Tko je u Uprav­nom i Nad­zor­nom od­bo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Broj­ni mla­di lju­di vr­lo čes­to tre­ba­ju or­ga­ni­za­ci­ju u ko­ju bi se oku­pi­li ka­ko bi, ne sa­mo vir­tu­al­no ne­go i kon­kret­no dje­lo­va­li. Sto­ti­njak mla­dih lju­di ne­dav­no se ta­ko oku­pi­lo u no­vo­os­no­va­nu or­ga­ni­za­ci­ju mla­dih HKD Na­pre­dak. Pred­sjed­nik Ro­bert Pe­tro­vić iz Tuz­le uvje­ren je da će u idu­ćih go­di­nu da­na mla­di iz BiH, Hr­vat­ske, Aus­tri­je bi­ti po­ve­za­ni kroz pro­jek­te, ali i za svo­je obi­telj­ske do­mo­ve ko­je su ne­ki od njih na­pus­ti­li.

Po­ti­caj ta­len­ti­ra­ni­ma

„Uis­ti­nu sam po­no­san na os­ni­va­nje Or­ga­ni­za­ci­je mla­dih HKD Na­pre­dak. Vje­ru­jem da će­mo svo­jim ra­dom oja­ča­ti ulo­gu mla­dih u svim po­druž­ni­ca­ma, po­ti­ca­ti na vo­lon­ti­ra­nje u na­šem Na­pret­ku i ši­ri­ti po­ru­ku su­ži­vo­ta i ula­ga­nja u mla­de ko­ju Na­pre­dak od svog os­nut­ka za­go­va­ra. Bi­ti dio obi­te­lji ko­ju su ne­kad či­ni­li Vla­di­mir Pre­log, Ivo An­drić, Ismet Mu­je­zi­no­vić i mno­gi dru­gi je stvar­no ve­li­ka čast. Ne­ki no­vi klin­ci koji su iz­a­bra­ni na os­ni­vač­koj skup­šti­ni mla­dih će, vje­ru­jem, upra­vo to i ra­di­ti i bi­ti in­s­pi­ri­ra­ni svi­me što je Na­pre­dak či­nio vi­še od 100 go­di­na“, re­kao je Ro­bert Pe­tro­vić. „Ja za­is­ta že­lim bi­ti na us­lu­zi svi­ma po­na­osob. Ra­dos­tan sam što je HKD Na­pre­dak do­bi­lo jed­nu ovak­vu or­ga­ni­za­ci­ju jer Na­pre­dak sti­pen­di­ra to­li­ko mla­dih lju­di, ve­li­ki broj mla­dih je uklju­čen u Na­pre­dak. Mi sva­kod­nev­no vo­lon­ti­ra­mo u na­šim po­druž­ni­ca­ma. Ta­ko­đer, mno­gi mla­di lju­di, koji su ra­ni­jih go­di­na bi­li pri Na­pret­ku, da­nas su ugled­ni čla­no­vi na­šeg druš­tva, a mno­go to­ga su pos­ti­gli upra­vo za­hva­lju­ju­ći ovom kul­tur­nom druš­tvu ko­je, za­is­ta mo­gu re­ći, mno­go ra­di. Mno­go je Za do­pred­sjed­ni­cu Na­pret­ko­ve or­ga­ni­za­ci­je mla­dih ime­no­va­na je Ana-Ma­ria No­sić iz Lju­bu­škog, riz­ni­čar­ka je Ani­ta Div­ko­vić iz Be­ča dok je za taj­ni­ka ime­no­van Ivan Ma­ri­nić iz Bu­so­va­če. Ta­ko­đer, ime­no­va­no je i pet čla­no­va Uprav­nog od­bo­ra: Ivan Duv­njak – Te­šanj, Ema Tomić- Lu­ka­vac, Iva­na Ju­rić – Beč, Iva­na Ša­ra­va­nja – Lju­bu­ški, Da­ria Do­ko – Čap­lji­na. U Nad­zor­ni od­bor Or­ga­ni­za­ci­je mla­dih HKD Na­pre­dak ime­no­va­ni su: Va­len­ti­na Ma­rić – Bu­so­va­ča, Ma­rio Mi­ja­to­vić – Tuz­la te Lu­ci­ja Mi­ho­tić – Beč.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.