Bi­lo bi lo­še da DORH stvo­ri mas­to­dont-pred­met Agro­kor

Ve­li­ki pro­ce­si se ra­zvod­ne jer su pod­lož­ni le­gal­nim ma­ni­pu­la­ci­ja­ma obra­ne – ka­že od­vjet­nik Mi­lje­vić, sla­žu­ći se s od­vjet­ni­kom Še­ri­ćem o važ­nos­ti stra­te­gi­je DORH-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Kiseljak

Sber­bank ima svo­ju služ­bu si­gur­nos­ti po­ve­za­nu sa svim os­ta­lim ru­skim služ­ba­ma, pa i nji­ho­vim dr­žav­nim od­vjet­niš­tvom li­di­ja.kiseljak@ve­cer­nji.net Glav­ni dr­žav­ni od­vjet­nik Din­ko Cvi­tan pu­to­vat će s pred­sjed­ni­com Gra­bar-Ki­ta­ro­vić u Ru­sku Fe­de­ra­ci­ju, zbog, ka­ko je objaš­nje­no iz DORH-a, pot­pi­si­va­nja pro­gra­ma su­rad­nje iz­me­đu Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva RH i Ge­ne­ral­nog tu­ži­telj­stva Ru­ske Fe­de­ra­ci­je za 2018.-2019.

Ka­mo je iz­vu­čen no­vac?

Ovaj se pro­gram nas­tav­lja na ra­ni­ju su­rad­nju (Me­mo­ran­dum o su­rad­nji) za pro­tek­la raz­dob­lja o če­mu su objav­lji­va­na pri­op­će­nja – objaš­nje­no je u DORH-u. Ia­ko je u Ru­si­ju tre­bao ići i gra­do­na­čel­nik Za­gre­ba M. Ban­dić, on je zbog zdrav­s­tve­nih raz­lo­ga odus­tao od pu­ta. Zbog slu­ča­ja Agro­kor i ru­skog Sber­ban­ka po­ja­vi­la se sum­nja da je put ve­zan i za tu afe­ru. U in­ter­v­juu za Ve­čer­nji list dru­gi čo­vjek ban­ke Mak­sim Po­le­ta­jev re­kao je prije ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­ko je po­čet­kom go­di­ne ova ban­ka pos­la­la svo­je fo­ren­zi­ča­re da ut­vr­de pra­vo sta­nje ra­ču­no­vod­stva u Agro­ko­ru. Ta­da su ut­vr­di­li da ima pro­pus­ta te su za­to i sto­pi­ra­li dalj­nje fi­nan­ci­ra­nje kon­cer­na. Na pro­lje­će je i pred­stav­nik dru­ge ru­ske, VTB ban­ke, ta­ko­đer jed­nog od kre­di­to­ra Agro­ko­ra, to i jav­no po­t­vr­dio. Sber­bank ima svo­ju služ­bu si­gur­nos­ti ko­ja je po­ve­za­na sa svim os­ta­lim ru­skim služ­ba­ma, pa i nji­ho­vim dr­žav­nim od­vjet­niš­tvom. Za­to je vr­lo vje­ro­jat­no da će se u pri­kup­lja­nju do­ka­za o To­do­ri­će­vu knji­go­vod­stvu tra­ži­ti i po­moć ban­ke i re­zul­ta­te nji­ho­vih fo­ren­zič­nih is­tra­ga obav­lje­nih u Agro­ko­ru. Na­ime, tre­nu­tač­no je po­sao DORH-a ut­vr­di­ti i u ko­je je sve svr­he no­vac iz­vla­čen iz kon­cer­na, od­nos­no ko­li­ko je otiš­lo u pri­vat­ne svr­he i tko je ti­me ošte­ćen. Taj pro­ces tre­bao bi bi­ti odvo­jen od ono­ga na re­la­ci­ji Sber­bank – iz­van­red­na upra­va. Na­ime, ta je ru­ska ban­ka po­di­gla ne­ko­li­ko tuž­bi ka­ko bi se na­pla­ti­la. Jer, Sber­bank je naj­ve­ći po­je­di­nač­ni kre­di­tor Agro­ko­ra, a ni­je že­lio su­dje­lo­va­ti u no­vom kre­di­tu po roll up mo­de­lu, ko­jim bi do­bio pra­vo na po­vrat sta­rog du­ga u is­tom iz­no­su u ko­jem bi odo­brio no­vi kre­dit.

Ne­će tu­ži­ti Hr­vat­sku

Što­vi­še, po­kre­nu­li su i prav­ne pos­tup­ke ve­za­ne za ne­priz­na­va­nje roll-upa, što im ni­je pri­hva­će­no, kao i zbog “lex Agro­kor”. U Sr­bi­ji i BiH po­kre­nu­li su ovr­he nad Agro­ko­ro­vom imo­vi­nom. Na­ga­đa­nja da će ru­ska ban­ka tu­ži­ti i Hr­vat­sku vje­ro­jat­no ne sto­je, ali upo­tri­je­bit će sva sred­stva da se na­pla­te. Tvrt­ka Ba­ker Til­ly Hr­vat­ska, ko­ja je ra­di­la re­vi­zi­ju u vri­je­me To­do­ri­ća, od ovog mje­se­ca vi­še ne dje­lu­je unu­tar is­to­ime­ne glo­bal­ne gru­pa­ci­je. Slu­čaj Agro­kor do­dat­no je za­teg­nuo već na­pe­te po­li­tič­ke od­no­se na re­la­ci­ji hr­vat­ske Vla­de i Ru­si­je pa je pred­sjed­ni­čin cilj si­gur­no da ih omek­ša. No ma­nje je vje­ro­jat­no da će du­bin­ski ula­zi­ti u te­mu Agro­ko­ra.

Od­vjet­ni­ci is­ti­ču da je od iz­nim­ne važ­nos­ti kak­vu će stra­te­gi­ju op­tu­ži­va­nja za­uze­ti DORH na če­lu s Din­kom Cvi­ta­nom

Mak­sim Po­le­ta­jev, dru­gi čo­vjek Sber­ban­ka

Mi­lan Ban­dić Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik ot­ka­zao je put u Ru­si­ju zbog zdrav­s­tve­nih raz­lo­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.