No­vi šef PBZ-a Din­ko Lu­cić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

Do­sa­daš­njeg čla­na upra­ve PBZ-a Din­ka Lu­ci­ća od pre­uzi­ma­nja vo­đe­nja PBZ-a na­kon is­te­ka man­da­ta Bo­že Pr­ke di­je­li sa­mo for­mal­no odo­bre­nje re­gu­la­to­ra.

In­te­sa je 2013. Lu­ci­ća ime­no­va­la u upra­vu Cen­tra za kon­so­li­da­ci­ju uprav­lja­nja imo­vi­nom u Sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.