na­ga­đa ho­će li u druš­tvo svjet­ski ci­je­nje­nih res­to­ra­na s Mic­he­li­no­vom zvjez­di­com uz ro­vinj­ski Mon­te ući još ne­ki naš res­to­ran i ho­će li bi­ti pro­mje­na na lis­ti tri­de­se­tak res­to­ra­na s pre­po­ru­kom, iz Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce sti­že po­t­vr­da da je pri­ča ite­ka­ko ak­tu­al­na. Iz Glav­nog ure­da HTZ-a ne ko­men­ti­ra­ju in­for­ma­ci­ju o obi­la­sku res­to­ra­na in­s­pek­to­ra Mic­he­li­na, ali po­t­vr­đu­ju da “s ob­zi­rom na zna­čaj eno-gas­tro tu­ris­tič­kog pro­izvo­da, ima­ju mar­ke­tin­šku su­rad­nju s bren­dom Mic­he­lin kroz niz ak­tiv­nos­ti”. Ne­ma objaš­nje­nja o kak­vim se ak­tiv­nos­ti­ma kon­kret­no ra­di, no u HTZ-u ot­kri­va­ju da za 2018. ima­ju u pla­nu “pro­ši­re­nje su­rad­nje na za­jed­nič­ke pro­jek­te s ci­ljem us­pos­ta­ve još ja­če pro­mo­ci­je hr­vat­ske eno-gas­tro­no­mi­je na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma”. Una­toč dis­kre­ci­ji ha­te­ze­ova­ca, u tu­ris­tič­kim se kru­go­vi­ma ču­je da je na­ci­onal­na tu­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja s Mic­he­li­nom pot­pi­sa­la ugo­vor o če­tve­ro­go­diš­njoj su­rad­nji. Kak­vi su, pak, na­la­zi Mic­he­li­no­vih in­s­pek­to­ra, doz­nat će­mo vje­ro­jat­no tek za koji mje­sec. Zvjez­di­ca Mon­teu sti­gla je u ve­lja­či pa bi taj­m­nig i sad mo­gao bi­ti sli­čan.

Kris­ti­jan Sta­ni­čić, pred­sjed­nik Glav­nog ure­da Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.