Va­ra­ždi­nec: Ne idem van, imam do­bru pla­ću i tu

U tvrt­ki iz Pre­lo­ga, za ko­ju ra­di, vo­za­či pri­ma­ju 10-12 ti­su­ća ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti

Udru­ga hr­vat­skih ces­tov­nih pri­je­voz­ni­ka tra­ži do­pu­šte­nje za uvoz 1000-1500 vo­za­ča. Ne­kim pri­je­voz­ni­ci­ma sto­ji če­ti­ri-pet ka­mi­ona od njih 10 ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net Si­ni­ša Va­ra­ždi­nec (31) iz Mol­vi u Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­koj žu­pa­ni­ji bit će je­di­ni hr­vat­ski na­tje­ca­telj na svjet­skom pr­vens­tvu u vož­nji ka­mi­ona u špa­njol­skom gra­du To­le­du. Na­kon što je u Za­gre­bu po­bi­je­dio na na­tje­ca­nju Re­na­ult Truc­ks Hr­vat­ska Op­ti­fu­el Chal­len­ge 2017., usko­ro će se na­tje­ca­ti s vo­za­či­ma iz 30 ze­ma­lja. Mo­rat će pro­ći za­da­nu di­oni­cu uz što ma­nje po­tro­še­no­ga go­ri­va. - Tre­ba sa­mo bi­ti opu­šten, ne smi­je se pu­no ko­či­ti i tre­ba ka­mi­on fi­no vo­zi­ti - ka­že smi­je­še­ći se vo- zač koji po­s­ljed­nje tri go­di­ne ra­di u tvrt­ki Jur­čec tran­s­por­ti iz Pre­lo­ga. Si­tu­aci­ja u nje­go­voj Po­dra­vi­ni ni­je baj­na pa je po­sao po­tra­žio u su­sjed­nom Me­đi­mur­ju.

Na­po­ran i oz­bi­ljan po­sao

Vož­nja ka­mi­ona je na­po­ran i vr­lo oz­bi­ljan po­sao, is­ti­če, jer po­s­lje­di­ce po­gre­ške mo­gu bi­ti straš­ne. Za­vr­šio je sred­nju ško­lu za vo­za­ča, no du­go ni­je ra­dio u toj bran­ši. Ka­ko su vo­za­či pos­ta­li jed­no od naj­tra­že­ni­jih za­ni­ma­nja u Hr­vat­skoj, od­lu­čio je sjes­ti za vo­lan. - Mno­gi mo­ji ko­le­ge otiš­li su u ino­zem­s­tvo zbog bo­ljih pla­ća i ve­ćeg iz­bo­ra za­pos­le­nja. Me­ni je i ov­dje do­bro, za­do­vo­ljan sam pla­ćom i ne raz­miš­ljam o od­la­sku - ka­že. Nje­gov pos­lo­da­vac Vla­di­mir Jur­čec, do­pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih ces­tov­nih pri­je­voz­ni­ka, ko­ja je pos­ta­la čla­ni­ca UETR-a, Eu­rop­ske udru­ge pri- je­voz­ni­ka, ka­že da u Hr­vat­skoj ne­dos­ta­je 800 do 1000 vo­za­ča. - Tra­ži­mo da Mi­nis­tar­stvo ra­da odo­bri kvo­tu za uvoz 1000 do 1500 vo­za­ča. Ne­kim pri­je­voz­ni­ci­ma od de­set ka­mi­ona če­ti­ri ili pet sto­je jer ih ne­ma tko vo­zi­ti. Pred­la­ga­li smo i ubr­za­no ško­lo­va­nje vo­za­ča po ma­đar­skom mo­de­lu. Ma­đar­ska je prije dvi­je go­di­ne za sa­mo če­ti­ri mje­se­ca os­po­so­bi­la 20.000 vo­za­ča koji su se ugo­vo­ri­ma ve­za­li na dvi­je go­di­ne. Bez ob­zi­ra na za­vr­še­nu ško­lu, na­kon os­po­sob­lja­va­nja do­bi­li su do­zvo­le - is­ti­če Jur­čec, koji za­poš­lja­va 11 vo­za­ča. Pro­sječ­na pri­ma­nja su im od 10.000 do 12.000 ku­na. Kva­li­tet­nih slo­bod­nih vo­za­ča na tr­ži­štu vi­še ne­ma, ia­ko su im pri­ma­nja slič­na kao i u Nje­mač­koj. On­dje mo­žda do­bi­ju 150 eura vi­še ne­go ov­dje - do­da­je.

Tra­že nje­mač­ke uvje­te

Udru­ga sa sin­di­ka­tom vo­za­ča raz­go­va­ra o ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru koji bi se mo­gao do­ni­je­ti do kra­ja go­di­ne ili na pro­lje­će 2018. Po­ku­šat će do­go­vo­ri­ti uvje­te kak­ve ima­ju Ta­li­ja­ni, Ni­jem­ci ili Aus­tri­jan­ci. Pri­je­voz­ni­ci su za­do­volj­ni naj­av­lje­nim pro­mje­na­ma u sus­ta­vu teh­nič­kog pre­gle­da i re­gis­tra­ci­je. Od 1. si­ječ­nja uki­da se ta­ko pr­vi teh­nič­ki pre­gled za no­va vo­zi­la uve­ze­na iz ino­zem­s­tva, a pro­met­nu će i vlas­niš­tvo mo­ći pro­mi­je­ni­ti i u sta­ni­ca­ma za teh­nič­ki pre­gled. Pri­je­voz­ni­ci tra­že i da se uki­ne odred­ba da i vlas­ni­ci tvrt­ki od­go­va­ra­ju za pre­kr­šaj vo­za­ča.

Pos­lo­da­vac Jur­čec: Ma­đar­ska je pro­blem ri­je­ši­la ubr­za­nim ško­lo­va­njem vo­za­ča

VJERAN ŽGANEC ROGULJA/PIXSELL

Si­ni­ša Va­ra­ždi­nec je iz Mol­vi, a ra­di u tvrt­ki u Pre­lo­gu. Upra­vo se spre­ma u To­le­do na svjet­sko pr­vens­tvo vo­za­ča ka­mi­ona

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.